Carsten Vitoft

Fre­elan­ceour­na­list

Car­sten har me­re end 15 års er­fa­ring som jour­na­list for Øko­no­misk Uge­brev, Man­dag Mor­gen og Pen­ge & Pri­va­tø­ko­no­mi. Han er ud­dan­net Cand.merc i fi­nan­si­e­ring og regn­skabsvæ­sen fra Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn (CBS). Car­sten er en spe­ci­a­li­se­ret er­hvervsjour­na­list, som på bag­grund af si­ne øko­no­mi­ske kom­pe­ten­cer og er­hverv­ser­fa­ring som ak­tie­a­na­ly­ti­ker har en sær­lig ev­ne til at op­spo­re og for­mid­le de jour­na­li­sti­ske hi­sto­ri­er, der lig­ger bag er­hvervs­li­vets informationsstrømme.

Carsten Vitofts artikler

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Danmarks største fonde går til angreb på aggressiv skatteplanlægning

De se­ne­ste års in­ten­si­ve skat­te­de­bat her­hjem­me har få­et sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de til at stram­me de­res in­ve­ste­rings­po­li­tik­ker. Fle­re fon­de ro­ser et nyt skat­te­ko­deks fra pen­sions­sek­to­ren og over­ve­jer nu, om man i fonds­sek­to­ren skal gå sam­me vej og for­e­ne kræf­ter­ne mod ag­gres­siv skatteplanlægning.

Bo Rygaard: Fremtidens fondsbestyrelse er yngre og mere filantropisk kompetent

Dan­ske fonds­be­sty­rel­ser vil i frem­ti­den sæt­te end­nu me­re fo­kus på den må­de, de de­ler pen­ge ud, og det kræ­ver nye kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­ser­ne. Det vil og­så med­fø­re en foryn­gel­se og for­ny­el­se af be­sty­rel­ser­ne, for­ud­ser den er­far­ne be­sty­rel­ses­for­mand Bo Ry­gaard i det­te per­son­li­ge in­ter­view, hvor han gi­ver sit bud på frem­ti­dens be­sty­rel­ses­ar­bej­de i dan­ske fonde.

Store lønforskelle i fondsbranchen: Medicinalfondene ligger i top

Me­d­ar­bej­der­ne i de stør­ste me­di­ci­nal­fon­de tje­ner dob­belt så me­get i løn som i de tra­di­tions­ri­ge fon­de som Carls­berg­fon­det og A.P. Møl­ler Fon­den. År­sa­gen er en stor mang­fol­dig­hed blandt de stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor nog­le har me­get bre­de ar­bejds­om­rå­der, mens an­dre er me­re fo­ku­se­re­de. Men be­ho­vet for man­ge spe­ci­a­ler ko­ster lønkroner. 

Fonde: 2018 var et af de sværeste investeringsår i nyere tid

Ef­ter fle­re års med­vind vend­te ud­vik­lin­gen på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der sid­ste år, og det gi­ver ud­sigt til nog­le af de la­ve­ste af­kast i åre­vis for de al­me­ne fon­de. Fi­nan­su­ro­en be­ty­der og­så, at der bli­ver re­kord­for­skel på tværs af bran­chens over­skud, der frem­læg­ges i de kom­men­de må­ne­der. Det kan gi­ve sto­re æn­drin­ger i årets ud­de­lin­ger. ” Vi op­for­drer der­for be­sty­rel­ser­ne til at ta­ge ak­tivt del i fast­læg­gel­sen af fon­dens ri­si­kopro­fil,” si­ger For­valt­nings­chef i Syd­bank, Tim Frandsen.

Tvivlsom rådgivning fra Danske Bank til kongehusets velgørende fonde

Dan­ske For­valt­ning har rå­d­gi­vet fle­re af konge­hu­sets almen­nyttige fon­de til kun at kø­be ban­kens eg­ne investe­rings­pro­duk­ter, selv­om produk­terne er bå­de dy­re­re og har gi­vet dårli­gere af­kast end re­sten af mar­kedet. Almen­nyttige fon­de kan ik­ke reg­ne med uvil­dig råd­giv­ning fra de­res bank, si­ger professor.

Store honorarforskelle i fondsbestyrelser

Mens me­ni­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer i sam­me fond skal ha­ve ens løn, er der til gen­gæld sto­re for­skel­le i be­sty­rel­ses­ho­nora­rer­ne på tværs af fon­de­ne. Nog­le ste­der er ho­nora­rer­ne tre gan­ge hø­je­re end an­dre. Det er dog ik­ke an­sva­ret, der er af­gø­ren­de for stør­rel­sen, men der­i­mod fon­dens kom­plek­si­tet og in­dret­ning, ly­der det fra fondsbranchen. 

Markant lønefterslæb i Danmarks største fonde

Be­sty­rel­ser­ne i Dan­marks stør­ste virk­som­he­der tje­ner i gen­nem­snit me­re end dob­belt så me­get som be­sty­rel­ser­ne i de stør­ste fon­de. Det kan bli­ve et pro­blem på sigt, si­ger før­en­de for­sker på om­rå­det, pro­fes­sor Ste­en Thom­sen. Han me­ner blandt an­det, at fondsmyn­dig­he­der­ne er ble­vet lønt­ryk­ken­de for fon­de­ne. Det sto­re spørgs­mål er, om for­skel­len i an­svar og ind­sats mel­lem virk­som­he­der­nes og fon­de­nes be­sty­rel­ser mod­sva­rer løngabet.

Fonde klar til flere investeringer i rekordhøjt ejendomsmarked

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de er al­le­re­de mæg­ti­ge ak­tø­rer på det dan­ske ejen­doms­mar­ked, men nu mel­der fle­re sig klar til at øge de­res in­ve­ste­rin­ger i ejen­dom­me. Det kan gå ud over det frem­ti­di­ge af­kast, der en­der på et par pro­cent, hvis ik­ke mar­ke­det fort­sæt­ter med at sti­ge. Men væl­ger man selek­tivt, vil af­ka­stet på vis­se de­le af ejen­doms­mar­ke­det sti­ge mar­kant i de kom­men­de år, ly­der det. 

LEO Fondet ændrer koncernstruktur med forbillede i Mærsk og Novo Nordisk

Be­sty­rel­ses­for­mand Lars Ol­sen har nu hen­tet fle­re ek­ster­ne be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der skal la­ve sto­re æn­drin­ger i Dan­marks tred­je­stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond. Frem­over skal der me­re fo­kus på det ak­ti­ve ejer­skab af LEO Phar­ma, pla­ce­rin­gen af den vok­sen­de for­mue og det skul­le og­så ger­ne be­ty­de hø­je­re ud­de­lin­ger. Lars Ol­sen har hen­tet in­spira­tion fra de stør­ste dan­ske fon­de, der sy­nes at ha­ve fun­det en mo­der­ne og frem­tids­hold­bar fondskonstruktion.

Bo Rygaard: Idéen om en brancheforening rummer flere fordele

Fonds­dan­mark mod­ta­ger i dis­se år fle­re an­søg­nin­ger om støt­te til for­mål, der tid­li­ge­re blev fi­nan­si­e­ret af det of­fent­li­ge. Et bre­de­re sam­ar­bej­de om fæl­les ud­for­drin­ger kun­ne styr­ke fonds­bran­chen yder­li­ge­re og sam­ti­dig hjæl­pe med at få en sti­gen­de pro­fes­sio­na­lis­me og best pra­cti­ce til at bre­de sig. ”Der er fle­re fæl­les fla­der end mod­sæt­nin­ger på tværs af fonds­bran­chen,” ly­der det fra Bo Ry­gaard i et per­son­ligt in­ter­view med Dan­marks Fonde.

Støvede medarbejderfonde er populære i danske industrivirksomheder

Man­ge me­d­ar­bej­der­fon­de har hund­re­de år på ba­gen, men de er den dag i dag enormt po­pu­læ­re blandt me­d­ar­bej­der­ne, ly­der det fra en ræk­ke af Dan­marks stør­ste virk­som­he­der. Fon­de­ne gem­mer på ik­ke så lidt pen­ge, da 24 me­d­ar­bej­der­fon­de lig­ger in­de med en ka­pi­tal på 500 mio. kr., hvor af­ka­stet ven­ter på at bli­ve delt ud til uddannelses­mæssige, so­ci­a­le og an­dre vel­gø­ren­de formål.