Annoncespot_img

Udsatte børn og unge får ny donor

Novo Nordisk Fonden går nu ind på det sociale område og lancerer nyt call for etablerede institutioner og organisationer, der arbejder med udsatte børn og unge.

No­vo Nor­disk Fon­den lan­ce­rer en ny ind­sats in­den for den so­ci­a­le del af fon­dens fundats­be­stem­te formålsområde.

”No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker at for­bed­re livskva­li­tet og livs­mu­lig­he­der for ud­sat­te børn og un­ge i Dan­mark gen­nem ud­dan­nel­se, ge­ne­rel kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, fo­kus på job­pa­rat­hed samt an­dre re­le­van­te ind­sat­ser,” – det skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i et nyt op­slag, hvor fon­den in­vi­te­rer an­er­kend­te or­ga­ni­sa­tio­ner til at sø­ge om støt­te til ak­ti­vi­te­ter af op til 3 års varighed.

Un­der det nye so­ci­a­le støt­te­pro­gram be­vil­ger fon­den støt­te på op til 5 mio. kr. pr. projekt

Der er to år­li­ge an­søg­nings­run­der un­der pro­gram­met, og den før­ste har de­ad­li­ne 2. maj. Læs me­re om No­vo Nor­disk Fon­dens nye call her.

Læs og­så in­ter­view med No­vo Nor­disk Fon­den her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer