Indsats for børns sprogkundskaber og nødhjælp i Ukraine får fondspenge

Med en stor bevilling fra Egmont Fonden vil Fonden for Socialt Ansvar løfte flere børns sprogkundskaber via frivilligindsatsen ’2 timer om ugen’. Nordea-fonden støtter kulturhuset Toldkammeret i Helsingør, mens Novo Nordisk Fonden blandt andet støtter UNHCR’s nødhjælpsindsats i Ukraine.

No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter nød­hjælpsind­sat­sen i Ukrai­ne. Ud­vik­lin­gen i Ukrai­ne er en tra­ge­die, me­ner fon­den, som øn­sker at hjæl­pe de men­ne­sker, der har måt­tet flyg­te fra de­res hjem for at kom­me i sikkerhed.

Med en be­vil­ling på 6,25 mil­li­o­ner kro­ner fra Eg­mont Fon­den vil Fon­den for So­ci­alt An­svar nu for­sø­ge at løf­te fle­re ud­sat­te og sår­ba­re børns sprog­kund­ska­ber. Det sker gen­nem fri­vil­li­gind­sat­sen ’2 Ti­mer om Ugen’, som si­den 2021 har væ­ret en del af Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

Den am­bi­tiø­se ska­le­ring af 2 Ti­mer om Ugen vil lø­be over de næ­ste fem år. Må­let er, at ind­sat­sen skal etab­le­res i 10 af de stør­ste by­er i Dan­mark, og at mindst 500 fler­spro­ge­de børn på den må­de vil kun­ne bli­ve hjul­pet hvert år.

”Vi ved, hvor vig­tigt det er at sæt­te tid­ligt ind i for­hold til børns sprogsti­mu­le­ring – og vi ved, at hver tred­je elev med fler­sprog­lig bag­grund har så sva­ge læ­se­kom­pe­ten­cer, at de har svært ved at gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se. Der­for er vi enormt gla­de for sam­ar­bej­det med Eg­mont Fon­den, der be­ty­der, at vi kan ud­bre­de den­ne vig­ti­ge ind­sats. 2 Ti­mer om Ugen har gen­nem fle­re år vist flot­te re­sul­ta­ter i Oden­se og Es­b­jerg, og vi glæ­der os over, at vi nu kan kom­me ud til man­ge fle­re børn i fle­re by­er,” si­ger chef for Pro­gram­ud­vik­ling i Fon­den for So­ci­alt An­svar Mi­k­kel Hyl­de­brandt Jen­sen i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

vi glæ­der os over, at fri­vil­li­ge nu kan slå ring om end­nu fle­re børn med støt­te­be­hov og hjæl­pe dem til øget triv­sel og læring

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen – Di­rek­tør, Eg­mont Fonden

2 Ti­mer om Ugen har tid­li­ge­re væ­ret med i Eg­mont Fon­dens spi­re­pro­gram, der støt­ter ny­e­re og min­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, som har po­ten­ti­a­le til på sigt at gø­re en mar­kant for­skel i for­hold til at sik­re, at fle­re un­ge kan gen­nem­fø­re en ungdomsuddannelse.

”Hos Eg­mont Fon­den ar­bej­der vi for at be­kæm­pe læ­ring­s­ulig­hed. Vi ser 2 Ti­mer om Ugen som en vig­tig brik i det­te, og vi glæ­der os over, at fri­vil­li­ge nu kan slå ring om end­nu fle­re børn med støt­te­be­hov og hjæl­pe dem til øget triv­sel og læ­ring,” ly­der det fra Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, der er di­rek­tør i Eg­mont Fon­den med an­svar for fon­dens al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

Nødhjælp til ukrainsk befolkning på flugt

Fun­dats´ ugent­li­ge over­sigt over ud­valg­te nye fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til Ukrai­ne, hvor No­vo Nor­disk Fon­den net­op har be­slut­tet at støt­te den nød­hjælpsind­sats, som FN´s flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion UNHCR har igang­s­at i Ukrai­ne, med fem mil­li­o­ner kroner.

Si­tu­a­tio­nen i lan­det er som be­kendt i ha­stig for­vær­ring ef­ter den rus­si­ske in­va­sion i sid­ste uge, og de hu­ma­ni­tæ­re kon­se­kven­ser for den ci­vi­le be­folk­ning er voldsomme.

Han­na Li­ne Jakob­sen, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, be­teg­ner ud­vik­lin­gen i Ukrai­ne som en tragedie.

”Det er me­get be­kym­ren­de at føl­ge, hvor­dan si­tu­a­tio­nen ud­vik­ler sig. Med den­ne hu­ma­ni­tæ­re hjælp øn­sker vi at bi­dra­ge til at hjæl­pe de men­ne­sker, der er ramt af den væb­ne­de kon­flikt og har måt­tet flyg­te fra de­res hjem for at kom­me i sik­ker­hed,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Som føl­ge af kri­sen har UNHCR akut øget si­ne ind­sat­ser og ka­pa­ci­tet i Ukrai­ne og de om­kring­lig­gen­de lande.

”Vi er dybt be­kym­re­de for den ha­stigt for­vær­re­de si­tu­a­tion i Ukrai­ne. Tak­ket væ­re den­ne hur­ti­ge støt­te fra No­vo Nor­disk Fon­den kan UNHCR be­skyt­te og hjæl­pe men­ne­sker, der har brug for hu­ma­ni­tær as­si­stan­ce,” si­ger UNHCR’s re­gio­na­le di­rek­tør for Eu­ro­pa Pa­sca­le Moreau.

Med den­ne hu­ma­ni­tæ­re hjælp øn­sker vi at bi­dra­ge til at hjæl­pe de men­ne­sker, der er ramt af den væb­ne­de kon­flikt og har måt­tet flyg­te fra de­res hjem for at kom­me i sikkerhed

Han­na Li­ne Jakob­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

Støtte til fondes arbejde med indsamling af data

Vi bli­ver hos No­vo Nor­disk Fon­den, der i den for­løb­ne uge og­så har støt­tet te­chvirk­som­he­den Fo­und Aids ar­bej­de med da­ta hos fonde.

Do­na­tio­nen fra No­vo Nor­disk Fon­den er på fi­re mil­li­o­ner kro­ner over de næ­ste to år, og pen­ge­ne er øre­mær­ket en styr­kel­se og ud­vik­ling af fon­des ar­bej­de med at ind­sam­le og be­nyt­te da­ta om re­sul­ta­ter­ne af filan­tro­pi­ske do­na­tio­ner og im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Det sker via rap­por­te­rings­plat­for­men Fo­und­good, som er dre­vet og ud­vik­let af Fo­und Aid.

“Den­ne be­vil­ling er en in­vi­ta­tion til al­le fon­de om at del­ta­ge i det vi­de­re pio­ner­ar­bej­de med ind­sam­ling og brug af da­ta. No­vo Nor­disk Fon­den har de se­ne­ste år væ­ret med til at ud­vik­le plat­for­men og med stor suc­ces brugt den ak­tivt. Den mu­lig­hed vil vi ger­ne ud­bre­de til fle­re fon­de,” si­ger Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for im­pact i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra Fo­und Aid.

Han­ne Brinch, der er CEO i Fo­und Aid, op­le­ver en stor in­ter­es­se i fonds­ver­de­nen for at bru­ge og for­stå da­ta bedre.

”I dag bru­ger fle­re end 250 be­vil­lings­mod­ta­ge­re plat­for­men til rap­por­te­ring om de­res vig­ti­ge ar­bej­de og er me­get be­gej­stre­de for værk­tø­jet. Med den­ne do­na­tion kan vi til­by­de al­le fon­de et gra­tis og ufor­plig­ten­de sam­ar­bej­de om den vi­de­re ud­vik­ling af plat­for­men. Jeg hå­ber, at rig­tig man­ge fon­de vil del­ta­ge i ud­vik­lings­ar­bej­det,” si­ger Han­ne Brinch.

Ud over No­vo Nor­disk Fon­den er LEO Fon­det p.t. bru­ger af platformen.

Nye aktiviteter i kulturhus i Helsingør

I kul­tur­hu­set Told­kam­me­ret i Hels­in­gør er der glæ­de ef­ter net­op at ha­ve mod­ta­get 2,3 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Nordea-fonden.

Pen­ge­ne skal bi­dra­ge til igang­sæt­tel­se af ak­ti­vi­te­ter, der mo­ti­ve­rer og in­vi­te­rer til ak­ti­ve med­bor­ger­fæl­les­ska­ber, skri­ver Nor­dea-fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

”Vo­res rol­le som kul­tur­hus er i høj grad at mo­bi­li­se­re og styr­ke bor­ger­fæl­les­ska­ber­ne i for­stå­el­sen af, at fæl­les­ska­ber er med til at øge den en­kel­te bor­gers livskva­li­tet,” si­ger Søs Krogh Vik­kel­søe, der er pro­gram­chef og kon­sti­tu­e­ret le­der af Toldkammeret.

Med Nor­dea-fon­dens ud­de­ling er der iføl­ge Søs Krogh Vik­kel­søe mu­lig­hed for at for­fi­ne og ud­vik­le de de­le af Told­kam­me­rets ak­ti­vi­tets­pro­gram, som er al­ler­nær­mest bru­ge­ren. Un­der­vejs i pro­jek­tet vil er­fa­rin­ger­ne på di­a­log­mø­der bli­ve delt med lan­dets øv­ri­ge kulturhuse.

Mi­cha­el Mat­hie­sen, der er for­mand for kul­tur- og turis­me­ud­val­get i Hels­in­gør Kom­mu­ne, un­der­stre­ger, at han glæ­der sig til at føl­ge projektet.

”Man si­ger, at Told­kam­me­ret er Hels­in­gø­rs hjer­te­kam­mer. Med Nor­dea-fon­dens bi­drag bli­ver der end­nu me­re hjer­te­rum, og der­med kan vi sæt­te strøm til det, vi al­le­re­de ken­der Told­kam­me­ret for, nem­lig det go­de vært­s­skab, samvær og åb­ne, ind­dra­gen­de pro­ces­ser, hvor bor­ge­ren selv er med til at ska­be kul­tur­hu­sets ak­ti­vi­te­ter,” si­ger Mi­cha­el Mathiesen.

Nor­dea-fon­den støt­te sker over en tre­årig projektperiode.

Flere unge skal få øjnene op for erhvervsuddannelser

Fle­re un­ge skal fat­te in­ter­es­se for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser – og de skal fær­dig­gø­re dem.

Det er es­sen­sen i et nyt ud­dan­nel­ses­pro­jekt fra Dansk Au­to­mo­bil Sports Uni­on (DASU), som Tiet­gen­fon­den net­op har støt­tet med 1,24 mil­li­o­ner kroner.

Ved at brin­ge mo­tor­spor­ten ind i er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne brin­ger vi sam­ti­dig nog­le af spor­tens vig­tig­ste vær­di­er i spil over for ele­ver­ne, der i langt hø­je­re grad ef­ter­ly­ser me­re mo­ti­ve­ren­de og fag­lig re­le­vant undervisning

Mi­k­kel Bøy­e­sen – Ud­vik­lings­chef, DASU

Pro­jek­tet hed­der 'Kar­ting­s­la­lom, skills og sam­ar­bej­de' og ind­be­fat­ter blandt an­det so­ci­a­le events, kon­kur­ren­cer og go­kart­kon­kur­ren­cer, som skal åb­ne fle­re un­ges øj­ne for, hvad me­ka­ni­ke­re, pla­des­me­de og de man­ge øv­ri­ge er­hverv­s­ud­dan­nel­ser kan bru­ges til.

Pro­jek­tet går i gang på er­hvervs­sko­ler lan­det over, når de nye ele­ver mø­der ind ef­ter som­mer­fe­ri­en, skri­ver Tiet­gen­fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

”Det er vig­tigt for mo­tor­spor­ten i Dan­mark, at vi får mu­lig­hed for at ud­vik­le og igang­sæt­te vo­res pro­jekt med er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, og med pen­ge­ne fra Tiet­gen­fon­den til pro­jekt ’Kar­ting­s­la­lom, skills og sam­ar­bej­de’ er vi godt i gang. Det er det næ­ste, sto­re skridt i DASU’s mål om at ta­ge an­svar for nog­le af de ud­for­drin­ger, er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og er­hvervs­li­vet står over for de kom­men­de år. Ved at brin­ge mo­tor­spor­ten ind i er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne brin­ger vi sam­ti­dig nog­le af spor­tens vig­tig­ste vær­di­er i spil over for ele­ver­ne, der i langt hø­je­re grad ef­ter­ly­ser me­re mo­ti­ve­ren­de og fag­lig re­le­vant un­der­vis­ning,” si­ger Mi­k­kel Bøy­e­sen, der er ud­vik­lings­chef i DASU.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer