DI-seminar om effektmåling af uddelinger

Dansk Industri sætter fokus på fondenes stigende samfundsmæssige betydning samt udfordringerne ved at måle og dokumentere effekterne af de almennyttige uddelinger.

Hvad er ud­for­drin­ger­ne ved må­ling af fon­de­nes filan­tro­pi­ske sam­fund­s­ef­fek­ter? Hvor­dan gør man i prak­sis, og er det over­ho­ve­det re­le­vant for fon­de at la­ve ef­fek­t­må­lin­ger? Det er nog­le af de spørgs­mål, som bli­ver be­hand­let på Dansk In­du­stris kom­men­de se­mi­nar, Ef­fek­t­må­ling af fon­des uddelinger.

Blandt op­lægs­hol­der­ne er Eg­mont Fon­dens ana­ly­se­chef, Hei­di Sø­ren­sen og No­vo Nor­disk Fon­dens Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, der bl.a. er an­svar­lig for fon­dens ef­fek­t­må­ling og monitorering.

”Se­mi­na­ret vil med op­læg fra rå­d­gi­ve­re og fon­de, der har er­fa­rin­ger med ef­fek­t­må­ling, gi­ve et over­blik over trends og kom­me med prak­ti­ske tips til, hvor­dan man kan hånd­te­re om­rå­det,” skri­ver Dansk In­du­stri i in­vi­ta­tio­nen til se­mi­na­ret, der fin­der sted den 7. februar.

Se pro­gram­met her:

 • 13.30: Re­gi­stre­ring
 • 14.00: Vel­komst
  – Ti­ne Ro­ed, Dansk Industri
 • 14.05: Ef­fek­t­må­ling – trends, re­le­vans og nuancer
  – Mi­cha­el Hjort­lund / Ba­ha­re Hag­hs­he­nas, Deloitte
 • 14.25: Dan­ske og in­ter­na­tio­na­le er­fa­rin­ger – ud­for­drin­ger og anbefalinger
  – Tor­ben Vad og Kri­sti­an Mørk Pug­gaard, Damvad Ana­ly­ti­cs A/S
 • 14.45: Kaf­fe­pau­se
 • 15.00: Stra­te­gi og ef­fek­t­a­na­ly­se i prak­sis i en stor dansk fond
  – Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, No­vo Nor­disk Fonden
 • 15.20: Hvor­dan kom­mer man i gang med effektmåling?
  – Hei­di Sø­ren­sen, Eg­mont Fonden
 • 15.40: Pa­nel­de­bat
 • 16.00: Net­wor­king og en forfriskning

Læs me­re om ar­ran­ge­men­tet på Dansk In­du­stris hjem­mesi­de, hvor man og­så kan til­mel­de sig.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer