Annoncespot_img

Fondsbranchen repræsenteret på Røddingmøde

Seks fonde med fokus på kunst og museer deltager på kulturminister Bertel Haarders Røddingmøde den 16.–17. august. Kulturministeren har inviteret til debat om prioritering af de offentlige midler i kulturpolitikken.

Me­re og bed­re kul­tur for fær­re pen­ge. Det er den stå­en­de ud­for­dring for kul­tur­li­vet frem­over. For hver­ken den nu­væ­ren­de el­ler kom­men­de re­ge­rin­ger vil æn­dre på de nu­væ­ren­de stram­me of­fent­li­ge kul­tur­bud­get­ter. Det er es­sen­sen af kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­ders op­læg til de­bat på Rød­ding­mø­det, som han de se­ne­ste da­ge har præ­sen­te­ret i dagspressen.

Kul­tur­mi­ni­ste­ren har in­vi­te­ret et bredt ud­snit af kunst­ne­re, in­sti­tu­tions­folk, po­li­ti­ke­re og me­nings­dan­ne­re til at dis­ku­te­re frem­ti­dens kul­tur­po­li­tik ud fra for­ud­sæt­nin­gen om fær­re of­fent­li­ge midler.

”Det dan­ske sam­fund for­an­dres i takt med ud­vik­lin­gen i bl.a. tek­no­lo­gi, de­mo­gra­fi, øko­no­mi og in­ter­na­tio­na­li­se­ring. Sam­ti­dig er de of­fent­li­ge ud­gif­ter fort­sat un­der pres. Der læg­ges op til en grund­læg­gen­de pri­o­ri­te­rings­dis­kus­sion i kul­tur­po­li­tik­ken og en de­bat om in­dret­nin­gen af frem­ti­dens kul­tu­rel­le in­fra­struk­tur,” ly­der pro­gram­mets før­ste te­ma, som del­ta­ger­ne skal debattere.

Blandt de in­vi­te­re­de til de­bat­ten er fle­re af de fon­de, som ud­de­ler man­ge pen­ge til kunst og kultur.

Føl­gen­de ud­de­len­de fon­de del­ta­ger på mødet:

  • Au­gusti­nus Fonden
  • Ot­to Møn­steds Fond
  • Det Obel­ske Familiefond
  • Bi­ku­ben­fon­den
  • Ny Carls­berg­fon­det
  • Sta­tens Kunstfond

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer