Annoncespot_img

Flere ansøgninger og bevillinger i Frederiksbergfonden

Frederiksbergfonden fortsatte sin fremgang i 2017. Fonden modtog flere ansøgninger og de samlede uddelinger steg igen.

For­mu­en ef­ter Fre­de­riks­berg Spa­re­kas­se kom i 2017 end­nu fle­re bor­ge­re, in­sti­tu­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­borg til gode.

Fre­de­riks­berg­fon­den modt­og sid­ste år 184 an­søg­nin­ger og kun­ne gi­ve helt el­ler del­vist til­sagn til 92 af dem. Det er en lil­le frem­gang i for­hold til året før, hvor det blev til 86 til­sagn på bag­grund af 174 ansøgninger.

Og­så det sam­le­de ud­de­lings­be­løb fra Fre­de­riks­bergs by­fond steg end­nu en­gang. Med bevil­linger for 9,3 mio. kr. er fon­dens ud­de­lings­ni­veau nu ste­get med 50 pro­cent si­den 2013.

Flest ud­de­lin­ger be­vil­ge­de fon­den in­den­for sit ind­sats­om­rå­de, ’Op­vækst’, hvorun­der fon­den støt­ter børns og un­ges mu­lig­he­der for at ud­fol­de sig so­ci­alt, kul­tu­relt, fag­ligt og bevægelsesmæssigt.

Uddelingsområder i Frederiksbergfonden (i mio kr.)

Frederiksbergfonden – bevillingsområder i 2016 og 2017
Kil­de: Fre​de​riks​berg​fon​den​.dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer