Novo Nordisk Fondens uddelingsniveau stiger fortsat

Med nye bevillinger for 5,8 mia. kr. i 2017 er Novo Nordisk Fonden trådt ind i en liga, hvor ingen dansk fond tidligere har været.

Novo Nordisk Fonden: 5,8 mia. kr. 2017
No­vo Nor­disk be­vil­ge­de 5,8 mia. kr. i 2017. ”Vi har am­bi­tio­ner om at fort­sæt­te et højt ud­de­lings­ni­veau i de kom­men­de år,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Sten Scheibye.

No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­lings­ni­veau for­stæt­ter med at sti­ge. Fon­den be­vil­ge­de sid­ste år 5,8 mia. kr. til alt 435 pro­jek­ter in­den for en lang ræk­ke om­rå­der, bl.a. læ­ge­vi­den­skab, bio­teknologi, di­a­be­tes­be­hand­ling, ud­dan­nel­se og in­nova­tion samt hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le formål.

Det er en stig­ning på 38 pct. i for­hold til året før, hvor fon­den ud­del­te 4,2 mia. kr.

I åre­ne 2014 og 2015 lå fon­dens ud­de­lin­ger på om­kring 1 mia. kr. år­ligt, og det er især eta­ble­ringerne af Steno Di­a­be­tes Cen­tre i hver af re­gio­ner­ne, der lig­ger bag det mar­kan­te ni­veau­skift i fon­dens donationer.

I 2017 gik 60 pct. af be­vil­lin­ger­ne til etab­le­ring af Steno Cen­tre i Aar­hus, Aal­borg og Oden­se. Am­bi­tio­nen med cen­tre­ne er at fore­byg­ge ud­vik­ling af føl­ge­syg­dom­me til diabetes.

Fon­den lan­ce­re­de og­så sin hidtil stør­ste sats­ning på in­nova­tions­om­rå­det, da fon­den be­slut­tede at støt­te etab­le­ring af Bio­In­nova­tion In­sti­tu­te, der skal ha­ve fo­kus på at un­der­støt­te ide­er og ud­vik­ling af nye virk­som­he­der in­den for li­fe-sci­en­ce – og der­ved og­så fle­re arbejdspladser.

”For­må­let er at gi­ve for­ske­re og iværk­sæt­te­re med de bed­ste og mest loven­de pro­jek­ter hjælp til at ud­vik­le nye løs­nin­ger og pro­duk­ter, der har po­ten­ti­a­le til at be­kæm­pe syg­dom­me, for­bed­re sund­hed el­ler be­va­re na­tu­rens res­sour­cer,” si­ger fon­dens di­rek­tør, Bir­git­te Naun­tof­te i en pressemeddelelse.

Det er ind­tæg­ter fra virk­som­he­der­ne i No­vo Nor­disk-kon­cer­nen, der har gjort det mu­ligt for fon­den at ud­de­le mil­li­ard­be­lø­be­ne, som pla­ce­rer No­vo Nor­disk Fon­den i sin helt egen liga i fondssektoren.

”Vi har am­bi­tio­ner om at fort­sæt­te et højt ud­de­lings­ni­veau i de kom­men­de år,” si­ger be­sty­rel­sesformand i fon­den, Sten Scheibye.

I 2017 ud­del­te No­vo Nor­disk Fon­den blandt an­det til føl­gen­de stør­re projekter:

 • Chal­len­ge pro­gram­me: 359,4 mio. 
  • No­vo Nor­disk Fon­den ud­del­te seks be­vil­lin­ger af hver ca. 60 mio. kr. i sit Chal­len­ge Pro­gram­me, der sø­ger svar på glo­ba­le ud­for­drin­ger in­den for tek­no­lo­gi el­ler sundhed.
 • Ny ud­dan­nel­se in­den for fer­men­te­ring 187 mio. kr. 
  • En be­vil­ling på 187 mio. kr. til etab­le­ring af et nyt ud­dan­nel­ses­pro­gram ved Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet skal sik­re topkva­li­fi­ce­re­de kan­di­da­ter in­den for fer­men­te­ring (gæ­rings­teknologi). Fer­men­te­ring be­nyt­tes i frem­stil­ling af bl.a. læ­ge­mid­ler, vi­ta­mi­ner og fø­de­va­rer og er en af Dan­marks vig­tig­ste industrier.
 • Su­per­mi­kroskop i Lund: 255 mio. kr. 
  • Fon­den be­vil­ge­de 255 mio. kr. til ud­vi­del­se af MAX IV, et svensk na­tio­nalt forsk­nings­la­bo­ra­torium i Lund, med et nyt strå­le­rør kal­det Mi­cro­MAX, der vil gø­re det mu­ligt at stu­de­re pro­te­i­ner i en hidtil uset de­tal­je­grad. Plat­for­men vil mar­kant styr­ke Øre­sunds­re­gi­onens po­si­tion in­den for life-science-forskning.
 • Ver­dens bed­ste di­a­be­tes­be­hand­ling: 3.577,9 mio. kr. 
  • Be­vil­lin­ger på i alt knap 3,6 mia. kr. til etab­le­ring af spe­ci­a­li­se­re­de Steno Di­a­be­tes Cen­tre i hhv. Oden­se, Aar­hus og Aal­borg skal væ­re med til at sik­re ver­dens bed­ste forsk­nings­ba­se­rede be­hand­ling in­den for di­a­be­tes til pa­tien­ter i he­le Dan­mark. Fon­den har tid­li­ge­re støt­tet etab­le­rin­gen af Steno Di­a­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen. Cen­tre­ne etab­le­res i part­ner­skab med de dan­ske regioner.
 • Til­ba­ge på ar­bejds­mar­ke­det: 25 mio. kr. 
  • Fon­den har be­vil­get 25 mio. kr. til med­fi­nan­si­e­ring af en ny fond, Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond In­vest. Fon­den skal in­ve­ste­re i so­ci­a­le virk­som­he­der, der frem­mer be­skæf­ti­gel­ses­mu­lig­he­der, ak­tivt med­bor­ger­skab og en fast til­knyt­ning til ar­bejds­mar­ke­det for mar­gi­na­li­se­rede grup­per i samfundet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer