Annoncespot_img

Leo Fondet vil fordoble uddelingerne

Leo Fondet er i fuld gang med at opbygge en organisation, der kan håndtere fondens investeringer og dens uddelingsaktiviteter, som forøges væsentligt i de kommende år.

Jesper Mailind, Leo Foundation Day 2017
På LEO Fo­un­da­tion Day for­tal­te di­rek­tør Jes­per Mai­lind, at Leo Fon­det vil for­dob­le ud­de­lin­ger­ne over de næ­ste 3-4 år (fo­to: Ja­nus Moos)

“Vi har in­ten­tio­ner om at øge ud­de­lings­ni­veau­et. Det har gen­nem­snit­ligt lig­get på om­kring 60 mio. set over de sid­ste tre år, og vi kom­mer til at se en for­dob­ling i lø­bet af tre til fi­re år. Men vi vil byg­ge lang­somt op imod det ni­veau,” si­ger di­rek­tør i Leo Fon­det, Jes­per Mailind.

Fon­den har brugt det se­ne­ste år på at for­be­re­de en til­pas­ning af kon­cern­struk­tu­ren og at få en or­ga­ni­sa­tion på plads. Næ­ste op­ga­ve, fon­den ta­ger fat i, er at til­ret­te­læg­ge de frem­ti­di­ge stra­te­gier og pri­o­ri­te­ter – blandt an­det for uddelingsområdet.

“Vi vil ta­ge det skridt for skridt. Det ly­der nemt at ud­de­le, men det af­gø­ren­de er, at de ud­del­inger vi fo­re­ta­ger kom­mer til at gø­re en for­skel. Det skal le­de til en im­pact, som og­så på et tids­punkt kan do­ku­men­te­res. Og det er vi nu ved at byg­ge en or­ga­ni­sa­tion op, der kan hånd­tere – bå­de i re­la­tion til ud­væl­gel­sen af de rig­ti­ge pro­jek­ter, men og­så gen­nem­fø­rel­sen af og op­følg­ning på pro­jek­ter­ne,” si­ger Jes­per Mailind.

Fon­den har det se­ne­ste år an­sat fem me­d­ar­bej­de­re i fonds­se­kre­ta­ri­a­tet, her­i­blandt forsk­­nings- og be­vil­lings­di­rek­tør, Ida Brams, som har man­ge års er­fa­ring fra Leo Fon­dets dat­terselskab, Leo Phar­ma A/S.

“Vi vil væ­re ot­te i vo­res or­ga­ni­sa­tion in­den ud­gan­gen af året. Og så vil det må­ske grad­vist bli­ve øget over de næ­ste par år og­så,” si­ger Jes­per Mailind.

Den kom­men­de ud­vik­ling i Leo Fon­det og dets støt­te til forsk­ning in­den for Leo Phar­mas ker­ne­om­rå­de var og­så blandt po­in­ter­ne da, Jes­per Mai­lind den 26. ok­to­ber holdt åb­nings­ta­le på Leo Fo­un­da­tion Day i Den Sor­te Di­a­mant.  Her præ­sen­te­re­de fon­den en ræk­ke af de forsk­ningsprojekter, som fon­den har støt­tet i det for­gang­ne år.

“I dag er Leo Fon­det en af de stør­re dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på ak­ti­ver. Det er vo­res ak­tiv­mas­se, som gør det mu­ligt for os at fort­sæt­te med at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger, der kan hjæl­pe med at fin­de nye og bed­re må­der at be­hand­le hud­syg­dom­me. Leo Fon­det hå­ber at kom­me til at spil­le en end­nu stør­re rol­le i at frem­me forsk­nin­gen in­den for der­ma­to­lo­gi på glo­balt ni­veau. Med det over­ord­ne­de for­mål at gø­re en for­skel for pa­tien­ter med hud­syg­dom­me,” sag­de Jes­per Mailind.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer