Nykredit-salg tredobler uddelingerne i Industriens Fond

Industriens Fond har indgået aftale om delvist salg af sine aktier i Nykredit til konsortiet af pensionskasser. Dermed forøges fondens likvide formue med 3 mia. kr. Det betyder samtidig en markant forøgelse af uddelingsniveauet.

In­du­stri­ens Fond ha­ve fo­re­truk­ket en børsno­te­ring af Nykre­dit. Men fon­den har nu ind­gå­et af­ta­le om at sæl­ge for 3 mia. kr. af fon­dens ak­tier til konsor­ti­et af pen­sions­kas­ser. Fon­den for­ven­ter på den bag­grund et mar­kant løft i ud­de­lings­ni­veau­et fra de nu­væ­ren­de ca. 100 mio. kr. om året, op­ly­ser fon­dens bestyrelsesformand:

”Vi er i In­du­stri­ens Fonds be­sty­rel­se me­get til­fred­se med nu at kun­ne se frem til et af­kast fra de mid­ler, der har væ­ret bun­det i ak­tier i Nykre­dit, og som hidtil ik­ke har gi­vet lø­ben­de ud­byt­te. I for­læn­gel­se af sal­get af Nykre­dit-ak­tier vil In­du­stri­ens Fond for­ven­te­ligt kun­ne ud­de­le mel­lem to og tre gan­ge så me­get som hidtil, og der­med brin­ge de år­li­ge ud­de­lin­ger op på et ni­veau på mel­lem 200-300 mio. kro­ner,” si­ger Sten Schei­bye i en pressemeddelelse.

In­du­stri­ens Fond er i dag den stør­ste min­dre­talsak­tio­nær i Nykre­dit A/S med en aktie­be­sid­delse på 4,7 pct., som stam­mer fra fu­sio­nen mel­lem In­du­stri­ens Re­al­kre­dit og Nykre­dit. Fon­den hav­de i en år­ræk­ke en tvist med ejer­kred­sen bag Nykre­dit om ud­byt­te­be­ta­linger på ak­tiepo­sten, men modt­og frem til 2012 i alt cir­ka 1,3 mia. kr. i ud­byt­te og avan­ce på salg af en del af ak­tier­ne til For­e­nin­gen Nykre­dit (nu For­e­net Kredit).

”In­du­stri­ens Fond hav­de som ud­gangs­punkt klart fo­re­truk­ket en børsno­te­ring af Nykre­dit, så vi hav­de få­et te­stet pris­sæt­nin­gen på mar­ke­det. En kreds af nye eje­re og ad­gang til fri ka­pi­tal er for­ud­sæt­nin­gen for, at sik­re at Nykre­dit som virk­som­hed og­så frem­over kan væ­re mar­keds­le­dende og kon­kur­ren­ce­dyg­tig,” ud­ta­ler Sten Scheibye.

Al­li­ge­vel er be­sty­rel­ses­for­man­den til­freds med køb­stil­bud­det fra pen­sions­kas­ser­ne og kan nu se frem til at fon­dens lik­vi­de for­mue tredobles.

”Vi fin­der imid­ler­tid det al­ter­na­ti­ve til­bud, vi har få­et om at sæl­ge en stor del af vo­res ak­tie­be­sid­delse at­trak­tivt, og har der­for af hen­syn til vo­res sam­le­de for­mue­for­valt­nings­strategi, og for at væ­re sik­re på at vi får en ud­vi­det grad af lik­vi­di­tet, valgt at sæl­ge så stor en an­del som der er ta­le om. Fon­dens lik­vi­de for­mue vil med hand­len for­ø­ges med 3 mia. kro­ner til cir­ka 4,5 mia. kro­ner,” ud­ta­ler Sten Schei­bye i pressemeddelelsen.

Fon­dens salg af Nykre­dit-ak­tier er be­tin­get af, at For­e­net Kre­dit og konsor­ti­et af pen­sions­kas­ser til­li­ge ind­går en af­ta­le om han­del af ak­tier i Nykredit.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer