Socialministeriet nedlægger sin fondsdatabase

Børne- og Socialministeriet nedlægger sin fondsdatabase. Det oplyser ministeriet i en mail til de fonde, som ligger i databasen.

Bør­ne- og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et har be­slut­tet at ned­læg­ge det da­væ­ren­de So­ci­al- og Indenrigs­ministeriums fonds­da­ta­ba­se, fonds​da​ta​ba​sen​.dk.

”Som føl­ge af res­sor­tæn­drin­ger sker der lø­ben­de ud­skift­ning i hvil­ke fon­de, det vil væ­re re­le­vant at sø­ge på via en ind­gang i Bør­ne- og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et, og der­for er det vur­de­ret me­re hen­sigts­mæs­sigt for an­sø­ge­re til fon­de at be­nyt­te an­dre ka­na­ler for et over­blik over re­le­van­te fon­de,” skri­ver mi­ni­ste­ri­et i en mail til de fon­de, der hidtil har lig­get i da­ta­ba­sen med in­for­ma­tio­ner om de­res ud­de­lings­po­li­tik, an­søg­nings­fri­ster mm.

Mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser ik­ke, hvil­ke an­dre ka­na­ler, der er til rå­dig­hed for bru­ge­re, der øn­sker at få et sam­let over­blik over re­le­van­te fon­de på det so­ci­a­le om­rå­de. Dan­mark har si­den 1991 ik­ke haft et of­fent­ligt fondsregister.

Der fin­des pri­va­te fonds­da­ta­ba­ser på fon​de​.dk, fun​dra​i​singup​da​te​.dk og på up​fron​t​eu​ro​pe​.dk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer