Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor

I dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi fortæller direktør for Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig, om fondens nye strategi. Vi hører bl.a. om vand­pro­jek­ter i udviklingslande og støtte til universiteter og inklusions­projekter i det midtjyske. Vi hører om, hvorfor man må lede forgæves på fondens hjemmeside efter en ”ansøg her”-knap. Og hvorfor det ikke nø­dvendi­gvis er klogt at støtte ildsjæle. Vi kommer også om­kring direktørens blik på det danske fondslandskab.

Christian Hartvig
Lyt til epi­so­de 6 af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi ne­derst på den­ne side.

For et par år si­den tog Po­ul Due Jen­sens Fond sin ud­de­lings­stra­te­gi op til revision.

Tid­li­ge­re ud­del­te man bredt til vel­gø­ren­de for­mål og ildsjæ­les go­de idéer. Nu vil­le man gø­re en stør­re ind­sats for at sik­re, at fonds­mid­ler­ne blev ud­delt respekt­fuldt til for­mål, der rent fak­tisk vir­ke­de ef­ter hen­sig­ten og lø­ste de pro­ble­mer, man øn­ske­de at fo­ku­se­re på. Så man tog hul på en stra­te­gi­pro­ces, der tog ud­gangs­punkt i Grund­fos’ hi­sto­rie og gik i stif­te­ren Po­ul Due Jen­sens fodspor.

I in­ter­viewet for­tæl­ler Chri­sti­an Hartvig, hvor­dan man nå­e­de frem til at fo­ku­se­re på de tre ho­ved­om­rå­der, som i dag ud­gør ker­nen i fon­dens dag­li­ge ar­bej­de med ud­de­ling af fonds­mid­ler. Nem­lig rent drik­ke­vand til sam­fund på ”the ve­ry last mi­le” i ud­vik­ling­s­lan­de, ud­vik­ling af tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­mil­jø­er og styr­kel­se af so­ci­al in­klu­sion i Midt­jyl­land. Alt sam­men for­mål, der lig­ger i for­læn­gel­se af Grund­fos’ for­ret­ning og Po­ul Due Jen­sens interesser.

Chri­sti­an Hartvig for­kla­rer, at fon­den har drop­pet den tra­di­tio­nel­le an­søg­nings­pro­ce­du­re for i ste­det at ar­bej­de ud fra en så­kaldt part­ner­skabs­mo­del. Han for­tæl­ler om ba­lan­cen mel­lem at sik­re bæ­re­dyg­tig­hed i pro­jek­ter­ne og sam­ti­dig sik­re, at fon­den age­rer ri­si­ko­vil­ligt ved at bi­dra­ge til at af­prø­ve nye, ut­ra­di­tio­nel­le me­to­der til at lø­se et gi­vent pro­blem. Og han for­kla­rer, hvor­dan fon­den ta­ger sig af kom­mu­ners ”flyt­teo­m­kost­nin­ger” i dis­se pilotprojekter.

Fon­den ar­bej­der op­sø­gen­de og med en klar stra­te­gisk ef­fekt for øje. ”Hvad så med al­le ild­sjæ­le­nes go­de idéer?”, bli­ver han spurgt. Chri­sti­an Hartvig for­kla­rer, hvor­for det kan væ­re spild­te pen­ge at støt­te den slags pro­jek­ter, og at fon­den helt be­vidst har valgt ik­ke at støt­te ildsjæ­les så­kald­te selv­re­a­li­se­rings­pro­jek­ter for i ste­det at fo­ku­se­re på stra­te­gisk problemløsning.

Chri­sti­an Hartvig ka­rak­te­ri­se­rer den dan­ske fonds­bran­che som dy­na­misk. ”Den flyt­ter sig med ly­nets hast i dis­se år”. Og han for­kla­rer, hvor­for han ik­ke er til­hæn­ger af for­sla­get, der pop­per op fra tid til an­den, som går ud på at sam­le de pri­va­te fon­des for­mu­er i en pul­je, som de fol­ke­valg­te der­ef­ter skal stå for at ud­de­le ud. Hen­sig­ten er at gø­re fonds­ud­de­lin­ger­ne me­re demokratiske.

”Jeg er ik­ke sik­ker på, at de 179 fol­ke­valg­te er de bedst eg­ne­de til at dis­po­ne­re over fon­de­nes for­mu­er. Jeg kan ik­ke se, hvad det er for sær­li­ge kom­pe­ten­cer, de har til at dis­po­ne­re på den må­de,” si­ger han og hen­vi­ser til, at fon­de­ne i øv­rigt ik­ke er født ud af en de­mo­kra­tisk tradition.

”Men hvis man al­li­ge­vel ac­cep­te­rer præ­mis­sen et øje­blik, kan man si­ge, at den form for bru­ger­ind­dra­gel­se, som fin­der sted i vo­res vand­projekter, univer­sitets­pro­jekter og so­ci­a­le an­svar­lig­heds­projekter er jo de­mo­kra­ti på et me­get nært ni­veau,” si­ger han.

Lyt til Moderne Filantropi #06

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Podcast:

Moderne Filantropi

 1. Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’ – Christine E. Swane
 2. Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet – Niels-Henrik von Holstein-Rathlou & Steffen Lüders
 3. Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode – Michael Bjørn Nellemann
 4. Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’ – Henrik Lehmann Andersen
 5. Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland – Martin Vang Hansen
 6. Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring – Thit Aaris-Høeg
 7. Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor – Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig
 8. Bikubenfonden – "Vi har smurt smørret for tyndt ud" – Søren Kaare-Andersen
 9. Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede – Jesper Nygård
 10. ‘Den frække lillesøster’ i Carlsberg-familien – Tuborgfondet, Anne-Marie Skov
 11. “Vi går efter det excellente” – Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff Møller
 12. “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget” – Lokale og An­lægs­fonden, Esben Danielse
 

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer