Nordiske fonde diskuterer fremtidens velfærdssamfund

Er de nordiske velfærdssamfund under afvikling eller udvikling? Og hvilken betydning har den særlige nordiske velfærdsmodel for almennyttige fonde? Det var nogle af de spørgs­mål, der blev diskuteret, da nordiske fonde samledes til det årlige netværksmøde, som i år blev afholdt i København den 26.-27. oktober.

Nordisk Netværksmøde for nordiske fonde 2017 (foto: Bjarke Ørsted)
Te­ma­er­ne på det nor­di­ske net­værks­mø­de blev un­der­vejs teg­net af Jørn Ni­el­sen. Se he­le teg­nin­gen ne­derst i ar­tik­len (fo­to: Bjar­ke Ørsted)

Si­den 2013 har nor­di­ske fon­de mød­tes en gang om året, for at de­le er­fa­rin­ger og dis­ku­te­re fæl­les ud­for­drin­ger. I år hav­de me­re end 150 re­præ­sen­tan­ter fra Dan­mark, Nor­ge, Sve­ri­ge og Fin­land lagt vej­en for­bi Kø­ben­havn, for at dis­ku­te­re fon­de­nes rol­le i de nor­di­ske velfærdssamfund.

Mø­de­ts te­ma blev dis­ku­te­ret ud fra tre per­spek­ti­ver: po­li­ti­ke­rens, fonds­di­rek­tø­rens og for­ske­rens. Det op­ly­ser de dan­ske me­d­ar­ran­gø­rer Bi­ku­ben­fon­den, Nor­dea-fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den, Re­al­da­nia og Ve­lux Fon­den i en pres­se­med­del­el­se om netværksmødet.

Politikeren

Mo­gens Lyk­ke­toft tog ud­gangs­punkt i FN’s 17 ver­dens­mål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling, som han me­ner lig­ger tæt op af det, de nor­di­ske vel­færds­sta­ter har gjort i man­ge år. Men de 17 ver­­dens­­mål er glo­ba­le og skal lø­ses i fæl­les­skab – de kan kun nås, hvis virk­som­he­der, orga­ni­sa­tioner og fon­de ar­bej­der sam­men. Der­for er især mål nr. 17 re­le­vant for fon­de­ne – det hand­ler om at styr­ke det glo­ba­le part­ner­skab for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og at øge mid­ler­ne til at nå må­le­ne. Lyk­ke­toft op­for­dre­de fon­de­ne til at væl­ge de mål, der var mest re­le­van­te for de en­kel­te fon­de og at star­te i det små. Må­le­ne hæn­ger sam­men, så en ind­sats på ét om­rå­de vil og­så på­vir­ke de an­dre mål.

Fondsdirektøren

Der er en filan­tro­pisk om­or­ga­ni­se­ring i gang, for­tal­te Göran Blomq­vist, der er admini­stre­ren­de di­rek­tør i Riks­ban­kens Ju­bile­ums­fond. Vel­færds­sta­ten har truk­ket sig fra tra­di­tio­nel­le vel­færds­om­råder, og det gi­ver fon­de­ne et vok­sen­de rå­de­rum. Blomq­vist frem­hæ­ve­de tre om­rå­der, hvor fon­de kan bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af vel­færds­sta­ten: den vi­dens­ba­se­re­de øko­no­mi, di­ver­si­te­ten og pro­duk­tion af vel­færds­ser­vi­ces, som kan væ­re med til at øge livskvaliteten.

Göran Blomq­vist gjor­de des­u­den op­mærk­som på, at der er sto­re hul­ler i vo­res vi­den om fon­de og filan­tro­pi, og at det kun­ne væ­re re­le­vant med fle­re kom­pa­ra­ti­ve stu­di­er af de nor­di­ske fonde.

Forskeren

Tor­ben M. An­der­sen, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Øko­no­mi på Aar­hus Uni­ver­si­tet gav et over­blik over den nor­di­ske vel­færds­mo­del og de of­fent­li­ge fi­nan­ser. Han pe­ge­de blandt an­det på, at nor­diske lan­de er ken­de­teg­net ved hø­je le­ve­stan­dar­der og min­dre ulig­hed end OECD-gen­­nem­­snit­tet, men sam­ti­dig og­så har en stor of­fent­lig sek­tor og et højt skat­te­tryk til fæl­les. Glo­ba­li­seringen vil frem­over gø­re det svært at fast­hol­de den la­ve ulighed.

Blandt de fæl­les ud­for­drin­ger nævn­te Tor­ben M. An­der­sen: lav­tud­dan­ne­de un­ge, migra­tio­nens di­lem­ma mel­lem åben­hed og kon­se­kven­ser­ne for ar­bejds­mar­ke­det, den nor­di­ske mo­dels af­hæn­gig­hed af højt be­skæf­ti­gel­ses­ni­veau sam­ti­dig med, at der bli­ver fle­re æl­dre – samt pro­ble­mer­ne med at ef­fek­ti­vi­se­re vel­færds­ser­vi­ces, der er af­hæn­gig af men­ne­ske­lig interaktion.

Som no­get nyt blev årets mø­de af­holdt un­der det så­kald­te Chat­ham Hou­se Ru­le, for at sik­re den åb­ne di­a­log mel­lem fon­de­ne, hvil­ket blandt an­det be­tød, at der ik­ke var ad­gang for journalister.

Nordisk Netværksmøde for nordiske fonde 2017 – tegnet af Jørn Nielsen
Nor­disk Net­værks­mø­de for nor­di­ske fon­de 2017 – teg­net af Jørn Nielsen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer