Annoncespot_img

Ny podcast: “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget”

”Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget. I skal ikke ansøge.” I første afsnit af den nye podcast Moderne Filantropi fortæller Esben Danielsen om, hvorfor Lokale og An­lægs­fonden ikke støtter færdige løsninger, og hvorfor man ikke skal udarbejde forkromede ansøgninger til dem.

Moderne Filantropi #01
Mo­der­ne Filan­tro­pi er en ny pod­cast – lyt til før­ste epi­so­de ne­derst på den­ne side

Man skal ha­ve lyst og vil­je til at gå ind i en ud­vik­lings­pro­ces, hvis man øn­sker at sam­ar­bej­de med Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, for­kla­rer Es­ben Da­ni­el­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fonden.

Der­for skal man ik­ke få en ar­ki­tekt til at teg­ne en fær­dig løs­ning til de fri­tids­fa­ci­li­te­ter, man øn­sker fonds­mid­ler til, og sen­de den ind til fon­den med en de­tal­je­ret be­skri­vel­se. I ste­det skal man tur­de præ­sen­te­re sin problemstilling.

Lo­ka­le og An­lægs­fon­den ar­bej­der i dis­se år hen imod en til­gang, der er 100 pct. problem­ba­se­ret og øn­sker rent fak­tisk slet ik­ke at få til­sendt ansøgninger.

”Vi er et vi­dens­cen­ter og en ud­vik­lings­fond for fri­tids­fa­ci­li­te­ter,” si­ger Es­ben Danielsen.

Esben Danielsen, administrerende direktør i Lokale og Anlægsfonden
Es­ben Da­ni­el­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lo­ka­le og Anlægsfonden

Det vil si­ge, at fon­den ta­ger ud­gangs­punkt i en gi­ven pro­blem­stil­ling og ud­vik­ler nye løs­ning­er på den­ne pro­blem­stil­ling ud fra den vi­den, de har op­sam­let på området.

”Vi har brug for pro­ble­met og part­ner­ska­bet for løs­nin­gen og slut­bru­ge­ren i kva­li­fi­ce­rin­gen af løs­nin­gen,” for­kla­rer han.

Og net­op slut­bru­ge­ren ar­bej­der Es­ben Da­ni­el­sen på at kom­me end­nu tæt­te­re på. Li­ge­som han sø­ger de ”re­el­le, be­tyd­nings­ful­de og op­le­ve­de pro­ble­mer. Det skal væ­re nog­le, der gør en forskel”.

Fon­dens før­ste do­na­tion til et pro­jekt er al­tid en vi­dens- og ud­vik­lings­pro­ces. Og of­te kan det slut­te der. Ek­sem­pel­vis hvis løs­nin­gen på pro­ble­met vi­ser sig at væ­re no­get, der al­le­re­de er prø­vet før.

”Vi skal lø­se et pro­blem med den bed­ste vi­den, vi har sam­let op. Og vil man så ud­vik­le en ny løs­ning, som ik­ke er prø­vet før, så kan vi fin­de pen­ge til det,” for­kla­rer Es­ben Da­ni­el­sen og kal­der den slags pro­jek­ter for eksempelprojekter.

Forfejlet kritik

En cen­tral må­le­stok for om fon­den gør sit ar­bej­de godt nok er, iføl­ge Es­ben Da­ni­el­sen, at folk får no­get ud af di­a­lo­gen og ud­vik­lings­pro­ces­sen – og­så selv­om de ik­ke får pen­ge til den ende­lige løsning.

”Hvis det vi la­ver, ik­ke har vær­di for dem, vi ik­ke kan gi­ve pen­ge, så har vi fejl­et”, si­ger han.

Des­u­den er det vig­tigt for ham, at an­sø­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re ta­ler rent ud af po­sen over for ham og for­tæl­ler, hvis no­get af det, de op­le­ver i en ud­vik­lings­pro­ces med Lo­ka­le og An­lægs­fonden, ik­ke gi­ver me­ning for dem.

”Det er ud­for­drin­gen ved, at man hed­der fond til ef­ter­navn. Folk tør ik­ke si­ge, hvor­dan de vir­ke­lig op­le­ve­de det, der fo­re­gik”, si­ger han.

”Vi sor­te­rer ik­ke pro­jek­ter fra, for­di de si­ger, at no­get af det vi har la­vet, gi­ver da ik­ke helt me­ning. Det gør det nær­mest me­re interessant.”

I po­dca­sten for­hol­der Es­ben Da­ni­el­sen sig og­så til den kri­tik, som han og an­dre fonds­di­rek­tører of­te mø­der i re­la­tion til det at ar­bej­de pro­blem­ba­se­ret som fond. De kri­ti­se­res for at be­væ­ge sig me­get ak­tivt ind i ud­vik­lin­gen af pro­jek­ter­ne frem­for at over­la­de det til an­sø­ger­ne selv at pe­ge på kon­kre­te løs­nin­ger, som de me­ner er rig­ti­ge for dem. Han me­ner, kri­tik­ken er forfejlet:

”Vi la­ve­de jo vir­ke­lig vo­res ar­bej­de dår­ligt, hvis vi ik­ke hav­de tænkt over, hvad pen­ge­ne gik til, men ba­re del­te dem ud på lyk­ke og from­me. Så jeg sy­nes, kri­tik­ken er me­get for­fejl­et og fak­tisk er en op­for­dring til uansvar­lig op­før­sel som fond.”

Lo­ka­le og An­lægs­fon­den har støt­tet pro­duk­tio­nen af po­dca­sten Mo­der­ne Filantropi.

Lyt til Moderne Filantropi #01

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Podcast:

Moderne Filantropi

 1. Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’ – Christine E. Swane
 2. Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet – Niels-Henrik von Holstein-Rathlou & Steffen Lüders
 3. Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode – Michael Bjørn Nellemann
 4. Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’ – Henrik Lehmann Andersen
 5. Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland – Martin Vang Hansen
 6. Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring – Thit Aaris-Høeg
 7. Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor – Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig
 8. Bikubenfonden – "Vi har smurt smørret for tyndt ud" – Søren Kaare-Andersen
 9. Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede – Jesper Nygård
 10. ‘Den frække lillesøster’ i Carlsberg-familien – Tuborgfondet, Anne-Marie Skov
 11. “Vi går efter det excellente” – Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff Møller
 12. “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget” – Lokale og An­lægs­fonden, Esben Danielse

 

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer