Annoncespot_img

Nordea-fonden udvider staben

Nordea-fonden har brug for flere medarbejdere og søger i øjeblikket to projekt­kon­su­len­ter og en administrativ medarbejder.

Nor­dea-fon­den vil ha­ve end­nu me­re fo­kus på pro­jektop­følg­ning, spred­ning af er­fa­rin­ger og lø­ben­de rå­d­giv­ning af de støt­te­de projekter.

”Vi sø­ger to pro­jekt­kon­su­len­ter, som sam­men med de to nu­væ­ren­de pro­jekt­kon­su­len­ter skal væ­re det stær­ke bin­de­led mel­lem fond og støt­te­mod­ta­ger; fra til­sagn og lø­ben­de op­følg­ning til eva­lu­e­ring og de­ling af pro­jek­ter­nes vi­den og er­fa­rin­ger,” skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Der­u­d­over sø­ger fon­den en ad­mi­ni­stra­tiv me­d­ar­bej­der til at hånd­te­re fon­dens ak­ti­vi­te­ter i det lo­ka­le Danmark.

”Til ar­bej­det med vo­res støt­te til min­dre, lo­ka­le pro­jek­ter sø­ger vi en imø­de­kom­men­de og en­ga­geret me­d­ar­bej­der, der sam­men med det øv­ri­ge ad­mi­ni­stra­ti­ve team skal væ­re med til at styr­ke fon­dens bi­drag til ak­ti­vi­te­ter på lo­kalt plan og der­med væ­re et stærkt bin­de­led til lo­kal­sam­fund og for­e­nings­liv i he­le Dan­mark,” frem­går det af Nor­dea-fon­dens stillingsopslag.

Læs me­re op de nye stil­lin­ger her: nor​de​a​fon​den​.dk/​o​m​-​o​s​/​l​e​d​i​g​e​-​s​t​i​l​l​i​n​ger

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer