Annoncespot_img

Trygfonden får igen 600 mio. kr. af Trygs kunder

Trygfonden opretholder for andet år sit forhøjede uddelingsniveau. Det besluttede repræ­sen­tanterne for forsikringsselskabet Trygs 850.000 kunder på et møde den 26. oktober.

Og­så til næ­ste år vil Tryg­fon­den ud­de­le 600 mio. kr. til blandt an­det hjer­testar­te­re, kyst­liv­red­dere og fore­byg­gel­se af indbrud.

Det be­slut­te­de kun­der­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet den 26. ok­to­ber på et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i Tryg­heds­grup­pen, som ejer 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg A/S.

Over­skud­det af for­sik­rings­sel­ska­bet og Tryg­heds­grup­pens øv­ri­ge in­ve­ste­rin­ger gjor­de det sid­ste år mu­ligt bå­de at be­ta­le bonus til­ba­ge til for­sik­rings­kun­der­ne og sam­ti­dig for­hø­je Tryg­fon­dens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra 550 mio. til 600 mio. kr. for 2017. Kun­der­ne modt­og til­sam­men 700 mio. kr. i overskudsdeling.

Re­præ­sen­tan­ter­nes nye be­slut­ning be­ty­der, at Tryg­fon­den nu og­så for år 2018 kan plan­læg­ge ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne på bag­grund af et do­na­tions­bud­get på 600 mio. kr.

”Vi op­le­ver gang på gang, at Tryg­fon­dens ar­bej­de gør en stor for­skel for rig­tig man­ge men­ne­skers tryg­hed. Der­for er jeg glad for, at vi med de se­ne­re års go­de øko­no­mi­ske re­sul­ta­ter kan fast­hol­de den hø­je be­vil­ling og sik­re fort­sat sta­bi­li­tet i det tryg­heds­ska­ben­de ar­bej­de,” si­ger Sø­ren Kri­sti­an­sen, adm. di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer