Industriens Fond ekspanderer

Industriens Fond skal uddele flere penge og udvider derfor sekretariatet med to nye medarbejdere.

Se­kre­ta­ri­a­tet i In­du­stri­ens Fond skal an­sæt­te to nye me­d­ar­bej­de­re. Det sker som føl­ge af det for­ø­ge­de ud­de­lings­ni­veau, der blev mu­lig­gjort ef­ter sal­get af en stor po­r­tion Nykre­dit-ak­tier for ca. 3 mia. kr.

”Ud­vi­del­sen af In­du­stri­ens Fonds me­d­ar­bej­der­stab sker som føl­ge af fon­dens øge­de frie for­mue og ik­ke mindst fon­dens li­ge­le­des for­ø­ge­de mål­sæt­ning om at kun­ne ud­de­le op mod 250 mio. kro­ner år­ligt,” skri­ver fon­den på hjemmesiden.

Fon­den sø­ger dels en me­d­ar­bej­der til pro­jek­t­ud­vik­lings­op­ga­ver, og dels en for­mid­lings- og web­me­d­ar­bej­der til at styr­ke ind­sat­sen for at spre­de vi­den og er­fa­rin­ger fra fon­dens me­re end 120 ak­ti­ve projekter.

Læs me­re om stil­lin­ger­ne her: in​du​stri​ens​fond​.dk/​job

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer