Annoncespot_img

NGO’er øjner nye samarbejdsfonde efter enestående Ukraine-opbakning

Fonde, der ikke tidligere har beskæftiget sig med nødhjælp i udlandet, har nu pludseligt meldt sig på banen i forbindelse med krigen i Ukraine. Det skaber grobund for et øget internationalt udsyn, lyder det fra flere organisationer.

"Si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne kan væ­re med til at åb­ne for fon­de­nes in­ter­na­tio­na­le man­dat," for­tæl­ler Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Fol­kekir­kens Nød­hjælp. En hi­sto­risk slem tør­ke hær­ger li­ge nu de­le af det øst­li­ge Afrika.

”Fan­ta­stisk,” ”Sjæl­dent sent” og ”hi­sto­risk.”

Det skor­ter ik­ke på po­si­ti­ve ad­jek­ti­ver, når ngo’er som Dansk Rø­de Kors, Fol­kekir­kens Nød­hjælp, DRC Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Plan­bør­ne­fon­den sæt­ter ord på den op­bak­ning, som de dan­ske fon­de har ud­vist, si­den Rusland in­va­de­re­de Ukrai­ne for over en må­ned siden.

”Det er sjæl­dent, at vi ser så sam­let en op­bak­ning fra de dan­ske fon­de, og at de træ­der til så stærkt, som de har gjort her. Det kan jeg ik­ke hu­ske, at jeg har set før. Og jeg har trods alt ar­bej­det med det her i 20 år,” ly­der det fra Mor­ten Purup Jørgensen.

Si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne kan væ­re med til at åb­ne for fon­de­nes in­ter­na­tio­na­le mandat

Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Fol­kekir­kens Nødhjælp

Han er fun­dra­i­sing­chef hos Dansk Rø­de Kors, og så er han im­po­ne­ret over den vel­vil­je, som de dan­ske fon­de har ud­vist hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og de­res ar­bej­de i for­bin­del­se med kri­gen i Ukrai­ne. Det gæl­der og­så fon­de, som ik­ke tid­li­ge­re har be­skæf­ti­get sig med nødhjælp.

”Vi op­le­ver nog­le me­get sto­re be­vil­lin­ger fra nog­le af de fon­de, som vi sam­ar­bej­der med i for­vej­en. Vi op­le­ver og­så, at fon­de, der ik­ke før har gi­vet til vel­gø­ren­hed, træ­der til og plud­se­lig en­ga­ge­rer sig i den her sag. Det er ret unikt,” for­kla­rer Mor­ten Purup Jørgensen.

Hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne
Rø­de Kors ar­bej­der i ver­dens brænd­punk­ter, når der ud­bry­der krig, op­står jord­s­kælv, tør­ke, or­ka­ner og epi­de­mi­er. Rø­de Kors har et stort net­værk af fri­vil­li­ge, som hjæl­per flygt­nin­ge i Danmark.
Fol­kekir­kens Nød­hjælp gi­ver akut nød­hjælp i ka­ta­stro­fe­ram­te om­rå­der og lang­sig­tet ud­vik­lings­hjælp i fat­ti­ge eg­ne som Afri­kas Horn.
DRC Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ar­bej­de med flygt­nin­ge og in­ter­nt for­drev­ne per­so­ner spæn­der fra nød­hjælp til genop­by­ging og til at hjæl­pe flygt­nin­ge med at ven­de hjem.
Plan­Bør­ne­fon­den ar­bej­der i ver­dens mest skrø­be­li­ge og ud­sat­te om­rå­der for at sik­re børn og un­ges ret­tig­he­der og ska­be li­ge mu­lig­he­der uan­set køn.

Øget udsyn

Det gi­ver håb for frem­ti­digt sam­ar­bej­de, at fon­de, der ik­ke tid­li­ge­re har be­skæf­ti­get sig med nød­hjælp, og som hel­ler ik­ke tid­li­ge­re har væ­ret en­ga­ge­ret i ar­bej­de uden­for Dan­marks græn­ser, plud­se­lig bli­ver det.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra blandt an­dre Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Fol­kekir­kens nødhjælp.

”For fle­re fon­de er det nyt at støt­te ar­bej­de uden­for Dan­marks græn­ser. Si­tu­a­tio­nen i Ukrai­ne kan væ­re med til at åb­ne for fon­de­nes in­ter­na­tio­na­le man­dat. Jeg er for­sig­tig op­ti­mist på den front,” si­ger Bir­git­te Qvist Sørensen.

Hos Plan­bør­ne­fon­den tror vi­ce­di­rek­tør An­ne Smith Pe­ter­sen, li­ge­le­des på, at kri­gen i Ukrai­ne kan bi­dra­ge til fon­de­nes øge­de op­mærk­som­hed på ar­bej­det uden­for Dan­marks grænser.

”Jeg op­le­ver ge­ne­relt i det dan­ske sam­fund, at vo­res in­ter­na­tio­na­le ud­syn er på vej op. Covid-19-kri­sen har væ­ret med til at vi­se, at det er vig­tigt, at vi ar­bej­der in­ter­na­tio­nalt, og det gæl­der helt klart og­så med Ukrai­ne,” for­tæl­ler An­ne Smith Petersen.

Mor­ten Purup Jør­gen­sen hå­ber på, at de fon­de, der nu for før­ste gang har be­vil­get pen­ge til ud­lan­det, vil fort­sæt­te en­ga­ge­men­tet, men han fin­der det end­nu for tid­ligt at spå om.

”Vi vil selv­føl­ge­lig gø­re alt for at be­va­re re­la­tio­ner­ne til de nye fon­de, der er trå­dt til i den her si­tu­a­tion,” for­tæl­ler han.

Sam­me mel­ding kom­mer fra Ja­net Ravn, der er stra­te­gisk rå­d­gi­ver for fon­de og part­ner­ska­ber i DRC Dansk Flygtningehjælp.

”For nog­le fon­de vil de­res støt­te til Ukrai­ne væ­re en hel ek­stra­or­di­nær hjælp, de har gi­vet. An­dre fon­de vil fort­sæt­te. Vi vil al­tid sik­re, at der er en di­a­log, og vi vil ori­en­te­re fon­de­ne om, hvor­dan de­res bi­drag har hjul­pet vo­res ar­bej­de,” for­tæl­ler Ja­net Ravn.

Sultkatastrofe lurer i horisonten

Me­get snart kan fon­de­nes in­ter­na­tio­na­le ud­syn skul­le stå sin prø­ve, for kri­gen i Ukrai­ne med­fø­rer al­le­re­de nu ka­ta­stro­fa­le til­stan­de an­dre ste­der på kloden.

Fle­re afri­kan­ske lan­de er dybt af­hæn­gi­ge af ukrainsk hve­de, og de mær­ker kon­se­kven­ser­ne af, at lan­det er i krig.

Jo hur­ti­ge­re vi kan væ­re med til at hjæl­pe Ukrai­ne, jo bed­re er det for he­le verden

An­ne Smith Pe­ter­sen – Vi­ce­di­rek­tør, Planbørnefonden

”Vi ser en al­vor­lig sult­ka­ta­stro­fe i Afri­ka med vold­som­me stig­nin­ger på fø­de­va­rer, som for ek­sem­pel hve­de, der er ste­get med over 80 pro­cent det se­ne­ste år. Det er fuld­stæn­dig umu­ligt for fat­ti­ge fa­mi­li­er at over­kom­me så­dan en pris­stig­ning, og der­for kom­mer vi til at se en sult­ka­ta­stro­fe,” for­kla­rer Bir­git­te Qvist-Sørensen.

An­ne Smith Pe­ter­sen stem­mer i:

”Afri­kas fø­de­va­re­for­sy­ning er af­hæn­gig af sta­bi­li­te­ten i Eu­ro­pa. Vi er end­nu ik­ke ude af covid-19-kri­sen i fle­re lan­de, og al­le­re­de nu sti­ger fø­de­va­re­pri­ser­ne. Det ram­mer sær­ligt Sa­hel-re­gio­nen og Afri­kas Horn. Jo hur­ti­ge­re vi kan væ­re med til at hjæl­pe Ukrai­ne, jo bed­re er det for he­le ver­den,” si­ger An­ne Smith Petersen.

Frem­tids­ud­sig­ten for Afri­kas fat­tig­ste er dy­ster, men Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen er op­ti­mist, når det kom­mer til fon­de­nes indsats.

”Jeg tror, at fon­de­ne kan væ­re med til at lø­se den sult­ka­ta­stro­fe, vi får, som føl­ge af kri­gen i Ukrai­ne. Det er jeg helt over­be­vist om,” for­tæl­ler Bir­git­te Qvist-Sørensen.

Tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at fon­de­nes ud­be­tal­te mid­ler til in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re for­mål er ste­get fra 723 mil­li­o­ner kro­ner i 2016 til 1.664 mil­li­o­ner kro­ner i 2020.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer