Leo Fondet modtager milliardbeløb fra datterselskab

Omsætningen i Leo Pharma A/S rundede i 2017 for første gang ti milliarder kr. Me­di­ci­nal­virk­som­he­den overfører nu 18 mia. kr. til sin ejer – Leo Fondet.

Med en stærk vækst på 8 pct. op­gjort i lo­ka­le va­luta­er run­der LEO Phar­ma for før­ste gang no­gen­sinde en om­sæt­ning på over 10 mia. kr. Over­skud­det sti­ger me­re end 150 pct. som føl­ge af ef­fek­ti­vi­se­rin­ger. Og sel­ska­bets nye pro­duk­ter over­går forventningerne.

Det skri­ver Leo Phar­ma i en pressemeddelelse.

Leo Phar­ma er ejet af Leo Fon­det, som i øje­blik­ket er i gang med at gen­nem­fø­re en ny kon­­cern- og gover­nan­ce-struk­tur un­der fonden.

”Med hen­blik på at un­der­støt­te LEO Fon­dets nye gover­nan­ce-struk­tur over­før­te LEO Phar­ma A/S i 2017 18,6 mil­li­ar­der til LEO Fon­det,” skri­ver Leo Phar­ma i pressemeddelelsen.

Som en del af de nye æn­drin­ger på gover­nan­ce-om­rå­det ind­træ­der Leo Fon­dets admi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Mai­lind, i Leo Phar­ma A/S’ bestyrelse.

”Som fond­se­jet virk­som­hed har LEO Phar­ma bå­de et pri­vil­e­gie og en for­plig­tel­se til at pri­ori­te­re hen­sy­net til pa­tien­ter over alt an­det. Det be­ty­der, at plan­læg­ning og in­ve­ste­ring i at frem­bringe nye in­nova­ti­ve be­hand­lin­ger kan an­læg­ges med et me­get lang­sig­tet per­spek­tiv. En ef­fek­tiv drift vil bi­dra­ge til at kun­ne øge dis­se in­ve­ste­rin­ger. LEO Phar­ma er dog indstil­let på i de nær­me­ste år at le­ve­re et ne­ga­tivt re­sul­tat for net­op at brin­ge nye ba­ne­bry­den­de be­hand­ling­er på mar­ke­det,” skri­ver Leo Phar­ma i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer