Annoncespot_img

WWF-fonden og Ørsted vil engagere børn og unge i klimaproblemer

Verdensnaturfonden og Ørsted har indgået partnerskab om at engagere børn og unge i at bekæmpe klimaforandringerne. Fonden skal desuden rådgive Ørsted om energiselskabets bæredygtighedsstrategi.

Tørke i Namibia (foto: naturepl.com – Tony Heald, WWF)
Part­ner­ska­bet mel­lem WWF Ver­dens­na­tur­fon­den og ener­gi­sel­ska­bet Ør­sted skal blandt an­det kort­læg­ge kli­ma­for­an­drin­ger­nes kon­se­kven­ser for sær­ligt ud­sat­te na­tu­r­om­rå­der og dy­re­liv (fo­to: To­ny He­ald, WWF, na​tu​repl​.com).

I et nyt part­ner­skab vil WWF Ver­dens­na­tur­fon­den og ener­gi­sel­ska­bet Ør­sted ar­bej­de sam­men om at be­kæm­pe kon­se­kven­ser­ne af kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Sær­ligt børn og un­ge skal en­ga­ge­res i at ska­be frem­ti­dens grøn­ne Dan­mark. Før­ste ak­ti­vi­tet i det nye part­ner­skab er der­for en stor ’kli­ma­s­a­fa­ri’ for børn og unge.

Det op­ly­ser det nye part­ner­skab i en pressemeddelelse.

”De tru­e­de dyr er pres­se­de, ko­ral­ler­ne dør og ver­dens stor­by­er lø­ber tør for drik­ke­vand. Der er brug for hand­ling – og det ha­ster. Vi skal gi­ve na­tu­ren og det vil­de dy­re­liv en hånd, hvor den glo­ba­le op­varm­ning pres­ser dem helt i bund. Og så skal vi ha­ve al­le dan­sker­ne med: Fra Fol­ke­tin­get til er­hvervs­li­vet og sko­ler­ne. Ør­sted er en af de grøn­ne front­lø­be­re her­hjem­me, og der­for er vi me­get til­fred­se med, at net­op Ør­sted på­ta­ger sig den sto­re op­ga­ve sam­men med os,” si­ger ge­ne­ral­se­kre­tær, Bo Øks­neb­jerg i WWF Verdensnaturfonden.

Part­ner­ska­bet skal blandt an­det kort­læg­ge kli­ma­for­an­drin­ger­nes kon­se­kven­ser for sær­ligt ud­sat­te na­tu­r­om­rå­der og dy­re­liv. Med den nye vi­den vil par­ter­ne be­skyt­te kli­ma­tru­e­de dy­re­ar­ter og na­tur, f.eks. ved at etab­le­re ’kli­ma-re­fu­gi­er’, hvor der er plads og le­ve­vil­kår for dy­re­ne, når van­det sti­ger el­ler tør­ke og ek­stremvejr sæt­ter ind.

WWF Ver­dens­na­tur­fon­den skal som en del af part­ner­ska­bet des­u­den rå­d­gi­ve Ør­sted om de­res bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi, frem­går det af pressemeddelelsen.

”Kli­maæn­drin­ger er en kæm­pe ud­for­dring for vo­res klo­de. Vi skyl­der vo­res pla­net og kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner at om­stil­le vo­res ener­gi­sy­ste­mer fra sort til grøn. I Ør­sted er vi over­be­vi­ste om, at det er mu­ligt, ik­ke mindst for­di grøn ener­gi er ble­vet bil­li­ge­re end sort ener­gi. WWF Ver­dens­na­tur­fon­den er en kom­pe­tent sam­ar­bejds­part­ner med en stor vi­den om kli­ma og grøn ener­gi, som vi glæ­der os til at sam­ar­bej­de med,” si­ger Hen­rik Po­ul­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ørsted.

Før­ste ak­ti­vi­tet i part­ner­ska­bet er en stor ’kli­ma­s­a­fa­ri’ for sko­le­klas­ser, børn og un­ge med de­res for­æl­dre på Thor­vald­sens Plads i Kø­ben­havn, hvor en 26 me­ter høj jord­klo­de dan­ner ram­men om eventet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer