Annoncespot_img

Stemmesluger: Flere lokale uddelinger fra Trygfonden

Valgdeltagelsen var rekordhøj ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg i Region Midtjylland. Medlemmerne har indflydelse på Trygfondens uddelinger og valgets stem­me­sluger, Anja Romby Hauge gik til valg på flere lokale uddelinger.

Me­re end 14 pro­cent af Tryg­heds­grup­pens med­lem­mer i Re­gion Midtjyl­land stem­te på en af de 38 kan­di­da­ter, som kæm­pe­de om 16 plad­ser i re­præ­sen­tant­ska­bet. Det er den hø­je­ste valg­del­ta­gel­se ved et valg i Tryg­heds­grup­pen, der står bag ud­de­lin­ger­ne fra Trygfonden.

”Jeg vil ger­ne øn­ske al­le de valg­te re­præ­sen­tan­ter til­lyk­ke. Det har kræ­vet en stor ind­sats at bli­ve valgt blandt så man­ge kan­di­da­ter. Med de­res flot­te en­ga­ge­ment, kan de få stor ind­fly­del­se på Tryg­heds­grup­pens frem­tid,” si­ger for­mand for re­præ­sen­tant­ska­bet, Jens Bi­gum, i en pressemeddelelse.

Med­lem­mer­ne Tryg­heds­grup­pen er kun­der­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg, og det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab er øver­ste myn­dig­hed i Tryg­heds­grup­pen. Der­med er det re­præ­sen­tant­ska­bet, der for­de­ler Tryg­heds­grup­pens ind­tæg­ter mel­lem bonus til for­sik­rings­ta­ger­ne og ud­de­lin­ger via Tryg­fon­den. Re­præ­sen­tant­ska­bet ud­pe­ger des­u­den med­lem­mer til Tryg­fon­dens bevillingsudvalg.

Val­get blev af­holdt i pe­ri­o­den fra 22. ja­nu­ar til 9. fe­bru­ar. I alt 30.583 med­lem­mer stem­te på en af de 38 kan­di­da­ter til de 16 midtjy­ske plad­ser i repræsentantskabet.

Val­gets stem­me­slu­ger blev Anja Rom­by Hau­ge fra Sil­ke­borg. Med 4.115 stem­mer op­nå­e­de hun me­re end 13 pro­cent af de gyl­di­ge stem­mer. Den 31 åri­ge re­visor hav­de i sit val­go­p­læg blandt an­det lagt vægt på, at Tryg­fon­den skal øge sit lo­ka­le engagement:

”Der skal væ­re plads til fle­re lo­ka­le pro­jek­ter, da dis­se gør tryg­heds­ar­bej­det nær­væ­ren­de for det en­kel­te med­lem. Som for­sik­rings­ta­ger og med­lem af Tryg­heds­grup­pen skal man op­le­ve, at man bi­dra­ger til, at tryg­he­den for­bed­res i he­le Dan­mark. Det kræ­ver pro­jek­ter, der in­vol­ve­rer og en­ga­ge­rer fle­re med­lem­mer,” skrev Anja Rom­by Hau­ge som en del af sit valgoplæg.

Tryg­heds­grup­pen af­hol­der årets først re­præ­sen­tant­skabs­mø­de tirs­dag den 13. marts, hvor der blandt an­det skal ta­ges stil­ling til, hvor man­ge pen­ge Tryg­fon­den skal ud­de­le i det kom­men­de år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer