Novo Nordisk Fonden ansætter KU-professor i nyoprettet stilling

Professor i global sundhed ved Københavns Universitet Flemming Konradsen skal fremover bruge over halvdelen af sin arbejdstid på et job som Scientific Director of Global Health hos Novo Nordisk Fonden.

Frem­over vil pro­fes­sor Flem­m­ing Kon­rad­sen i 40 pro­cent af sin ar­bejds­tid sid­de på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. I re­sten af ti­den skal han ud­fyl­de en ny­op­ret­tet stil­ling som Sci­en­ti­fic Di­rector of Glo­bal He­alth hos No­vo Nor­disk Fon­den. Fo­to Si­mon Skipper.

Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond No­vo Nor­disk Fon­den fort­sæt­ter sin op­rust­ning på personalesiden.

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den, at pro­fes­sor Flem­m­ing Kon­rad­sen er ble­vet an­sat i en ny­op­ret­tet stil­ling som Sci­en­ti­fic Di­rector of Glo­bal He­alth i fon­dens af­de­ling for ud­de­lin­ger til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re formål.
I dag er Flem­m­ing Kon­rad­sen pro­fes­sor i glo­bal sund­hed ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har fle­re end 25 års er­fa­ring i forsk­ning og pro­gram­ud­vik­ling in­den for mil­jøs­und­hed og glo­bal sundhed.

Han har stå­et i spid­sen for ad­skil­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter og pro­gram­mer, der har til for­mål at op­byg­ge forsk­nings­ka­pa­ci­tet på uni­ver­si­tets­ni­veau i Asi­en og Afri­ka, og han er og­så me­get in­vol­ve­ret i ud­dan­nel­ses­pro­gram­mer i Østafri­ka og i Norden.

Der­u­d­over har han ar­bej­det for in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­or­ga­ni­sa­tio­ner, uni­ver­si­te­ter, FN, udviklings-NGO’er og na­tio­na­le sygdomsbekæmpelsesprogrammer.

I min nye rol­le får jeg en unik mu­lig­hed for at byg­ge bro mel­lem forsk­ning og pro­gram­ud­vik­ling med det for­mål at op­nå sy­ste­mi­ske, lang­tids­hold­ba­re forbedringer

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Sci­en­ti­fic Di­rector of Glo­bal He­alth, No­vo Nor­disk Fonden

Han­na Li­ne Jakob­sen, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i af­de­lin­gen for ud­de­lin­ger til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål glæ­der sig me­get over, at Flem­m­ing Kon­rad­sen har sagt ja til stil­lin­gen som Sci­en­ti­fic Di­rector of Glo­bal Health.

”Flem­m­ing Kon­rad­sen vil yder­li­ge­re styr­ke No­vo Nor­disk Fon­dens ind­sats in­den for glo­bal sund­hed med sin eks­per­ti­se og sto­re er­fa­ring og bi­dra­ge til, at fon­den frem­over i end­nu hø­je­re grad træf­fer forsk­nings­ba­se­re­de be­vil­lings­be­slut­nin­ger af høj kva­li­tet,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen i pressemeddelelsen.

Flem­m­ing Kon­rad­sen vil i 40 pro­cent af sin ar­bejds­tid bli­ve i den nu­væ­ren­de stil­ling på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, så han kan ved­bli­ve med at væ­re i tæt kon­takt med den ny­e­ste ud­vik­ling in­den for sit forskningsfelt.

”Jeg glæ­der mig me­get til at star­te i min nye stil­ling og ser det som et stort pri­vil­e­gi­um at kun­ne bi­dra­ge til No­vo Nor­disk Fon­dens vi­sion om at for­bed­re men­ne­skers liv og sam­fun­dets bæ­re­dyg­tig­hed. I min nye rol­le får jeg en unik mu­lig­hed for at byg­ge bro mel­lem forsk­ning og pro­gram­ud­vik­ling med det for­mål at op­nå sy­ste­mi­ske, lang­tids­hold­ba­re for­bed­rin­ger,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer