Ellab-Fonden vil være mere opsøgende

Ellab-Fonden, der for to år siden solgte sit driftsselskab til en kapitalfond, uddelte i se­ne­ste regnskabsår 17 mio. kr. fordelt på 13 modtagere. Trods mange ansøgere ønsker bestyrelsen selv at være opsøgende.

El­lab-Fon­den kom den 30. april ud af sit regn­skabsår med et over­skud på 4,8 mio. kr. Fon­den solg­te i 2016 si­ne ak­tier i El­lab A/S til den sven­ske ka­pi­tal­fond IK In­ve­st­ment Part­ners og har i dag en egen­ka­pi­tal på en halv mil­li­ard kroner. 

Fon­den modt­og 204 an­søg­nin­ger og ud­del­te 17,3 mio. kr. for­delt på 13 mod­ta­ge­re. Det frem­går af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab for 2017/2018.

”El­lab-Fon­den øn­sker at væ­re med til at ska­be for­an­dring og øn­sker at støt­te for­mål med en stærk vi­sion, hvad end der er ta­le om sto­re el­ler små pro­jek­ter – lo­ka­le så­vel som re­gio­na­le og na­tio­na­le. Be­sty­rel­sen og le­del­sen øn­sker at væ­re op­sø­gen­de om­kring, hvil­ke pro­jek­ter, der fin­des eg­net til at mod­ta­ge do­na­tion in­den­for fon­dens vedtæg­ter,” skri­ver fon­den i sin ledelsesberetning. 

Ud­de­lin­ger­ne er bla. gå­et til syg­doms­be­kæm­pen­de og hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner (Osteo­po­ro­se­fore­ning­en, Kræf­tens Be­kæm­pel­se, Ju­le­mær­ke­fon­den og Unicef). 

Og­så Sjæl­lands Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal har mod­ta­get to be­vil­lin­ger i for­bin­del­se med et forsk­nings­projekt i knog­les­kør­hed og til im­ple­men­te­ring af et Vi­dens­cen­ter for Knoglesundhed.

El­lab-Fon­dens be­sty­rel­se har for året 2018/2019 god­kendt en ud­de­lings­ram­me på 30 mio. kr. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer