Implement Consulting Group opbygger filantropi-team

Konsulenthuset Implement Consulting Group er i øjeblikket ved at stable et team af filantropi-rådgivere på benene. Samtidig er et nyt filantropiværktøj under udvikling.

Im­ple­ment Con­sul­ting Group vil væ­re blandt de før­en­de in­den­for filan­tro­pisk rå­d­giv­ning til stra­te­gisk ar­bej­den­de fon­de og foreninger.

Kon­su­lent­hu­set har der­for an­sat Tho­mas Mar­tin­sen til at sam­men­sæt­te en grup­pe af filan­tro­pi-spe­ci­a­li­ster, som kan til­by­de rå­d­giv­ning­sy­del­ser in­den for bl.a. ud­vik­ling og imple­men­te­ring af pro­gram- og uddelings­strategier, effekt­måling og eva­lu­e­ring af fon­de­nes filan­tro­pis­ke ind­sat­ser, le­del­ses- og organisa­tions­udvikling i fon­de­ne og projekt­ledelse på programområder.

Tho­mas Mar­tin­sen har si­den 2009 væ­ret di­rek­tør i BARK A/S, der har væ­ret en af Re­al­da­ni­as fa­ste sam­ar­bejds­part­ne­re in­den for om­rå­der som bl.a. by­ud­vik­ling og bygningsarv.

”I Im­ple­ment er vi stærkt op­ta­get af, hvor­dan fon­de­nes filan­tro­pi­ar­bej­de og­så bæ­rer frugt. Vi ud­vik­ler i øje­blik­ket et filan­tro­pi­værk­tøj, der sæt­ter fo­kus på hvor­dan fon­de­nes pro­jek­ter ska­ber mest mu­lig ef­fekt og vær­di lo­kalt. Og på hvor­dan ef­fek­ten må­les lø­ben­de samt hvor­dan fon­de­nes pro­jekt­ar­bej­de sker med høj ener­gi og lavt bu­reau­kra­ti,” si­ger Tho­mas Martinsen.

Im­ple­ment Con­sul­ting Group er en glo­balt ori­en­te­ret kon­su­lentvirk­som­hed med nor­disk af­sæt. Virk­som­he­den be­skæf­ti­ger i dag me­re end 700 kon­su­len­ter, der ope­re­rer ud fra kon­to­rer i Dan­mark, Sve­ri­ge, Nor­ge og Schweiz.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer