Annoncespot_img

400 ansøgninger til 2. årgang af Villum Experiment

Villum Fonden har for anden gang uddelt støtte til tekniske og naturvidenskabelige, eksperimenterende forskningsidéer.

Tom Gilbert modtog en Villum Experiment-bevilling i 2017
”Det fak­tum, at Vil­lum Fon­dens in­ter­na­tio­na­le be­døm­me­re tog vo­res hy­po­te­se og al­ter­na­ti­ve for­kla­ring på evo­lu­tio­næ­re pro­ces­ser al­vor­ligt, har få­et an­dre til at lyt­te,” si­ger Tom Gil­bert, der er pro­fes­sor ved Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i en pres­se­med­del­el­se. Tom Gil­bert var en af de før­ste for­ske­re, der modt­og en be­vil­ling un­der pro­gram­met Vil­lum Ex­pe­ri­ment i 2017.

Po­st­do­cer og pro­fes­so­rer fra ot­te for­skel­li­ge uni­ver­si­te­ter har mod­ta­get støt­te fra Vil­lum Fon­dens pul­je ’Eks­pe­ri­ment’

Ud af 400 ano­ny­me an­søg­nin­ger har i alt 53 forsk­nings­idéer få­et støt­te for 100 mio. kr. un­der programmet.

”Vil­lum Fon­den vil ger­ne bi­dra­ge til at ska­be plads til ra­di­kal og nytæn­ken­de forsk­ning, der har po­ten­ti­a­let til fun­da­men­talt at æn­dre den må­de, vi til­går vig­ti­ge em­ner på. Den vil­de idé, som man må­ske ik­ke tør si­ge højt, som må­ske ud­for­drer an­er­kendt forsk­ning, og som ik­ke pas­ser ind i de kas­ser, hvor man­ge forsk­nings­mid­ler be­fin­der sig. Her kan vi med ano­nym ud­vælgelse og høj­ri­si­ko­vil­li­ge mid­ler bi­dra­ge til, at vil­de idéer og skæ­ve vink­ler bli­ver te­stet,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den i en pressemeddelelse.

Det er an­den gang, at fon­den be­vil­ger mid­ler un­der pro­gram­met Vil­lum Ex­pe­ri­ment til ori­gi­na­le forsk­nings­eks­pe­ri­men­ter på lan­dets forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner. Før­ste gang var i 2017, og ud­de­lin­ger­ne vil frem­over ske én gang år­ligt, op­ly­ser fonden.

Al­le an­søg­nin­ger har væ­ret igen­nem en ud­væl­gel­ses­pro­ces, hvor 15 in­ter­na­tio­na­le bedøm­me­re har vur­de­ret forsk­nings­idéen – uden mu­lig­hed for at ske­le til for­sker­nes CV og aka­de­mi­ske meritter.

Og­så for fon­den selv er pro­gram­met for de vil­de forsk­nings­idéer lidt af eks­pe­ri­ment, for­tæl­ler Tho­mas Bjørnholm:

”Det kræ­ver is i ma­ven at fravi­ge sæd­van­li­ge be­døm­mel­ses­til­gan­ge og be­vil­ge mid­ler til pro­jek­ter – el­ler for­ske­re – som fal­der ra­di­kalt uden­for nor­men, men til gen­gæld in­de­hol­der den bed­ste idé. Det kan sag­tens vi­se sig, at der er forsk­ning i blandt, som en­der blindt. Men på den an­den si­de kan der og­så væ­re den ene vil­de idé, som kan for­an­dre ver­den,” si­ger forsk­nings­di­rek­tø­ren i pressemeddelelsen.

Se li­sten over de 53 forsk­nings­idéer her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer