To kunstfonde til det lokale Danmark

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at udflytte to procent af Statens Kunst­fonds bevillinger til det lokale Danmark. Fra næste år skal to nye regionale statslige fonde styrke kunst­produk­tionen uden for hovedstaden.

Lokale kunstfonde
Re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti har som en del af fi­nans­lo­vs­af­ta­len for 2018 be­slut­tet at af­sæt­te 4,8 mio. kr. år­ligt til etab­le­ring af de to nye fonde.

Den Jy­ske Kunst­fond og Øer­nes Kunst­fond. Det er nav­ne­ne på to nye stats­li­ge fon­de, som fra næ­ste år skal styr­ke kunst­li­vet og kunst­ne­re uden for hovedstaden.

Det er re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti, der som en del af fi­nans­lo­vs­af­ta­len for 2018 har be­slut­tet at af­sæt­te 4,8 mio. kr. år­ligt til etab­le­ring af de to nye fonde.

”Dan­mark skal bå­de ha­ve en stærk ho­ved­stad og er et kul­tur­liv i ud­vik­ling i he­le lan­det. Der­for er jeg glad for, at vi på fi­nans­lo­ven nu af­sæt­ter pen­ge til etab­le­ring af to re­gio­nale kunst­fonde, som vil styr­ke kun­sten og kunst­ne­re i Ve­st­dan­mark og på øer­ne. Jeg hå­ber, at de stats­lige mid­ler – sam­men med lo­kal med­fi­nan­si­e­ring – kan væ­re med til at gø­de jor­den for et end­nu me­re blom­stren­de kul­tur­liv i he­le Dan­mark,” si­ger kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck i en pressemeddelelse.

De to fon­de skal støt­te ud­vik­ling af lo­kal kunst­pro­duk­tion og etab­le­rin­gen af øko­no­misk bære­dygtige kunstvirk­som­he­der og -mil­jø­er. Det bli­ver en for­ud­sæt­ning, at pro­jek­ter­ne og­så har lo­kal med­fi­nan­si­e­ring for at få støt­te fra fondene.

Ini­ti­a­ti­ver­ne fi­nan­si­e­res ved en re­duk­tion på to pct. på Sta­tens Kunst­fonds be­vil­ling. De to fon­de vil li­ge som Sta­tens Kunst­fond bli­ve se­kre­ta­ri­ats­be­tjent af Slots- og Kul­tursty­rel­sen, skri­ver kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer