Trygfonden i demokratisk sanering

Tryg­fon­den og Tryg­heds­grup­pen vil med en ny med­lem­s­stra­te­gi for­bed­re ejer-de­mo­kra­ti­et i Tryg-kon­cer­nen. Blandt an­det gen­nem op­lys­ning, bor­ger­mø­der og in­vol­ve­ring i de re­gio­na­le råd. Men fle­re re­præ­sen­tan­ter vil med den nye stra­te­gi sik­re mak­si­mal kun­de­ind­dra­gel­se. De vil ar­bej­de for, at med­lem­mer­ne i den kun­de­e­je­de Tryg­fa­mi­lie får re­el ind­fly­del­se og med­be­stem­mel­se over drif­ten i bå­de Tryg For­sik­ring og i Tryg­fon­den. I før­ste om­gang ud­vi­des Tryg­fon­dens be­vil­lings­ud­valg med tre kun­de­valg­te re­præ­sen­tan­ter.

Tryg­heds­grup­pen fort­sæt­ter de se­ne­ste to års re­form­pro­ces og gen­nem­fø­rer nu en med­lem­s­stra­te­gi, som skal gø­re med­lem­mer­ne klo­ge­re på sam­men­hæn­gen mel­lem Tryg, Tryg­heds­grup­pen, Tryg­fon­den og de­res eg­ne ret­tig­he­der som kun­der og eje­re af Tryg­kon­cer­nen. Det blev for ny­lig be­slut­tet på et mø­de for det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab, der er den øver­ste myn­dig­hed i grup­pen.

”Tryg­heds­grup­pen er et af Dan­marks stør­ste med­lems­ba­se­re­de sel­ska­ber. Med en mil­li­on med­lem­mer er det et stort ak­tiv, som vi øn­sker at knyt­te tæt­te­re til os. Her­u­d­over er det af­gø­ren­de, at de ken­der de­res ret­tig­he­der og de for­de­le, der knyt­ter sig til med­lem­ska­bet,” si­ger Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for Tryg­heds­grup­pen.

Hvor de sid­ste års re­for­mer har fo­ku­se­ret på ud­vik­ling af en bonus­mo­del for med­lem­mer­ne, er der nu og­så fo­kus på ind­fly­del­se i Tryg­fon­den. Stra­te­gi­en er end­nu ik­ke fuldt ud­fol­det, men ef­ter re­præ­sen­tant­skabs­mø­det den 27. ok­to­ber står det klart, at med­lem­mer­ne skal ha­ve mu­lig­hed for at kom­me tæt­te­re på Tryg­fon­dens ar­bej­de. Det be­ty­der blandt an­det, at Tryg­fon­dens cen­tra­le be­vil­lings­ud­valg skal ud­vi­des fra de nu­væ­ren­de tre re­præ­sen­tan­ter til seks. Des­u­den skal re­præ­sen­tan­ter­ne ind­dra­ges me­re i fon­dens fem re­gio­na­le råd, som og­så va­re­ta­ger ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter.

En­de­lig er et cen­tralt ele­ment i den nye stra­te­gi, at de al­min­de­li­ge med­lem­mer – de cir­ka en mil­li­on for­sik­rings­kun­der – skal op­ly­ses bed­re om Tryg­heds­grup­pen. Blandt an­det på bor­ger­mø­der i for­bin­del­se med de år­li­ge valg til re­præ­sen­tant­ska­bet. Men i hvor høj grad den nye stra­te­gi skal gi­ve re­el med­be­stem­mel­se til kun­der­ne er nu et te­ma, der til­sy­ne­la­den­de sam­ler de to tid­li­ge­re flø­je i re­præ­sen­tant­ska­bet.

Fonden kan få unik demokratisk legitimitet

Tid­li­ge­re har der væ­ret kla­re op­de­lin­ger mel­lem den del af re­præ­sen­tant­ska­bet, der øn­ske­de fle­re pen­ge til Tryg­fon­den, og den del der øn­ske­de bil­li­ge­re for­sik­rings­præ­mi­er og fle­re pen­ge til med­lem­mer­ne. Men det ser nu ud til, at de gam­le flø­je i hvert fald er eni­ge om, at den nye med­lem­s­stra­te­gi bør fø­re til langt stør­re kun­de­ind­fly­del­se og med­be­stem­mel­se i bå­de for­sik­rings­sel­ska­bet og i fon­den – og­så me­re end be­sty­rel­sen læg­ger op til.

”Der er to kla­re mål for den nye med­lem­s­stra­te­gi. Det ene er, at vi skal hæ­ve valg­del­ta­gel­sen fra de nu­væ­ren­de cir­ka 10 pro­cent til i hvert fald 15 pro­cent. Det an­det er, at mar­kant fle­re med­lem­mer skal ha­ve kend­skab til he­le kon­struk­tio­nen med Tryg­heds­grup­pen og sam­men­hæn­gen mel­lem Tryg For­sik­ring og Tryg­fon­den og hvil­ke med­lem­s­ret­tig­he­der, man har,” si­ger re­præ­sen­tant­skabs­med­lem Magnus Sko­vrind Pe­der­sen, der og­så er stif­ter af For­e­nin­gen Be­var Tryg­fon­den.

Hans pri­mæ­re fo­kus i re­præ­sen­tant­ska­bet er at styr­ke Tryg­fon­den ved at ar­bej­de for at øge ud­de­lin­ger­ne og sik­re Tryg-kun­­der­­nes in­ter­es­ser via ejer­ska­bet af for­sik­rings­sel­ska­bet. Sam­men med en ræk­ke re­præ­sen­tan­ter i he­le lan­det star­te­de han for et år si­den dis­kus­sio­nen om det, der nu bli­ver til Tryg­heds­grup­pens nye med­lem­s­stra­te­gi.

”An­dre for­sik­rings­sel­ska­ber er med­lems­ba­se­re­de, men de fær­re­ste la­der med­lem­mer­ne væ­re med til at sæt­te ret­nin­gen i det dag­li­ge. Der kan Tryg kom­me hen. Der­i­mod har in­gen an­dre fon­de den de­mo­kra­ti­ske le­gi­ti­mi­tet, vi kan få for Tryg­fon­dens ar­bej­de, hvis vi in­vol­ve­rer med­lem­mer­ne me­re i vo­res pri­o­ri­te­rin­ger. Med den enor­me med­lem­s­ska­re, der er bag Tryg­fon­den, har vi po­ten­ti­a­let til at bli­ve en ak­tiv fol­kesag,” si­ger re­præ­sen­tant­skabs­med­lem Magnus Sko­vrind Pe­der­sen.

Tilbage til de kooperative rødder

Net­op den nu­væ­ren­de kon­struk­tion i Tryg­heds­grup­pen er re­præ­sen­tant­skabs­med­lem Hen­rik Vad og­så kri­tisk over­for. Han har i fle­re år kri­ti­se­ret Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se for at væ­re for luk­ket og ude­mo­kra­tisk, og for ik­ke at gø­re nok for at va­re­ta­ge for­sik­rings­kun­der­nes in­ter­es­ser. Han var des­u­den en af for­ta­ler­ne for at kun­der­ne fra Nor­dea Liv & Pen­sion blev ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen, og for at kun­der­ne skul­le ha­ve del i Trygs over­skud.

”Ho­ved­par­ten af Trygs kun­der ved jo ik­ke, at en stor del af de præ­mi­er, de be­ta­ler, dryp­per ned i Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den, som de selv er me­de­je­re af. Den for­bin­del­se ken­der de ik­ke. Man­ge ved hel­ler ik­ke, hvor­for de plud­se­lig får en bonus­check fra Tryg­heds­grup­pen. Der­for bør vi og­så se på kun­de­ind­dra­gel­sen og den grund­læg­gen­de struk­tur,” si­ger Hen­rik Vad, der og­så er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Flex Fun­ding.

Han me­ner der­for, at kun­der­ne skal in­vol­ve­res me­re di­rek­te i ud­form­nin­gen og for­mu­le­rin­gen af den nye med­lem­s­stra­te­gi, så den i hø­je­re grad ta­ger ud­gangs­punkt i et kun­de­fo­kus. Hen­rik Vad og Magnus Sko­vrind Pe­der­sen er og­så eni­ge om, at kun­der­ne skal ha­ve me­re ind­fly­del­se i de­res eget for­sik­rings­sel­skab.

”Bort­set fra de nye bonus­ud­be­ta­lin­ger har vi al­drig få­et dis­ku­te­ret med­lem­mer­nes in­ter­es­ser. Kun­der­ne er med­lem­mer og ejer i fæl­les­skab Tryg­heds­grup­pen, så der­for bur­de vi i re­præ­sen­tant­ska­bet se på, hvor­dan Tryg kan væ­re et godt og ik­ke mindst kon­kur­ren­ce­dyg­tigt for­sik­rings­sel­skab for kun­der­ne, ” si­ger Hen­rik Vad.

Han me­ner, at Tryg­heds­grup­pen skal sø­ge til­ba­ge til si­ne gam­le rød­der som gen­si­digt for­sik­rings­sel­skab fra før sel­ska­bet blev børsno­te­ret og 40 pro­cent af ak­tier­ne blev fra­solgt til mi­ni­o­ri­tetsak­tio­næ­rer­ne.

”Er det egent­ligt fair, at kun­der­ne, som ho­ve­d­ak­tio­nær med 60 pro­cent af Tryg, skal væ­re ale­ne om at be­ta­le for bonus og de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i Tryg­fon­den? Bur­de mi­no­ri­tetsak­tio­næ­rer­ne ik­ke væ­re med til at be­ta­le, når det i høj grad er dem, der har for­de­len af den mar­keds­fø­rings­vær­di, Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den gi­ver Tryg,” si­ger Hen­rik Vad.

Trygfonden styrkes

Og når det kom­mer til spørgs­må­let om Tryg­fon­dens rol­le, er der sta­dig vis­se ue­nig­he­der at spo­re langs de gam­le skil­le­linjer.

”Vi kan gø­re me­get me­re for at øge trans­pa­ren­sen. Man bør etab­le­re Tryg­fon­den som en rig­tig fond, som mod­ta­ger bi­drag di­rek­te fra Tryg. Bonus bur­de og­så ud­be­ta­les til kun­der­ne di­rek­te fra Tryg, og man bør gi­ve de en­kel­te kun­der mu­lig­hed for at væl­ge, om de vil do­ne­re de­res bonus­check til fon­den. Der­ved kan kun­der­ne di­rek­te se, at det er de­res pen­ge, der går til Tryg­fon­den i ste­det for, at det bli­ver lagt bag sin­dri­ge kon­struk­tio­ner. Og som en ek­stra bonus får man løst pro­ble­met med, at bonus­ud­be­ta­lin­ger­ne i dag er skat­teplig­ti­ge,” si­ger Hen­rik Vad.

Ud over be­slut­nin­gen om en ny med­lem­s­stra­te­gi vedt­og re­præ­sen­tant­ska­bet og­så at hæ­ve Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger med 50 mio. kr. til 600 mio. kr. Og for For­e­nin­gen Be­var Tryg­fon­den var det en vig­tig be­slut­ning.

”Ved sid­ste valg i ho­ved­sta­den var vi fem nye kan­di­da­ter, der stil­le­de op med det kla­re pro­gram at be­va­re og styr­ke Tryg­fon­den – vi blev al­le valgt ind. Med­lem­mer­ne vil ger­ne Tryg­fon­den, når de får val­get. Så jeg tror, at når man fin­der ud af, at det over­skud, der kom­mer ind i Tryg­heds­grup­pen kom­mer fra man­ge an­dre kil­der end den ene mil­li­on dan­ske for­sik­rings­kun­der, så vil man og­så bak­ke op om Tryg­fon­den. Der er i dag ind­tæg­ter fra uden­land­ske kun­der, fra di­rek­te in­ve­ste­rin­ger i an­dre sel­ska­ber, og der er ind­tæg­ter fra ka­pi­tal­for­valt­nin­gen. Det er svært at ar­gu­men­te­re for, at vi ik­ke har et stort sam­funds­ansvar,” si­ger Magnus Sko­vrind Pe­der­sen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne…

Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­na-kri­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond…

Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag…

Velliv Foreningen åbner akutpulje til mental sundhed i ngo’er

Vel­liv For­e­nin­gen åb­ner en aku­t­pul­je på 10 mio. kr. til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug…

Dreyers Fond vil støtte corona-projekter

Drey­ers Fond vil støt­te pro­jek­ter med for­bin­del­se til cor­o­navirus bå­de un­der og ef­ter kri­sen, hvis pro­jek­ter­ne er re­la­te­ret til ad­vo­kat­bran­chen, ar­ki­tekt­fa­get el­ler i øv­rigt…

Lundbeckfonden bevilger 20 mio. fra coronapulje til hospitaler og universiteter

Det er kun halvan­den uge si­den, Lund­beck­fon­den øre­mær­ke­de 30 mio. kr. til forsk­nings­pro­jek­ter må­l­ret­tet covid19-pan­de­mi­en. Fle­re er for­sker­nes an­søg­nin­ger er nu be­hand­let og de…

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Coronakrise

Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne…

Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­na-kri­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond…

Fonde skal alligevel ikke til Allinge i juni

De dan­ske fon­de og hund­red­vis af an­dre ar­ran­gø­rer af de­bat­ter skal al­li­ge­vel ik­ke til Fol­ke­mø­de i Al­lin­ge i uge 24. På et be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag…

Velliv Foreningen åbner akutpulje til mental sundhed i ngo’er

Vel­liv For­e­nin­gen åb­ner en aku­t­pul­je på 10 mio. kr. til lo­ka­le ind­sat­ser for men­tal sund­hed i ci­vil­sam­fun­det og i min­dre virk­som­he­der, som har brug…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.