Storfond åbner for humanitære indsatser

Novo Nordisk Fonden har åbnet to puljer på det humanitære område, hvor der nu kan søges om støtte til udviklingsindsatser samt humanitære kriser.

No­vo Nor­disk Fon­den ind­kal­der nu an­søg­nin­ger om støt­te til hu­ma­ni­tæ­re ud­vik­lings­ind­sat­ser til for­del for ud­sat­te børn og un­ge i udlandet.

”No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker at for­bed­re livskva­li­tet og livs­mu­lig­he­der for ud­sat­te børn og un­ge uden for Dan­mark gen­nem ud­dan­nel­se, ge­ne­rel kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, job­pa­rat­heds­ind­sat­ser, sund­hed samt an­dre re­le­van­te hu­ma­ni­tæ­re in­ter­ven­tio­ner,” skri­ver fon­den i opslaget.

Fon­den støt­ter med be­vil­lin­ger på op til 750.000 kr. un­der pulj­en, der kan sø­ges af dan­ske eta­ble­re­de in­sti­tu­tio­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner på det hu­ma­ni­tæ­re område.

Fon­den er og­så åben for an­søg­nin­ger om støt­te til kri­se­hjælp i for­bin­del­se med aku­t­te indsatser.

An­søg­nin­ger til pulj­en ’Hu­ma­ni­tæ­re for­mål – akut’ bli­ver be­hand­let fi­re gan­ge år­ligt. Næ­ste an­søg­nings­frist for beg­ge pul­jer er den 2. maj.

Læs me­re om No­vo Nor­disk Fon­dens calls på det in­ter­na­tio­na­le, hu­ma­ni­tæ­re ind­sats­om­rå­de her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer