Fundats

Fun­dats før novem­ber 2019 Dan­marks Fonde.

Læs me­re om Fun­dats her.

Artikler med Fundats som byline

Udskiftning i Velux Fondens bestyrelse

Hans Kann Ras­mus­sen ud­træ­der af Ve­lux Fon­den, som hans far Vil­lum Kann Ras­mus­sen stif­te­de i 1981 – ti år ef­ter stif­tel­sen af ho­ved­fon­den i…

Nyt bestyrelsesmedlem i Spar Nord Fonden

Mor­ten Bach Gaard­boe er i hen­hold til fon­dens vedtæg­ter valgt til be­sty­rel­sen af Spar Nord Bank A/S’ bank­rå­ds­for­mænd. Han har selv i en år­ræk­ke været…

Novo Nordisk Fonden henter vaccineekspert fra SSI

Fag­lig di­rek­tør for Cen­ter for Vac­ci­ne­forsk­ning ved Sta­tens Se­rum In­sti­tut, Pe­ter Lawætz An­der­sen, til­træ­der som Se­ni­or Pro­ject Di­rector for No­vo Nor­disk Fon­dens ind­sats inden…

Hvem varetager fondenes interesser?

  Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. For et par år si­den fik 34 fon­de de­res egen for­e­ning – Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Den…

Radio- og tv-nævnet pålægger fond at stoppe med at sende tv

  Ra­dio- og tv-næv­net læg­ger i sin af­gø­rel­se vægt på, at Ahwa­z­na Fon­den i ef­ter­å­ret 2018 har vist pro­gram­mer, der “groft over­træ­der” be­stem­mel­ser­ne om,…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Naturfond og TV 2 laver ny indsamlingskampagne for dyr og planter

  Ef­ter sid­ste års suc­ces med ind­sam­lin­gen ’Dan­mark Plan­ter Træ­er’, går den Dan­ske Na­tur­fond og TV 2 nu sam­men om en ny ind­sam­lings­kampag­ne. Den­ne gang…

Nyt støtteprogram fra Nordisk Kulturfond skal bryde nationale og mentale grænser

Nor­disk Kul­tur­fonds nye støt­te­pro­gram Glo­bus skal fi­nan­si­e­re pro­jek­ter, der ik­ke kan la­ves i Nor­den ale­ne. Det er fon­dens hidtil læng­ste støt­te­pro­gram, som dæk­ker den…

Bendt Bendtsen træder ind i fondsbestyrelse

Tid­li­ge­re mi­ni­ster og for­mand for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti Bendt Bendt­sen (K) er net­op til­t­rå­dt som be­sty­rel­ses­med­lem hos Kraks Fond fra 1. fe­bru­ar 2020. Han er…

Ny fondsrådgiver til den A.P. Møllerske Støttefond

Det so­ci­a­le team i Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond an­sæt­ter ny fonds­rå­d­gi­ver, der skal styr­ke di­a­lo­gen med civilsamfundet.