Nyt filantropisk virkemiddel skal skabe bedre projekter

End­nu bed­re pro­jek­ter er må­let med Nor­dea-fon­dens nye filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­del, som net­op har væ­ret i brug for før­ste gang. Vir­ke­mid­let skal gi­ve pro­jekt­le­de­re bed­re for­ud­sæt­nin­ger for at ska­be vær­di bå­de i de pro­jek­ter, som fon­den støt­ter, men og­så i de­res frem­ti­di­ge kar­ri­e­re som projekt­ledere.

Nordea-fonden: kompetenceløft for projektledere
Gen­nem fi­re da­ges mø­der i maj, au­gust og ok­to­ber har 18 pro­jekt­le­de­re for pro­jek­ter støt­tet af Nor­­dea-fon­­den mod­ta­get un­der­vis­ning, net­vær­ket og spar­ret med hin­an­den (fo­to: Nor­­dea-fon­­den).

At ska­be de bedst mu­li­ge pro­jek­ter står nær top­pen af man­ge fon­des filan­tro­pi­ske øn­ske­sed­del. For at op­fyl­de øn­sket har Nor­­dea-fon­­den ud­vik­let et filan­tro­pisk vir­ke­mid­del, der for før­ste gang har væ­ret i brug.

Vir­ke­mid­let be­står af ud­dan­nel­ses­for­lø­bet, som hed­der ‘kom­pe­ten­ce­løft for pro­jekt­le­de­re – det per­son­li­ge le­der­skab’. Gen­nem fi­re da­ges mø­der i maj, au­gust og ok­to­ber har 18 pro­jekt­le­de­re for pro­jek­ter støt­tet af Nor­­dea-fon­­den så­le­des mod­ta­get un­der­vis­ning, net­vær­ket og spar­ret med hin­an­den.

“Værk­tø­jet går ud på at ud­vik­le pro­jekt­le­der­nes per­son­li­ge kom­pe­ten­cer og le­del­ses­stil. Vi tror på, at et for­løb som det her kan væ­re med til at ska­be bed­re pro­jek­ter. Og at de pro­jek­ter, som vi har valgt at støt­te, bli­ver styr­ket og op­ti­me­ret ved at styr­ke pro­jekt­le­der­ne. Og når pro­jek­ter­ne bli­ver bed­re, så vil det og­så gi­ve bed­re ak­ti­vi­te­ter for flest mu­li­ge dan­ske­re,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Nor­­dea-fon­­den.

Ud­over at ud­vik­le del­ta­ger­nes per­son­li­ge kom­pe­ten­cer og le­del­ses­stil har un­der­vis­nin­gen har og­så fo­ku­se­ret på for­ank­ring af pro­jek­ter­ne, le­del­se af fri­vil­li­ge og per­son­lig kom­mu­ni­ka­tion.

Des­u­den har mø­de­r­ne haft til for­mål at gi­ve pro­jekt­le­der­ne en grup­pe ‘kol­le­ga­er’ at er­fa­rings­ud­veks­le med, når de ef­ter for­lø­bet skal ar­bej­de vi­de­re med pro­jek­ter­ne i de­res respek­ti­ve or­ga­ni­sa­tio­ner.

“Der er to ben ved det her for­løb. Dels kan del­ta­ger­ne ud­vik­le de­res per­son­li­ge le­del­ses­stil, men de får og­så et net­værk, som de kan spar­re med i hver­da­gen,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Deltagere: Sådan har forløbet skabt værdi for os

Én af de 18 del­ta­ge­re i for­lø­bet er Ras­mus Skov Bor­ring fra Fol­ke­højsko­ler­nes For­e­ning. For ham var blandt an­det for­lø­bets fo­kus på den per­son­li­ge le­del­ses­stil med til at ska­be vær­di i hans pro­jekt­le­del­se.

"Vi tog for ek­sem­pel en My­ers-Brig­gs per­son­lig­hed­s­test, der vir­ke­lig åb­ne­de mi­ne øj­ne for, hvil­ken per­son­lig­heds­ty­pe, jeg er. Det gør, at jeg bed­re kan se, hvor­for jeg hand­ler, som jeg gør. Og det var ek­stremt læ­re­rigt på den bag­grund at øve sig på at kom­mu­ni­ke­re med no­gen, der ik­ke nød­ven­dig­vis tæn­ker og fø­ler på sam­me må­de,” si­ger Ras­mus Skov Bor­ring.

En an­den af del­ta­ger­ne er Sa­ra Lis­berg Lar­sen, som er pro­jekt­le­der i Ven­ti­len. For hen­de var der og­så vær­di at hen­te i for­hold til blandt an­det pro­jekt­kom­mu­ni­ka­tion og for­lø­bets fo­kus på spar­ring:

"Vi har få­et nog­le helt kon­kre­te værk­tø­jer, som vi kan bru­ge for ek­sem­pel i for­hold til, hvor­dan man kan gri­be en kom­mu­ni­ka­tions­si­tu­a­tion an. For­lø­bet har og­så gi­vet spar­ring på de ud­for­drin­ger, der al­tid vil væ­re i pro­jek­ter. Det er der ik­ke al­tid mu­lig­hed for i en travl hver­dag, så det har og­så væ­ret gavn­ligt i for­hold til mit pro­jekt," si­ger Sa­ra Lis­berg Lar­sen.

Nordea-fonden: Mulighed for at spille en rolle som fond

For Nor­­dea-fon­­den er det nye filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­del ble­vet til gen­nem fon­dens er­fa­rin­ger med at støt­te en lang ræk­ke stør­re pro­jek­ter i lan­dets or­ga­ni­sa­tio­ner. Fra sam­ta­ler med or­ga­ni­sa­tio­ner­ne stod det nem­lig ef­ter­hån­den klart, at der var mu­lig­hed for at på­ta­ge sig en ny rol­le som fond.

“Ved stør­re ud­de­lin­ger har vi of­te haft mø­der med det team, der skal kø­re pro­jek­tet i den støt­te­de or­ga­ni­sa­tion. Og vi har set, at der er man­ge, der er nye i rol­len som pro­jekt­le­de­re, som kun­ne ha­ve for­del af at ud­vik­le de­res per­son­li­ge kom­pe­ten­cer og le­del­ses­stil og af at spar­re med hin­an­den. Her var mu­lig­hed for at spil­le en rol­le som fond. Bå­de for at støt­te den en­kel­te pro­jekt­le­der, men og­så for at ska­be et rum, hvor pro­jekt­le­der­ne kan spa­re med an­dre i sam­me si­tu­a­tion,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Det nye filan­tro­pi­ske vir­ke­mid­del i form af et kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­for­løb er og­så et til­tag, som ud­sprin­ger af fon­dens eget fo­kus på men­ne­ske­ne bag de pro­jek­ter, som fon­den støt­ter, si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

“For­lø­bet her er og­så et ud­tryk for, hvor­dan vi ser vo­res rol­le som fond, og hvor­dan vi ud­mønt­er vo­res al­men­nyt­ti­ge for­mål. Når vi kig­ger på en an­søg­ning, så dre­jer det sig ik­ke kun om, hvad an­søg­nin­gen går ud på, men i høj grad og­så om, hvem der får an­sva­ret for at kø­re for­lø­bet,” si­ger hun.

Gode råd: Basér forløbet på et reelt behov og husk det fortrolige rum

Hvis an­dre fon­de skul­le ha­ve lyst til at gø­re brug af et lig­nen­de vir­ke­mid­del i de­res filan­tro­pi­ske ar­bej­de, så op­for­drer Ti­ne Wi­ck­ers fon­de­ne til at ka­ste sig ud i det. Som det før­ste kon­kre­te skridt fo­re­slår hun at ta­ge kon­takt til sam­ar­bejds­part­ner­ne ude i de støt­te­de or­ga­ni­sa­tio­ner:

“Basér for­lø­bet på, hvad or­ga­ni­sa­tio­ner­ne si­ger, at de re­elt set har be­hov for. I ste­det for at man som fond har en mo­del, man vil ma­se ned over no­gen, så tag en snak med må­l­grup­pen og spørg, hvor den sær­ligt har en ud­for­dring. Og hvor man som fond sær­ligt kan hjæl­pe,” si­ger hun.

Des­u­den skal del­ta­ger­ne ik­ke kig­ges over skul­de­ren, me­ner Ti­ne Wi­ck­ers. Det har Nor­­dea-fon­­den sik­ret ved at ud­li­ci­te­re un­der­vis­nin­gen til ek­ster­ne kon­su­len­ter med eks­per­ti­se i ek­sem­pel­vis pro­jekt­le­del­se og kom­mu­ni­ka­tion.

“Vi er jo ik­ke eks­per­ter­ne. Og des­u­den er det vig­tigt, at der og­så er et for­tro­ligt rum mel­lem del­ta­ger­ne, hvor vi ik­ke som fond lyt­ter med he­le ti­den. Det gør, at del­ta­ger­ne fø­ler sig me­re tryg­ge i for­hold til at væ­re åb­ne om even­tu­el­le pro­ble­mer i de­res pro­jek­ter,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers.

Deltagere: Andre fonde kan med fordel bruge redskabet

Bå­de Sa­ra Lis­berg Lar­sen og Ras­mus Skov Bor­ring me­ner, at an­dre fon­de og­så med for­del kan be­nyt­te et filan­tro­pisk vir­ke­mid­del i stil med Nor­­dea-fon­­dens.

"Ud­over red­ska­ber til at gø­re ind­sat­sen end­nu bed­re, så har for­lø­bet og­så gi­vet mig et stør­re kend­skab til de men­ne­sker i fon­den, man kom­mu­ni­ke­rer med. Før­hen var man må­ske lidt di­stan­ce­ret, og det fø­ler jeg ik­ke læn­ge­re. At vi er kom­met tæt­te­re på fon­den og ved, hvad vi kan bru­ge den til er i sig selv et kæm­pe plus,” si­ger Sa­ra Lis­berg Lar­sen.

Ras­mus Skov Bor­ring er enig:

"An­dre fon­de bør be­stemt over­ve­je det. Jeg ar­bej­der i et hus med fle­re pro­jekt­le­de­re for an­dre fonds­støt­te­de pro­jek­ter, og de har væ­ret lidt mis­un­de­li­ge. Så det er en ga­ve. Og så er det en in­ve­ste­ring i men­ne­sker, der bræn­der for no­get. Jo me­re fon­den sig­na­le­rer, at den vil in­ve­ste­re på den må­de, jo me­re har man og­så som pro­jekt­le­der lyst til at væ­re en god re­præ­sen­tant for fon­den," slut­ter Ras­mus Skov Bor­ring.

Nor­­dea-fon­­den mod­ta­ger en eva­lu­e­ring af for­lø­bet in­den for kort tid. Fon­den for­ven­ter at ud­by­de et lig­nen­de for­løb i 2020.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.