Annoncespot_img

Det Obelske Familiefond skærper sin uddelingsstrategi

Fra årsskiftet har Det Obelske Familiefond ændret uddelingsstrategi. Fremover støtter fonden tre uddelingsområder i stedet for syv. Med ændringen håber fonden at opnå en større og mere synlig effekt.

Det Obelske Familiefond

Børn og un­ges men­tale sund­hed, klas­sisk mu­sik og sam­tids­kunst samt Nord­jyl­land. De tre ud­de­lings­om­rå­der er om­drej­nings­punk­ter­ne for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds nye ud­de­lings­stra­te­gi, der trå­d­te i kraft per 1. ja­nu­ar 2019.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­dens nye stra­te­gi be­ty­der, at ak­ti­vi­te­ter in­den for om­rå­der­ne forsk­ning, film, tid­lig ind­sats og in­ter­na­tio­na­le ind­sat­ser i Østafri­ka udfases.

“Æn­drin­ger­ne ud­tryk­ker fon­dets hen­sigt om at gø­re en stør­re for­skel in­den for fær­re og me­re af­græn­se­de om­rå­der. Vi ven­ter os me­get af den fo­ku­se­re­de stra­te­gi og glæ­der os til, at bå­de vi og om­ver­den kan se en ty­de­li­ge­re ef­fekt af vo­res ar­bej­de,” skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

In­den for men­tal sund­hed vil fon­dens do­na­tio­ner især væ­re ret­tet mod or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, der til­by­der kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver og ak­ti­vi­te­ter for børn og un­ge. På om­rå­der­ne klas­sisk mu­sik og sam­tids­kunst vil fon­den ha­ve sær­ligt fo­kus på at støt­te pro­fes­sio­nel­le ak­tø­rer fra øver­ste kva­li­tetslag. I for­hold til ud­de­lings­om­rå­det Nord­jyl­land vil Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond sat­se på lang­sig­te­de sam­ar­bej­der med lo­ka­le ak­tø­rer, der kan un­der­støt­te eg­nens ud­vik­ling og med­vir­ke til at til­træk­ke ar­bejds­kraft, op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

Det grund­læg­gen­de ud­gangs­punkt for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond er fort­sat at “for­an­dre sam­fun­det til det bed­re, al­tid gen­nem sam­ar­bej­der med an­dre og i tråd med vo­res grund­læg­gen­de vær­di­er og vo­res nord­jy­ske ophav.”

Læs me­re om fon­dens nye stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­der her: obel​.com/​s​t​o​e​t​t​e​o​m​r​a​a​der

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer