Herning-fond beskyldes for at blæse på fredningsloven

Midtjydsk Skole- og Kulturfond har ifølge Slot- og Kulturstyrelsen bevidst brudt fred­nings­lo­ven ved at finansiere renovering af Skulp­tur­parken i Herning uden tilladelse.

– Ba­se­ret på ar­ti­kel i Jyl­lands-Po­sten d. 22.8.2018

Med støt­te fra Ege Fon­den har Midtjysk Sko­le- og Kul­tur­fond gen­nem­ført en om­fat­ten­de re­no­ve­ring af den fre­de­de Skul­p­tur­par­ken i Herning.

Men iføl­ge Slots- og Kul­tursty­rel­sen er pro­jek­tet stort set gen­nem­ført uden, at sty­rel­sen har gi­vet til­la­del­se til renove­rin­gen. Des­u­den er renove­rings­pro­jek­tet fort­sat på trods af et på­bud fra sty­rel­sen om at stop­pe det. Kon­se­kven­sen er, at fon­den har øde­lagt om­rå­det, så det nu har mi­stet dets fredningsværdier.

Det skri­ver Jyllands-Posten.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Midtjydsk Sko­le- og Kul­tur­fond er den fhv. MF og man­ge­åri­ge med­lem af Her­ning By­råd, Jo­han­nes Po­ul­sen. Han af­vi­ser, at fon­den har væ­ret i ond tro, da den bl.a. ud­skif­te­de gam­le jer­n­ba­nes­vel­ler i par­ken med stål og ned­lag­de hæk­ken om­kring skul­p­tu­rer­ne i parken.

”Ja, man får nær­mest ind­tryk af, at de (Slots- og Kul­tursty­rel­sen, red.) sy­nes, vi er van­da­ler, og det er en helt uri­me­lig be­skyld­ning. Det vir­ker helt kaf­kask. Vi fø­ler os som et of­fer i et uigen­nem­skue­ligt bu­reau­kra­ti, hvor sty­rel­sen ik­ke for­hol­der sig til vir­ke­lig­he­dens ver­den. Det vir­ker me­get langt hen ad vej­en som skri­ve­bord­s­ar­bej­de. Skå­ret ind til be­net hand­ler det her om, hvor­vidt vi må skif­te råd­ne svel­ler ud med stål, og det er godt nok un­der­ligt og­så ud fra et æ­ste­tisk, ar­ki­tek­to­nisk og kunst­ne­risk syns­punkt, at vi ik­ke kan få lov til det. Der må og­så væ­re en form for sund for­nuft i så­dan­ne sa­ger som den her,” si­ger Jo­han­nes Po­ul­sen til Jyllands-Posten.

Fon­den har der­for ap­pel­le­ret sty­rel­sens af­gø­rel­se til kul­tur­mi­ni­ste­ren, der ven­tes at træf­fe af­gø­rel­se kort ef­ter sommerferien.

I et brev fra fon­den til kul­tur­mi­ni­ste­ren, som be­søg­te Skul­p­tur­par­ken i maj, skri­ver fon­den, at al­le pen­ge­ne – ca. 5 mio. kr. pri­mært do­ne­ret af Ege Fon­den – er brugt, og at der ik­ke er mid­ler til at om­gø­re renoveringen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer