Prisuddelinger, civile retssager og grønne initiativer

Der er tilsynsballade i et fondsdrevet bosted i Slagelse og problemer med at overholde tids­pla­nen i det offentligt fondslige partnerskab bag Holbæk Sportsby. Der har været gang i prisuddelingerne i både Lundbeckfonden, Bevica Fonden og BHJ Fonden, mens Lollandsfondens bestyrelse i år ikke fandt egnede kandidater til fondens kulturpris. Dette og mange flere nyheder i ugens Fondsdanmark Rundt.

Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018
Be­vi­ca Fon­dens Til­gæn­ge­lig­heds­pris 2018 går til KADK. ”Det hand­ler ik­ke kun om at sik­re til­gænge­lig­hed for men­ne­sker med han­di­cap, det ved­rø­rer os al­le, for­æl­dre­ne med bar­ne­vog­nen, den uhel­di­ge skilø­ber med det bræk­ke­de ben og den vok­sen­de grup­pe af æl­dre. Der­for skal til­gænge­lig­hed væ­re en na­tur­lig del af ar­ki­tek­tur og de­sign,” si­ger fon­dens for­mand, Tor­ben Svan­berg, i en pres­se­med­del­el­se. På bil­le­det ses Tor­ben Svan­berg og rek­tor for KADK, Le­ne Dam­mand Lund, til over­ræk­kel­sen den 23. oktober.
Om Fonds­dan­mark Rundt

I Fonds­dan­mark Rundt præ­sen­te­rer vi ak­tu­el­le fonds­hi­sto­ri­er fra lo­kal- og spe­ci­al­me­di­er i he­le Danmark.

Fond kræ­ver mil­li­o­ner­stat­ning af Social­til­sy­net. En usæd­van­lig fonds­re­la­te­ret rets­sag ind­le­des nu ved ret­ten i Vi­borg. Det er dog ik­ke en af den slags fondsa­ger, som den stats­li­ge fondsmyn­dig­hed, der og­så har adres­se i by­en, ta­ger sig af. Der­i­mod er der ta­le om den ty­pe fon­de, som er un­der­lagt et af de fem so­ci­al­til­syn i Dan­mark, for­di fon­den dri­ver et op­holds­sted for util­pas­se­de un­ge. Fon­den Er­teb­jerg kræ­ver 3,3 mil­li­o­ner kro­ner i er­stat­ning af til­syns­myn­dig­he­den So­ci­al Til­syn Midt, for det fon­den me­ner var en ulov­lig luk­ning af dens to bo­ste­der i 2017, skri­ver Hor­sens Fol­ke­blad.

Fra no­get der blev luk­ket, til no­get der ak­ku­rat hol­des åbent, skal vi til Hor­sens, hvor In­sero-fon­den er med til at hol­de in­du­stri­tek­ni­ker­ud­dan­nel­sen oven van­de. Fon­den har net­op be­vil­get 350.000 kro­ner til en vir­tu­al re­a­li­ty- og aug­men­ted re­a­li­ty-sats­ning på Lear­n­mark, skri­ver Tek​nova​tion​.dk. Det er vig­tigt, net­op for­di Lear­n­mark var ved at bli­ve luk­ket af da­væ­ren­de ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by med hen­vis­ning til blandt an­det mang­len­de fa­ci­li­te­ter og ud­styr. In­sti­tu­tio­nen over­le­ve­de blandt an­det grun­det stærkt lo­kalt sam­ar­bej­de, hvor in​du​stri​tek​ni​ker​.nu hav­de en vig­tig rol­le. In​du​stri​tek​ni​ker​.nu har des­u­den få­et en be­vil­ling på to mil­li­o­ner kro­ner af Nor­dea-fon­den og 50.000 af En­gell Fri­is Fonden.

Godt og vel 120 ki­lo­me­ter der­fra stif­ter et fonds­net­værk en ny er­hvervs­dri­ven­de fond, nem­lig Ener­gy Lo­un­ge Fond i Es­b­jerg. Ugea­vi­sen Es­b­jerg be­ret­ter, at en stri­be lo­ka­le fon­de har stif­tet den nye fond, der står som byg­her­re for VIP-lo­un­gen, der er knyt­tet til Es­b­jergs nye is-are­na og Blue Wa­ter Are­na. Det er Claus Sø­ren­sens Fond og Jo­han Hof­f­mann Fon­den, der er ho­ved­bi­drag­yde­re, og i ryg­gen har de SE’s Vækst­pul­je, Es­b­jerg Fon­den, Ali­ce og Ta­ge Sø­ren­sens Fond samt Es­b­jerg Ugea­vis Fond. Sam­let rå­der Ener­gy Lo­un­ge Fond over cir­ka 13 mil­li­o­ner kro­ner. Læs me­re om sam­ar­bej­det mel­lem es­b­jer­gen­si­ske fon­de.

Og­så i Hol­bæk har man stif­tet en er­hvervs­dri­ven­de fond med det for­mål at væ­re byg­her­re for lo­ka­le sport­s­fa­ci­li­te­ter. Men tids­pla­nen skri­der for fon­den bag Hol­bæk Sports­by. Op­rin­de­ligt var det me­nin­gen, at den 325 mil­li­o­ner-dy­re sports­by skul­le væ­re klar til brug ved års­skif­tet, skri­ver TV East. “Det har fra star­ten af væ­ret vig­tigt for mig, at tids­pla­nen holdt. Det er af­gø­ren­de for for­e­nin­ger­ne. Fon­den har he­le ti­den sagt, at tids­pla­nen hol­der. Nu vi­ser det sig så, at det gør den ik­ke,” si­ger borg­me­ster Chri­sti­na Krzyro­si­ak Han­sen. For­må­let med by­en er at gø­re plads til en lang ræk­ke idrætsak­ti­vi­te­ter, og for­sin­kel­sen skuf­fer der­for og­så nog­le af de lo­ka­le sport­s­klub­ber. “Byg­her­ren har få­et 325 mil­li­o­ner kro­ner for at byg­ge et sport­s­cen­ter, men kan ty­de­lig­vis ik­ke sty­re en tids­plan med et ufravi­ge­ligt krav om le­ve­ring 1. ja­nu­ar 2019. Det er i mi­ne øj­ne ama­tør­ag­tigt,” si­ger Claus Vogn­sen, for­mand for Hol­bæk Bad­min­ton­klub til Sjæl­land­ske.

I Ar­den rul­ler det me­re pro­blem­frit. Her kan æl­dre kø­re­stols­bru­ge­re glæ­de sig over ny fonds­do­na­tion. For to år si­den star­te­de et pro­jekt, hvor fri­vil­li­ge skub­be­de be­bo­er­ne i Myh­len­berg­par­ken rundt til for­skel­li­ge op­le­vel­ser i om­rå­det, til stor glæ­de for bå­de de æl­dre og de fri­vil­li­ge. Nu har Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land do­ne­ret to kø­re­sto­le, der skal er­stat­te nog­le af de tid­li­ge­re og knap så brug­ba­re kø­re­sto­le, skri­ver Rold Skov Bla­det.

Og­så Be­vi­ca Fon­den har fo­kus på at hjæl­pe men­ne­sker med be­væ­gel­ses­be­svær. Fon­den ud­de­ler hvert år Til­gæn­ge­lig­heds­pri­sen på 100.000 kr. til en or­ga­ni­sa­tion el­ler per­son, der gør en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap. Pri­sen går i år til Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Sko­ler for Ar­ki­tek­tur, De­sign og Kon­ser­ve­ring, og­så kendt som KADK. Sko­lens be­løn­nes for sit ar­bej­de med uni­ver­selt de­sign og til­gæn­ge­lig­hed. ”Be­vi­ca Fon­den vil ger­ne an­er­ken­de KADK’s ind­sats og am­bi­tion. Det hand­ler ik­ke kun om at sik­re til­gænge­lig­hed for men­ne­sker med han­di­cap, det ved­rø­rer os al­le, for­æl­dre­ne med bar­ne­vog­nen, den uhel­di­ge skilø­ber med det bræk­ke­de ben og den vok­sen­de grup­pe af æl­dre. Der­for skal til­gænge­lig­hed væ­re en na­tur­lig del af ar­ki­tek­tur og de­sign,” si­ger for­mand for Be­vi­ca Fon­den, Tor­ben Svan­berg i en pres­se­med­del­el­se. KADK’s stu­de­ren­de frem­vi­ste ved over­ræk­kel­sen re­sul­ta­tet af en wor­ks­hop, som du kan se her.

Pri­ser­ne fly­der og­så fra Lund­beck­fon­den, der ud­de­ler mil­li­o­ner til for­sker-stjer­neskud. Fon­den har net­op an­non­ce­ret re­sul­ta­ter­ne af se­ne­ste ud­de­lings­run­de, hvor der er pri­ser til en ræk­ke un­ge for­sker­ta­len­ter og fem nye fel­lows­hips. Fon­dens Ta­lent­pris og med­føl­gen­de 100.000 kro­ner går i år til tre un­ge for­ske­re, der hver især har ud­mær­ket sig. Det dre­jer sig om Thor Haa­hr fra Aar­hus Uni­ver­si­tet for sit ar­bej­de med fer­ti­li­tet, Hjal­te Holm An­der­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet for sin forsk­ning i kro­nisk kløe, og Flem­m­ing Javi­er Ol­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet for sin hjer­te­forsk­ning i forkammerflimmer.

Lund­beck­fon­dens Yn­gre For­sker­pris 2018 går til Ane B. Fi­sker for hen­des forsk­ning i sam­men­hæng­en mel­lem vac­ci­ner og vi­ta­mi­ner, der kan re­vo­lu­tio­ne­re læ­ge­vi­den­ska­bens an­be­fa­ling­er på om­rå­det. Med pri­sen føl­ger 300.000 kroner.

Sidst, men ab­so­lut ik­ke mindst, kan fon­den og­så by­de vel­kom­men til fem nye fel­lows­hips, der hver får 10 mil­li­o­ner kro­ner over fem år til at etab­le­re de­res forsk­nings­pro­jek­ter. Her ta­ler vi om Ame­lie Ste­in, der for­sker i gen­va­ri­a­tio­ners ef­fekt på pro­te­i­ner, Mi­cah Al­len, der for­sker i ma­ve­fornemmelser, Ni­co­lai Juul Birk­bak, der for­sker i, hvor­dan can­cer­cel­ler ud­vik­ler sig, Lisa Fran­kel, der ar­bej­der med cel­lers renova­tions­sy­stem og Chri­stof­fer Lau­sten for hans und­er­sø­gel­ser af blod­prop­per i hjernen.

I Ve­st­him­mer­land er der og­så fal­det en pris af. Og det har få­et en af de lo­ka­le fon­de til at be­løn­ne Dan­marks bedst mar­keds­før­te by med en ny stor be­vil­ling. Det dre­jer sig om Aars, der net­op har få­et be­vil­get en halv mil­li­on af Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land til yder­li­ge­re mar­keds­fø­ring af by­ens ak­ti­vi­te­ter. Det skri­ver Aars Avis. Aars blev nem­lig for ny­lig kå­ret til Dan­marks bedst mar­keds­før­te by til et event ar­ran­ge­ret af In­sti­tut for Cen­ter-Plan­læg­­ning (ICP) og DetailForum.

I den an­den en­de af lan­det blev 2018 dog et skidt for år for Lol­lands­fon­dens pre­sti­ge­fyld­te kul­tur­pris, der tid­li­ge­re har væ­ret over­rakt til f.eks. Syd­hav­sø­er­nes Frugt­festi­val. Be­sty­rel­sen i Lol­lands­fon­den und­lod nem­lig i år at ud­de­le kul­tur­pri­sen på 50.000 kr., der el­lers har væ­ret ud­delt de 11 fo­re­gå­en­de år, skri­ver Saxkjø­bing Avis. Fon­den måt­te i år des­u­den hal­ve­re si­ne ud­de­lin­ger til det lo­ka­le for­e­nings­liv som føl­ge af det la­ve ren­te­ni­veau. Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Bjer­re­gaard var der dog ik­ke på grund af be­spa­rel­ser at man drop­pe­de kul­tur­pri­sen, men der­i­mod, at be­sty­rel­sen i år ik­ke hav­de fun­det eg­ne­de kan­di­da­ter til prisen.

I Søn­derjyl­land mang­le­de der til gen­gæld ik­ke vær­di­ge priskan­di­da­ter. Til års­da­gen i Ud­vik­lings­Råd Søn­derjyl­land kun­ne BHJ Fon­den ud­de­le Ini­ti­a­tiv­pri­sen for sjet­te år i træk, skri­ver Jyd­ske­Ve­st­ky­sten.

“BHJ Fon­dens vi­sion er at frem­me ud­vik­lin­gen i Søn­derjyl­land. I år har vi valgt, at vo­res Ini­ti­a­tiv­pris skal gå til virk­som­he­der, der har haft suc­ces med at ud­vik­le de­res pro­duk­tion el­ler pro­duk­ter i en me­re bæ­re­dyg­tig ret­ning,” si­ger be­sty­rel­ses­med­lem for BHJ Fon­den, Mai­britt Ja­cob­sen til avisen.

Med pri­sen føl­ger 25.000 kro­ner, hvil­ket sær­ligt kun­ne mær­kes hos de un­ge iværk­sæt­te­re bag Ne­arcrowd. Virk­som­he­den fik pri­sen for de­res ar­bej­de med et grønt, di­gi­talt vi­sit­kort på selv­samme dag de sat­te det til salg. Der­u­d­over gik pri­sen til Cen­tralva­ske­ri­et i Løgum­klo­ster for ener­gibe­spa­rel­ser og Grå­sten Teg­l­værk, der har ud­vik­let en ny og me­re bæ­re­dyg­tig form for teglsten.

Til­ba­ge i den an­den en­de af Jyl­land hav­de be­sty­rel­sen i Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den af­slut­tet end­nu en ud­de­lings­run­de. Ran­ders Amtsa­vis skri­ver, at fon­den har do­ne­ret til 29 pro­jek­ter i Jyl­land. Run­den spæn­der alt fra 268.000 kro­ner til Bå­delau­get Bet­ta Dan, til 20.000 kro­ner til e-spor­ten i Tern­d­rup Idræts­for­e­ning. Sam­let set blev der ud­delt for li­ge over 1,2 mil­li­o­ner kroner.

Grøn­ne virk­som­he­der får op­mærk­som­hed i he­le Dan­mark, ik­ke kun i Søn­derjyl­land. Det kun­ne mær­kes i Ski­ve, hvor knap fem mil­li­o­ner kro­ner be­vil­ges til et bæ­re­dyg­tigt pro­jekt med sto­re vi­sio­ner for frem­ti­den. Er­hvervs­par­ken Gre­en­Lab i Ski­ve mod­ta­ger 4,7 mio. kro­ner af Spar Vest Fon­den, skri­ver Sal­ling Avis. Er­hvervs­par­ken er kon­cen­tre­ret om­kring for­må­let at om­stil­le det glo­ba­le ener­gi­sy­stem til no­get grøn­ne­re. For­håb­nin­gen med be­vil­lin­gen er, at cen­tret kan om­dan­nes til et na­tio­nalt cen­ter for ener­gi­in­te­gra­tion. “Vi er utro­lig gla­de for at ha­ve få­et en be­vil­ling fra Spar Vest Fon­den. Det er et stærkt sig­nal fra en lo­kal fond at bi­dra­ge til løs­nin­ger på den glo­ba­le ud­for­dring in­den­for ved­va­ren­de ener­gi,” si­ger Ste­en Hin­tze, di­rek­tør i Ener­gi­fon­den Ski­ve, der står bag Gre­en­Lab Skive.

Over­ga­den får an­sigtsløft for fem mil­li­o­ner. Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har net­op be­vil­get 5,1 mil­li­o­ner kro­ner til Over­ga­den In­sti­tut for Sam­tids­kunst i Kø­ben­havn. Ama­ger Bla­det skri­ver, at pen­ge­ne i sær­de­les­hed skal gå til fa­ca­den, men og­så til ge­ne­relt at for­fri­ske faciliteterne.

Aktuelle uddelinger

ModtagerFondBeløbOverskriftResumeKilde
29 projekterSparekassen Hobro Fonden1.225.890Pengene fosser ud af sparekassefondMed denne uddelingsrunde runder fonden de 4 millioner uddelt i 2018Randers Amtsavis
En række prismodtagereBHJ Fonden75.000Unge iværksættere vandt fornem prisBHJ Fondens Initiativpris blev for sjette år i træk uddelt til lokale virksomheder. Årets fokus var bæredygtighed, og prisen gik til tre forskellige virksomheder, der hver især har udmærket sig på det grønne område. De tre virksomheder er Onecard - et digitalt visitkort -, Centralvaskeriet i Løgumkloster og Gråsten Teglværk, der har udviklet en ny og mere bæredygtig form for teglsten.JydskeVestkysten
Lollands foreningerLollandsfonden150.000150.000 kroner strøet ud over Lollands foreningslivLollandsfondens magre - i forhold til de andre år - afkast uddeles til det lokale foreningsliv. Man har i år ikke uddelt kulturprisen.Saxkjøbing Avis
Overgaden - Institut for SamtidskunstAage og Johanne Louis-Hansens Fond5.100.000Overgaden – Institut for Samtidskunst renoverer og modernisererOvergaden - Institut for Samtidskunst får fondspenge til at forfriske facaden og faciliteten i det hele tagetPressemeddelelse
Gang i ByenFonden for Sparekassen Himmerland500.000Aars får halv million mere til at markedsføre byen forAars er kåret til Danmarks bedst markedsførte by - en titel de vil søge at holde på med hjælp fra Fonden for Sparekassen Himmerland, der endnu engang donerer en halv million kroner til formålet Gang i Byen.Aars Avis
GreenLab SkiveSpar Vest Fonden4.700.000Næsten fem millioner til GreenLab SkiveErhvervsparken GreenLab i Skive modtager 4,7 mio. kroner af Spar Vest. Erhvervsparken er koncentreret omkring formålet at omstille det globale energisystem til noget grønnere. Forhåbningen med bevillingen er, at centret kan omdannes til et nationalt center for energiintegrationSalling Avis
Ældre Sagen, ArdenFonden for Sparekassen HimmerlandTo kørestoleLettere at være skubberÆldre Sagen i Arden har igangsat et initiativ, hvor frivillige kørestolsskubbere sørger for at de ellers knap så mobile ældre får noget mere frisk luft. Nu bliver det lettere da initiativet har modtaget fire nye kørestole, hvor to af dem er doneret af Fonden for Sparekassen HimmerlandRold Skov Bladet
Fem forskereLundbeckfonden50.600.000Lundbeckfondens uddelingerLundbekfondens Yngre Forskerpris går til Ane B. Fisker fra Syddansk Universitet, som vil "revolutionere lægvidenskabens syn på vacciner og vitamintilskud." Endvidere kan de byde velkommen til fem nye fellowships, der hver får 10.000.000 over fem år til at koncentrere sig om deres forskning. De fem er: Amelie Stein, Micah Allen, Nicolai Juul Birkbak, Lisa Frankel og Christoffer Laustsen der hver især har stablet forskningsprojekter på benene, der kan være nybrud i deres felter.Pressemeddelelse
Det Kongelige Danske Kunstakademisk skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)Bevica Fonden100.000TilgængelighedsprisKADK får Tilgængelighdedsprisen for deres arbejde med "universelt design," hvori de integrere tanken om tilgængelighed og bevægelighed i deres undervisningPressemeddelelse
Learnmark HorsensInsero-Fonden, Nordea-fonden, Engell Friis Fonden2.400.000Learnmark Horsens-uddannelse reddetIndustriteknikeruddannelsen Learnmark Horsens blev reddet på falderebet i under Ellen Trane Nørby, og nu udvider den foretagendet. Insero Fonden donerer 350.000 kroner til virtual reality og augmentet reality-udstyr, to millioner fra Nordea-fonden til landsdækkende initiativer for at udbrede industriteknikeruddannelsen og 50.000 fra Engel Friis Fonden til annoncering i Horsensområdet.Teknovation.dk
Middelfart StadionFonden for Fyens Bank113.000Godt nyt for sofa-seere i Middelfart: Nyt tårn sikrer bedre tv-dækning fra 2. divisionFonden bevilger penge til nyt transmissionstårn, som vil give bedre billeder af kampene i 2. divisionFyens Stiftstidende
Kolding SelvhjælpKai D Fonden"En stor donation"Stor donation til Kolding SelvhjælpKolding Selvhjælp får stor donation til at forstætte deres arbejde med at støtte op om seksuelt misbrugte igennem blandt andet støttegrupperUgeavisen Kolding
Fyrkatspillet AmatørteaterSparekassen Hobro Fonden98.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Sortebakken HKSparekassen Hobro Fonden9.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
DVIF GymnastikSparekassen Hobro Fonden46.261Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Terndrup IdrætsforeningSparekassen Hobro Fonden20.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
DcH MariagerSparekassen Hobro Fonden10.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
DcH HobroSparekassen Hobro Fonden10.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
IK Rosendal FodboldSparekassen Hobro Fonden40.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Den Kommunale Pensionistklub i HobroSparekassen Hobro Fonden12.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Siem ForsamlingshusSparekassen Hobro Fonden20.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Hem ForsamlingshusSparekassen Hobro Fonden20.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Ældre Sagen HobroSparekassen Hobro Fonden52.802Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Nørager FitnessSparekassen Hobro Fonden20.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
GASmuseetSparekassen Hobro Fonden100.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Bådelauget Betta DanSparekassen Hobro Fonden268.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Mariager KajakklubSparekassen Hobro Fonden47.500Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Aarhus GardenSparekassen Hobro Fonden9.314Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
FDF Hobro, KnoldenSparekassen Hobro Fonden200.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Skolefodboldstævnet Jutlander Bank CupSparekassen Hobro Fonden15.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Østerskov EfterskoleSparekassen Hobro Fonden3.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Mariagerfjord IdrætsrådSparekassen Hobro Fonden50.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
DcH HadsundSparekassen Hobro Fonden11.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
KunstBoxen, MariagerSparekassen Hobro Fonden27.663Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Møllevangens Venner, BælumSparekassen Hobro Fonden1.600Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Hobro SvømmeklubSparekassen Hobro Fonden27.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Lan Team Nord, AalborgSparekassen Hobro Fonden30.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Senior- og Aktivitetscentret i KlejtrupSparekassen Hobro Fonden12.750Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Ravnkilde BorgerforeningSparekassen Hobro Fonden20.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Hobro CykleklubSparekassen Hobro Fonden25.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Kunstpausen AalborgSparekassen Hobro Fonden20.000Pengene fosser ud af sparekassefondRanders Amtsavis
Magleboerne - KFUM-spejderne i SørbymagleTrelleborg Fonden47.000Sørby-spejdere fik 47.000 til nyt tagSpejderhytten kan se frem til et nyt tag takket være Trelleborg Fondens bevillingSjællandske, 26.10.2018, 1. sektion s. 8
Boesdal KalkbrudA.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden80.000.000Stor støtte fra fonde sikrer besøgscentret i Boesdal KalkbrudBoesdal Kalkbrud, der ligger ved UNESCO-området Stevns Klint, får tilsagn om hele 80 millioner kroner af de tre fonde. A.P. Møller Fonden lægger 50 millioner og de to andre lægger hver 15 millioner. Formålet er at oprette et besøgscenter der kan formidle områdets historie.Stevns Netavis
Bispebjerg HospitalDen A.P. Møllerske Støttefond34.000.000Saltvandsindsprøjtning på 34 millioner går til helende haverBispebjerg Hospitals fredede haveanlæg kommer til at få nyt liv takket være den A.P. Møllerske Støttefond der bevilger 34 millioner kroner til projektet. De helende haver har stor effekt for patienter og deres pårørende og vil komme til at have endnu større i fremtidenGrøn Teknik
Rebild MusikforeningFonden for Sparekassen Himmerland5.000Støtte til Beatles-toner i musikforeningPengene går til koncert med The Blackbirds, der fortolker på Beatles' musikRold Skov Bladet
MødrehjælpenRFO Fonden30.000Støtte til MødrehjælpenMødrehjælpen modtager 30.000 af RFO FondenHillerød Posten
Kursuscentret ChristianslystSlesvigsk Samfunds Fond100.000100.000 kroner til ChristianslystKursuscentret Christianslyst får 100.000 af Slesvigsk Samfunds FondFlensborg Avis
Det Flydende TeaterNordea-fonden20.000En tidlig julegaveTeateret Det Flydende Teater får 20.000 af Nordea-fondenDet Grønne Område
Tidlig Musik i Danmark, Niels Roager LarsenVelux Fonden, Oticon Fonden24.000Fonde støtter koncertVelux Fonden støtter med 14.000 kroner og Oticon Fonden med 10.000 kroner en koncert med klassisk musik i Sct Nicolais Kirke til februarBornholms Tidende
TegllundenFonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals350.000Stor opbakning fra fondeDet nye rekreative område ved Gandrup Skole, Tegllunden kan nu opføres grundet støtte fra blandt andet lokale fonde. Herunder er de netop kommet i mål blandt andet takke være den nævnte fondHals Avis
Mejlby/Haverslev HåndboldSpar Nord Fonden10.000Donation til håndboldklubPengene bruges til indkøb af ekstra redskaber til projektet "Forvent lidt mere - udvikling, sammenhold og samarbejde."Rold Skov Bladet
Skoleskibet DanmarkTrygfonden334.704Nyt redningsudstyr til skoleskibet fra TrygPengene skal gå til indkøb af nyt redningsudstyr til skoleskibet.Nordjyske Stiftstidende

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer