Formueforvaltere melder om stigende interesse for filantropi

Landets rigeste interesserer sig i stigende grad for velgørenhed. Formueforvaltere i de såkaldte ’family offices’ beretter derfor nu om flere nye filantropiske tendenser. Det gælder eksempelvis ansættelser af ’Charity Officers’, en ’giving while living-’ mentalitet og et større globalt udsyn.

An­de­len af for­mu­en­de dan­ske­re er stærkt vok­sen­de i dis­se år. Det mær­kes blandt an­det i filantropien.

”Gi­ving whi­le li­ving” har det i åre­vis lydt blandt sær­ligt den yn­gre ge­ne­ra­tion af ul­tra­ri­ge amerikanere.

Or­de­ne dæk­ker over, at hvor tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner af vel­ha­ve­re først do­ne­re­de pen­ge til vel­gø­ren­hed på de­res æl­dre da­ge, el­ler ef­ter de­res død, så yn­der de ny­e­re ge­ne­ra­tio­ner af ri­ge ame­ri­ka­ne­re at do­ne­re, mens de sta­dig er i live.

Nu ty­der no­get på, at ten­den­sen for al­vor har ramt Dan­mark. I hvert fald mel­der fle­re så­kald­te fa­mily of­fi­ces, der er kon­to­rer af for­mu­e­for­val­te­re de­di­ke­re­de til at va­re­ta­ge al­le øko­no­mi­ske aspek­ter af vel­ha­ven­de fa­mi­li­ers for­mu­er, at in­ter­es­sen for filan­tro­pi er sti­gen­de. I sær­de­les­hed blandt de yn­gre velhavere.

De vil ger­ne bi­dra­ge, mens de le­ver, og de vil ger­ne ha­ve, at de­res for­mue har et stør­re for­mål end blot at ge­ne­re­re afkast

Jo­han Bangs­borg – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Im­pe­ri­um Fa­mily Office

”I de år vi har ek­si­ste­ret, kan vi mær­ke, at in­ter­es­sen for filan­tro­pi er ste­get. Især for den yn­gre ge­ne­ra­tion fyl­der det me­re og me­re. De vil ger­ne bi­dra­ge, mens de le­ver, og de vil ger­ne ha­ve, at de­res for­mue har et stør­re for­mål end blot at ge­ne­re­re af­kast,” for­tæl­ler Jo­han Bangsborg.

Han stif­te­de i 2019 fa­mi­lie­kon­to­ret Im­pe­ri­um Fa­mily Of­fi­ce, der ta­ger hånd om nog­le af lan­dets mest vel­ha­ven­de fa­mi­li­ers formuer.

Og­så Sø­ren Dal Thom­sen, der er part­ner i Secu­re Spectrum – en for­mu­e­for­valt­nings­virk­som­hed, der rå­d­gi­ver alt fra vel­ha­ven­de en­kelt­per­so­ner til fa­mily of­fi­ces, fon­de og pen­sions­sel­ska­ber, gen­ken­der tendensen.

”Vi op­le­ver, at der er fle­re, som ger­ne vil ha­ve dæk­ket den filan­tro­pi­ske del. Der er en klar ten­dens til, at man ger­ne vil gi­ve til­ba­ge,” si­ger Sø­ren Dal Thom­sen men un­der­stre­ger sam­ti­dig, at der ik­ke er ta­le om et ”boom” i in­ter­es­sen for filan­tro­pi, men om en sti­gen­de tendens.

Pengene skal gøre en forskel

Det er ik­ke kun, når det kom­mer til vel­ha­ver­nes over­ord­ne­de in­ter­es­se for filan­tro­pi, at der er nyt i gærde.

Og­så når det kom­mer til må­den, hvor­på in­ter­es­sen ma­ni­feste­rer sig, er der nyt, ly­der det fra Sø­ren Dal Thom­sen og Jo­han Bangsborg.

Mens ho­ved­par­ten af kun­der­ne i de eks­klu­si­ve fa­mi­lie­kon­to­rer sta­dig svær­ger til den tra­di­tio­nel­le må­de at dri­ve vel­gø­ren­hed på, blæ­ser for­an­drin­gens vin­de al­li­ge­vel ind over de for­mu­en­de familier.

”Man­ge do­ne­rer sta­dig på den tra­di­tio­nel­le må­de, hvor man hol­der et fa­mi­li­e­råd og bli­ver eni­ge om at gi­ve et be­løb til god­gø­ren­hed. Det kan væ­re, at man gi­ver en mil­li­on kro­ner til Kræf­tens Be­kæm­pel­se el­ler Rø­de Kors, og så fø­ler man, at man har gjort sit. Men vi op­le­ver nu, at det bil­le­de bli­ver me­re nu­an­ce­ret,” for­tæl­ler Sø­ren Dal Thomsen.

Den helt sto­re for­skel i for­hold til tid­li­ge­re ti­ders filan­tro­pi er, at gi­ver­ne i hø­je­re grad end tid­li­ge­re ger­ne vil sik­re sig, at de pen­ge, de do­ne­rer, og­så gør en po­si­tiv forskel.

”Man vil ger­ne sik­re sig en kva­li­tet i det, man gi­ver pen­ge til,” si­ger Sø­ren Dal Thom­sen og for­kla­rer, at en stor del af hans kun­der er per­so­ner, som har skabt de­res for­mu­er selv.

”De er vant til, at man må­ler på, hvad der vir­ker, og hvad der ik­ke vir­ker. Den til­gang ta­ger de med ind i filan­tro­pi­en,” for­kla­rer Sø­ren Dal Thomsen.

Iværksættere opretter fonde

En må­de at ta­ge den til­gang med ind i filan­tro­pi­en på, kan ek­sem­pel­vis væ­re ved at op­ret­te en fond, der ar­bej­der må­l­ret­tet og do­ku­men­ter­bart for at op­nå si­ne formål.

Hos Im­pe­ri­um Fa­mily Of­fi­ce be­ret­ter Jo­han Bangs­borg da og­så om, at fa­mi­lie­kon­to­ret i fle­re til­fæl­de har væ­ret med til at op­ret­te fonde.

”Hvor­dan fon­den skal ope­re­re, og hvad den skal en­ga­ge­re sig i, er en lø­ben­de di­a­log og spar­ring, som vi har med vo­res fa­mi­li­er,” si­ger Jo­han Bangs­borg og til­fø­jer, at virk­som­he­den gør brug af ek­ster­ne eks­per­ter, når det kom­mer til sel­ve fonds­op­ret­tel­sen og den juri­di­ske del.

Selv­om der igen­nem de se­ne­re år ge­ne­relt er op­ret­tet fær­re fon­de sam­men­lig­net med tid­li­ge­re år, så op­ret­tes der nye fon­de hvert år. En del af fon­de­ne har det til­fæl­les, at de er stif­tet af iværk­sæt­te­re, der end­nu har man­ge go­de le­ve­år tilbage.

En så­dan fond er ek­sem­pel­vis Eb­be­fos Fon­den, som æg­te­par­ret Vi­be­ke Ny­fos og Mor­ten Eb­be­sen står bag.

Fon­den blev stif­tet i 2021 som en er­hvervs­dri­ven­de fond og har ud­over at skul­le ska­be et lø­ben­de in­ve­ste­rings­af­kast til for­mål at fore­byg­ge mi­striv­sel blandt un­ge. Fon­den blev en re­a­li­tet, da æg­te­par­ret solg­te softwa­re­virk­som­he­den Si­teim­prove, som Mor­ten Eb­be­sen står bag.

”Med fon­den er der mu­lig­hed for, at vi kan gø­re no­get me­nings­fuldt sam­men. Jeg har ar­bej­det som læ­rer, og det gav mu­lig­hed for at gø­re en for­skel. Det har Mor­ten må­ske sav­net lidt i sit ar­bej­de,” for­tæl­ler Vi­be­ke Nyfos.

”Og så er vi jo sta­dig un­ge og skal ha­ve no­get at gi­ve os til,” ly­der det fra Mor­ten Ebbesen.

Filantropimedarbejdere og global udsigt

Ud­over tran­gen til at en­ga­ge­re sig tid­ligt i filan­tro­pi og ha­ve stør­re hånd i han­ke med eg­ne do­na­tio­ner, har bå­de Sø­ren Dal Thom­sen og Jo­han Bangs­borg be­mær­ket en ræk­ke yder­li­ge­re nye ten­den­ser, når det dre­jer sig om velgørenhed.

For ek­sem­pel op­le­ver Sø­ren Dal Thom­sen, at fle­re af de me­get vel­ha­ven­de fa­mi­li­er an­sæt­ter de­res eg­ne ’Cha­ri­ty of­fi­cers.’ Det er per­so­ner, som ar­bej­der fuld tid på at va­re­ta­ge den en­kel­te fa­mi­lies filan­tro­pi­ske am­bi­tio­ner og målsætninger.

Fa­mi­li­er­ne tæn­ker me­re glo­balt i for­hold til, hvem de kan hjæl­pe, frem­for tid­li­ge­re hvor det i hø­je­re grad var lo­ka­l­om­rå­det, man tænk­te ind i sin filantropi.

Jo­han Bangs­borg – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Im­pe­ri­um Fa­mily Office

”Vi ta­ler om nog­le få me­get vel­ha­ven­de fa­mi­li­er, der har gjort det. De kan tæl­les på cir­ka en hånd. Men jeg tror, at det er no­get, som vi kom­mer til at se me­re af i frem­ti­den,” vur­de­rer Sø­ren Dal Thom­sen og for­tæl­ler, at en fa­mi­lie skal ud­de­le for et år­ligt to­cif­ret mil­li­onbe­løb, hvis det skal kun­ne sva­re sig med ud­gif­ter­ne til en fa­mily officer.

Og­så i Im­pe­ri­um Fa­mily Of­fi­ce mær­ker Jo­han Bangs­borg, at filan­tro­pi­en fyl­der me­re i sam­ta­ler­ne med familierne.

”Jeg op­le­ver, at man­ge er me­get in­ter­es­se­re­de i, hvad der sker glo­balt. Fa­mi­li­er­ne tæn­ker me­re glo­balt i for­hold til, hvem de kan hjæl­pe, frem­for tid­li­ge­re hvor det i hø­je­re grad var lo­ka­l­om­rå­det, man tænk­te ind i sin filan­tro­pi. Nu ser man det ud fra et glo­balt per­spek­tiv og vil ger­ne bi­dra­ge glo­balt ved at hjæl­pe men­ne­sker uden­for lan­dets græn­ser, og­så selv­om det er på om­rå­der, som ik­ke på­vir­ker ens hver­dag,” si­ger Jo­han Bangsborg.

International inspiration

Iføl­ge de to for­mu­e­eks­per­ter er der fle­re år­sa­ger til, at filan­tro­pi­en æn­drer sig i net­op dis­se år. Den ene år­sag er, at der ge­ne­relt er kom­met fle­re vel­ha­ve­re til, og at der er godt med pen­ge på ki­ste­bun­den hos de ri­ge­ste familier.

Tid­li­ge­re på som­me­ren for­tal­te Bør­sen, at an­tal­let af vel­ha­ven­de dan­ske­re er ste­get kraf­tigt de se­ne­re år. Fak­tisk er an­tal­let af dan­ske­re med en for­mue på over 50 mil­li­o­ner kro­ner vok­set fra 508 per­so­ner i 2014 til 849 per­so­ner i 2020. Det sva­rer til en stig­ning på 67 procent.

At en stig­ning i an­tal­let af vel­ha­ve­re med­fø­rer en øget in­ter­es­se for filan­tro­pi, er kun na­tur­ligt, for­tæl­ler pro­fes­sor i fonds­le­del­se ved CBS, Ste­en Thomsen.

”Hvis man har råd, vil man ger­ne bi­dra­ge. Det er al­men­men­ne­ske­ligt og gæl­der for al­le lan­de,” for­kla­rer han.

Men det er ik­ke he­le for­kla­rin­gen, for­tæl­ler Jo­han Bangs­borg. Iføl­ge ham er der ta­le om in­ter­na­tio­na­le strøm­nin­ger, hvor in­ter­es­sen for vel­gø­ren­hed blandt ver­dens ri­ge­ste ge­ne­relt er stigende.

”I an­dre ver­dens­de­le fyl­der filan­tro­pi­en og­så me­re og me­re. Det gæl­der i hvert fald de stør­re fa­mily of­fi­ces i Asi­en og i Mel­le­mø­sten, hvor det og­så er no­get, som de vel­ha­ven­de fa­mi­li­er går me­re og me­re op i. Jeg tror, at Dan­mark er en del af sam­me be­væ­gel­se,” si­ger han.

Et land, der kan ha­ve haft stor be­tyd­ning for den ud­vik­ling, er USA, for­tæl­ler Jo­han Bangsborg.

I USA ud­gør filan­tro­pi en stor del af det at væ­re rig, og vel­gø­ren­hed er der­for en fast del af pak­ken, når det kom­mer til de “klas­si­ske,” ame­ri­kan­ske fa­mily of­fi­ces, for­kla­rer Jo­han Bangsborg.

”USA har væ­ret fo­re­gang­sland i for­hold til stif­tel­sen af fa­mily of­fi­ces, til ud­vik­lin­gen af dem og i for­hold til hvil­ke løs­nin­ger, der til­by­des fa­mi­li­er­ne,” si­ger Jo­han Bangsborg.

Filan­tro­pi har en ev­ne til at gi­ve al­le fa­mi­lie­med­lem­mer en rolle

Ste­en Thom­sen – Pro­fes­sor, CBS/span>

Han for­tæl­ler, at for­di filan­tro­pi net­op ud­gør en stor del af det at væ­re rig i USA, så er lan­det og­så langt frem­me med ud­vik­lin­gen af me­to­der, kon­cep­ter og eks­per­ter in­den­for området.

”Der kom­mer fle­re og fle­re mu­lig­he­der for at gø­re brug af den ame­ri­kan­ske eks­per­ti­se og vi­den in­ter­na­tio­nalt. Og det er min op­fat­tel­se, at fle­re og fle­re fa­mily of­fi­ces gør brug af det. Og­så i Dan­mark. I takt med en øget pro­fes­sio­na­li­se­ring blandt Fa­mily Of­fi­ce-kon­to­rer­ne i Dan­mark bli­ver vi ge­ne­relt me­re in­ter­na­tio­na­le,” si­ger Jo­hans Bangsborg.

De over­søi­ske strøm­nin­ger er da hel­ler ik­ke gå­et Vi­be­ke Ny­fos og Mor­ten Eb­be­sens næ­se forbi.

”Bill Ga­tes og War­ren Buf­fett har jo skre­vet om, at man skal gi­ve halv­de­len af sin for­mue væk, mens man er i li­ve. Det er jeg da in­spi­re­ret af. Men i Buf­fetts til­fæl­de gi­ver han jo pri­mært til Bill Ga­tes fond som en pas­siv do­na­tion. Vi har har et øn­ske om og­så at en­ga­ge­re og ak­ti­ve­re os selv i det. Vi har en me­re ak­tiv til­gang,” for­tæl­ler Mor­ten Ebbesen.

Et tred­je bud på, hvor­for filan­tro­pi bli­ver en sta­dig stør­re del af vel­ha­ver­fa­mi­li­er­nes for­mu­e­for­valt­ning, skal iføl­ge Ste­en Thom­sen hver­ken fin­des i in­ter­na­tio­na­le strøm­nin­ger el­ler på kistebunden.

Iføl­ge CBS-pro­fes­soren kan filan­tro­pi nem­lig og­så ud­gø­re no­get så sim­pelt som et fæl­les pro­jekt og sam­lings­punkt for familierne.

”Filan­tro­pi har en ev­ne til at gi­ve al­le fa­mi­lie­med­lem­mer en rol­le. Må­ske kan al­le fa­mi­lie­med­lem­mer­ne ik­ke væ­re ak­ti­ve i er­hver­vet, men så kan de bru­ge de­res kom­pe­ten­cer i fa­mi­li­ens filan­tro­pi­ske pro­jek­ter i ste­det,” si­ger Ste­en Thomsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer