Rekordår i Villum og Velux fondene

År 2017 var et rekordår i Villum Fonden og Velux Fonden. De samlede uddelinger var de højeste i fondenes historie. Bevillingsprocenten steg, og fondenes samlede støtte til dansk forskning var næsten 50 pct. større end året før.

Villum Fonden og Velux Fonden – årsskrift 2017

Tak­ket væ­re de me­re end 14.000 me­d­ar­bej­de­re i VKR-grup­pen, her­un­der Ve­lux A/S, kun­ne Vil­lum og Ve­lux fon­de­ne sid­ste år sæt­te ud­de­lings­re­kord. De to fon­de ud­del­te 1,3 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

”Ud­byt­tet fra VKR-grup­pen ud­gør ho­ved­bi­dra­get til ud­de­lin­ger­ne, og i 2017 gav det ba­sis for be­vil­lin­ger på 1.053 mio. kr. fra Vil­lum Fon­den og 210 mio. kr. fra Ve­lux Fon­den,” skri­ver de to fon­des be­sty­rel­ses­for­mænd, Jens Kann-Ras­mus­sen og Hans Kann Ras­mus­sen, i for­or­det til årsskriftet.

De to fon­de modt­og til­sam­men 2.452 an­søg­nin­ger og gav til­sagn til 916 af dem. Det sva­rer til en be­vil­lings­pro­cent på 37, hvil­ket er frem­gang på næ­sten 10 pro­cent­po­int i for­hold til året før.

Det stør­ste an­tal be­vil­lin­ger ble­vet gi­vet in­den­for ind­sats­om­rå­det ’ak­ti­ve æl­dre’ – 733 be­vil­linger for i alt 19 mio. kr.

De to fon­des støt­te til de for­skel­li­ge forsk­nings­om­rå­der stod for hoved­parten af ud­de­lings­kro­ner­ne, nem­lig i alt 848 mio. kr. Det sva­rer til en frem­gang i forsk­nings­fi­nan­si­e­rin­gen på næ­sten 50 pct. i for­hold til 2016, hvor fon­de­ne do­ne­re­de 568 mio. kr. til forskning.

Fon­de­nes ’so­ci­a­le ind­sat­ser’ stod for 195 mio. kr., mens det tred­je­stør­ste om­rå­de var ’mil­jø’ med 167 mio. kr.

Si­den stif­tel­sen har de to fon­de nu ud­delt me­re end 10 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

Læs års­skrif­tet her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer