Oticon Fonden trækker igen flere ansøgninger

Godt 60 pct. af Oticon Fondens uddelinger i 2017 gik til audiologisk forskning og af­hjælp­ning af høretab i hele verden. Men puljen til studie­legater gør fonden til en landets mest søgte, og sidste år steg antallet til 4.398 ansøgninger.

Oticon Fonden
Oti­con Fon­den ud­del­te sid­ste år i alt 96,9 mio. kr., hvoraf 60,1 mio. gik til af­hjæl­p­ning af hø­re­tab i he­le ver­den samt til ud­dan­nel­se og forsk­nings­pro­jek­ter in­den for sundhedssektoren.

Oti­con Fon­den modt­og i 2017 ud­byt­te på 20 mio. kr. fra sit he­le­je­de dat­ter­sel­skab, Wil­li­am De­mant In­vest A/S og re­a­li­se­re­de et sam­let over­skud på 85,6 mio. kr.

Stør­ste­delen af fon­dens ud­de­lin­ger gik til­ba­ge til for­skel­li­ge al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål re­la­te­ret til hø­rel­se. Oti­con Fon­den ud­del­te sid­ste år i alt 96,9 mio. kr., hvoraf 60,1 mio. gik til af­hjæl­p­ning af hø­re­tab i he­le ver­den samt til ud­dan­nel­se og forsk­nings­pro­jek­ter in­den for sundhedssektoren.

”Et ek­sem­pel på vo­res glo­ba­le, filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter er vo­res øko­no­mi­ske støt­te til Glo­bal Fo­un­da­tion for Chil­dren with Hea­ring Loss og de­res etab­le­ring af na­tio­nal hø­rescre­e­ning af ny­fød­te i Mongo­li­et,” skri­ver fonds­le­del­sen i den net­op of­fent­lig­gjor­te årsberetning.

Be­vil­lin­ger for 20 mio. kr. gik til au­di­o­lo­gisk forsk­ning på uni­ver­si­te­ter i Hol­land, USA, Fran­krig, Stor­bri­tan­ni­en, Schweiz, Tys­kland og Nor­den. Og 10 mio. kr. til dan­ske universiteter.

Langt stør­ste­delen (70 pct.) af det be­vil­ge­de an­tal an­søg­nin­ger (2.205 stk.) gik dog til støt­te til stu­de­ren­des udlandsophold.

Fon­den modt­og 4.398 an­søg­nin­ger og hav­de der­med en be­vil­lings­pro­cent på 50,1 pct., hvil­ket er 8 pro­cent­po­int min­dre end i 2016, hvor Oti­con Fon­den modt­og 4.164 ansøgninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer