Industriens Fond blæser til kamp mod cyberkriminalitet med 100 mio. kr.

Industriens Fond har afsat 100 mio. kr. til en indsats mod cyberkriminalitet. Pengene skal bruges til at ændre adfærd hos danske virksomheder og styrke IT-sikkerheden på deres produkter. Det vil samtidig skabe en konkurrencefordel, siger fondens direktør, Mads Lebech.

In­du­stri­ens Fond har af­sat 100 mio. kr. til en ind­sats mod cy­ber­kri­mi­na­li­tet. Iføl­ge fon­den bli­ver virk­som­he­der i sti­gen­de om­fang ud­sat for cy­ber­kri­mi­na­li­tet, og det har be­tyd­ning for bå­de kun­de­for­hold, renom­mé og for bundlinjen.

”Pro­ble­met er, at den­ne form for kri­mi­na­li­tet ram­mer på man­ge for­skel­li­ge må­der. Og det bli­ver ik­ke min­dre i frem­ti­den. Der­for hand­ler det bå­de om at væ­re tek­no­lo­gisk og kom­pe­ten­ce­mæs­sigt ru­stet for at kun­ne stå bedst mu­ligt i mod,” si­ger Sten Schei­bye, bestyrel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond i en pressemeddelelse.

De 100 mio. kr. er ik­ke øre­mær­ket ét spe­ci­fikt em­ne, men skal bru­ges til for­skel­li­ge ind­sat­ser, som skal hjæl­pe er­hvervs­li­vet på for­skel­li­ge måder:

”Vi har lø­ben­de di­a­log med virk­som­he­der og an­dre ak­tø­rer i og om­kring er­hvervs­li­vet og der­ud­over har vi få­et ana­ly­se­ret virk­som­he­der­nes be­hov. På den bag­grund kan det fast­slås, at vi kan støt­te ini­ti­a­ti­ver med fo­kus på vi­dens­de­ling, er­fa­rings­op­sam­ling, re­le­van­te net­værk på tværs af er­hvervs­liv, myn­dig­he­der og vi­den­sin­sti­tu­tio­ner, kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling hos le­de­re og me­d­ar­bej­de­re, ny forsk­ning på om­rå­det, og selv­føl­ge­lig og­så på IT-sik­ker­hed, kryp­te­ring og tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger i det he­le ta­get,” si­ger Mads Le­bech i pressemeddelelsen.

Fon­dens ind­sats vil blandt an­det væ­re fo­ku­se­ret på IT- og pro­duk­tions­in­fra­struk­tur, data­op­be­varing og me­d­ar­bej­de­rad­færd og vil ha­ve til for­mål at æn­dre virk­som­he­der­nes og med­ar­bej­der­nes ad­færd på området.

In­du­stri­ens Fonds mis­sion er “at ud­vik­le og støt­te ny­ska­ben­de, in­spi­re­ren­de og øko­no­misk bæ­re­dyg­ti­ge pro­jek­ter til gavn for dansk er­hvervs­liv, og især dansk in­du­stris kon­kur­ren­ce­evne.” Dansk in­du­stri be­står i vid ud­stræk­ning af un­der­le­ve­ran­dø­rer, som har en ud­for­dring med at ska­be sik­re­de pro­duk­ter, og In­du­stri­ens Fond hå­ber, at ind­sat­sen mod cyber­kri­mi­na­li­tet sam­ti­dig kan gi­ve virk­som­he­der­ne en konkurrencefordel.

”Når sto­re virk­som­he­der ind­kø­ber va­rer hos si­ne le­ve­ran­dø­rer, skal sik­ker­he­den væ­re i or­den. El­lers er det fær­di­ge pro­dukt ik­ke godt nok. For un­der­le­ve­ran­dør­virk­som­he­der­ne hand­ler det der­for om at væ­re i stand til at ska­be sik­re pro­duk­ter og sik­re tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger, og sam­ti­digt kun­ne do­ku­men­te­re det ty­de­ligt over­for nu­væ­ren­de og po­ten­ti­el­le kun­der. Det vil ska­be en kon­kur­ren­ce­for­del,” si­ger Mads Lebech.

Der er ik­ke på for­hånd sat en tids­ram­me for ind­sat­sen mod cy­ber­kri­mi­na­li­tet, men fon­den for­ven­ter, at de 100 mio. kr. bli­ver ud­delt in­den for 1-4 år. Pen­ge­ne er en del af fon­dens al­minde­lige ud­de­lings­ram­me, som i 2018 blev for­ø­get til en kvart mil­li­ard kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer