Janus Moos' artikler

Top-50: Disse personer sidder i flest fondsbestyrelser

Sku­e­spil­ler Ka­ren-Li­se Myn­s­ter, mu­si­ker Uf­fe Sa­ve­ry og kul­tur- og fri­tids­borg­me­ster Fran­ciska Ro­senkil­de. Det er nog­le af de over­ra­sken­de nav­ne, som træ­der frem på top-50-li­sten over…

Tidligere CBS-rektor indtræder i Knud Højgaards Fonds bestyrelse

Per Hol­ten-An­der­sen, der fra 2012 til 2018 var rek­tor for CBS, er ind­t­rå­dt i Knud Høj­gaards Fonds be­sty­rel­se fra den 16. april 2020. En stor…

Sparekassen Bornholms Fond – impact investment på bornholmsk

På Born­holm hed­der en ed­der­fugl en åbo. Ude­fra ser øens fon­de og­så lidt an­der­le-des ud end an­dre dan­ske fon­de. Men må­ske er for­skel­le­ne al­li­ge­vel ik­ke så sto­re. In­ter­viewsta­fet­ten brin­ger den­ne gang depe­chen til Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, hvor be­sty­rel­ses­for­mand Jens Ol­sen og di­rek­tør Svend Erik Pe­der­sen for­tæl­ler om at væ­re bovspryd i for­hold til kom­mu­nen og an­dre fon­de. Om ildsjæ­le og kul­tu­rel­le fyrtår­ne. Og om hvor­dan en lil­le lo­kal fond kan ar­bej­de med im­pact-in­ve­ste­rin­ger – de kal­der det ba­re no­get an­det på Bornholm.

Fondenes interessenter vil have mere dialog og lange penge

På årets fol­ke­mø­de i Al­lin­ge ef­ter­s­purg­te ngo’er, fri­vil­li­ge og po­li­ti­ke­re me­re di­a­log med fon­de­ne – blandt an­det i for­hold til fæl­les stra­te­gi­er for pro­jek­ter, som ik­ke har ud­vik­lings- el­ler innovationspræg.

Frederiksbergfonden: “Vi er en community foundation”

Hvor­dan ser fonds­ver­de­nen ud på det helt lo­ka­le ni­veau? Hvad får en lil­le fond ud af at ha­ve sit eget se­kre­ta­ri­at? Hvor­dan ska­ber man for­an­drin­ger med re­la­tivt be­græn­se­de mid­ler? In­ter­viewsta­fet­ten be­sø­ger den­ne gang Mar­tin Da­hl, som er di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den. I in­ter­viewet kom­mer han med en op­sang til po­li­ti­ke­re, som sø­ger fon­de frem­for at ud­skri­ve skat­ter – og med en op­for­dring til lo­kalt ar­bej­den­de fon­de om i fæl­les­skab at brin­ge det in­ter­na­tio­na­le fonds­fæ­no­men com­mu­ni­ty fo­un­da­tions til Dan­mark. Han sen­der sta­fet­ten vi­de­re til Spa­re­kas­sen Born­holms Fond.

Industriens Fond – herreløse men viljefaste penge

In­ter­viewsta­fet­ten er den­ne gang ble­vet sendt til Es­pla­na­den i Kø­ben­havn, hvor In­du­stri­ens Fond hol­der til. Her sva­rer di­rek­tør Mads Le­bech på Jes­per Mai­linds spørgs­mål om ud­de­lings­for­mål og det klas­sisk in­du­stri­el­les for­an­dring. Og vi kom­mer vidt om­kring – fra her­re­lø­se pen­ge til en vil­je­fast be­sty­rel­se og fra he­stekær­rer til 3D-print. Des­u­den løf­ter di­rek­tø­ren lidt af slø­ret for nog­le af de igang­væ­ren­de stra­te­gi­drøf­tel­ser i be­sty­rel­sen. En af over­vej­el­ser­ne går på om In­du­stri­ens Fond skal be­gyn­de at fo­re­ta­ge im­pact in­ve­ste­rin­ger. Depe­chen sen­des vi­de­re til Mar­tin Da­hl i Frederiksbergfonden.

Leo Fondet: 4 kilo og 2 kvadratmeter

In­ter­viewsta­fet­ten læg­ger den­ne gang vej­en for­bi Leo Fon­dets nye kon­tor ved Kal­k­bræn­de­ri­hav­nen. Her for­tæl­ler den næ­sten nye di­rek­tør, Jes­per Mai­lind, om fon­dens fo­kus på men­ne­skets stør­ste or­gan: hu­den. Bå­de for at hjæl­pe men­ne­sker med hud­li­del­ser – og for at for­bed­re ba­lan­cen i dan­ske fon­des støt­te til li­fe sci­en­ce-om­rå­det. Som svar på Frank Re­chen­dor­ff Møl­lers spørgs­mål for­tæl­ler han om am­bi­tio­nen om at gø­re Leo Fon­det me­re kendt uden­for lan­dets græn­ser og om ud­for­dring­en i at ad­skil­le fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter fra Leo Phar­mas kom­merci­el­le ak­ti­vi­te­ter. Han sen­der depe­chen vi­de­re til Mads Le­bech i Indu­stri­ens Fond.

Fondskonference, snestorm og 500 ildsjæle i Vejen

Sne­storm og si­bi­risk kul­de kun­ne ik­ke hol­de 500 ildsjæ­le væk, da seks kom­mu­ner i sid­ste uge in­vi­te­re­de til fond­s­kon­fe­ren­ce i Vej­en. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de lag­de og­så vej­en forbi.

Augustinus Fonden - gamle instrumenter i unge hænder

In­ter­view-sta­fet­ten be­sø­ger den­ne gang en fond med dy­be, klas­si­ske rød­der. Di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler for­tæl­ler om Au­gusti­nus Fon­dens ar­bej­de for at be­va­re en fæl­les kul­tu­rarv - og for at gø­re den le­ven­de. For ek­sem­pel ved at lå­ne gam­le meste­rin­stru­men­ter til ta­lent­ful­de un­ge mu­si­ke­re. Om kun­stens og kul­tu­rens nyt­te­vær­di. Og om spæn­dings­fel­tet mel­lem den tra­di­tio­nel­le mæ­cen­rol­les til­ba­ge­truk­ne diskre­tion og ti­dens krav om le­gi­ti­me­ring gen­nem åben­hed og kom­mu­ni­ka­tion. Depe­chen sen­des vi­de­re til en mand, som står i spid­sen for en stør­re trans­for­ma­tions­pro­ces - Jes­per Mai­lind i LEO Fondet.

A.P. Møller Fonden – melodien i det støbte

In­ter­view-sta­fet­ten bli­ver i den­ne ud­ga­ve sendt fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et til Es­pla­na­den, hvor Hen­rik Tvar­nø sid­der som di­rek­tør for en af lan­dets stør­ste fon­de. Med af­sæt i kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­cks spørgs­mål for­kla­rer han, hvor­for A.P. Møl­ler Fon­den in­si­ste­rer på at ar­bej­de bot­tom-up på kul­tu­r­om­rå­det, og på at an­søg­nin­ger skal sen­des med al­min­de­lig pa­pir­post. Han for­kla­rer, hvor­for han ik­ke me­ner, at fon­den skal ta­ge for me­get ini­ti­a­tiv el­ler væ­re sty­ren­de for en be­stemt ud­vik­ling – og om det vig­tig­ste pa­ra­me­ter i de­res vur­de­ring af nye an­søg­nin­ger. Hen­rik Tvar­nø sen­der i det nye år sta­fet­ten vi­de­re til adm. di­rek­tør for Au­gusti­nus Fon­den, Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Små frivillige foreninger presset af fondes krav

Dan­ske fon­de sø­ger i sti­gen­de grad sam­ar­bejds­part­ne­re i ci­vil­sam­fun­det. Men de­res krav til pro­fes­sio­nel­le an­søg­nin­ger, do­ku­men­ta­tion og eva­lu­e­ring pres­ser de små fri­vil­li­ge so­ci­a­le for­e­nin­ger, som har svært ved at fin­de res­sour­cer­ne til at le­ve op til fon­de­nes krav. Cen­ter for Fri­vil­ligt So­ci­alt Ar­bej­de har ud­vik­let et værk­tøj, som skal gø­re det let­te­re for fon­de at fin­de frem til og ræk­ke ud ef­ter re­le­van­te sam­ar­bejds­part­ne­re på velfærdsområdet.

Riisgaard: fonde må forholde sig til negative bivirkninger

Fon­de har et an­svar for at for­hol­de sig til de util­sig­te­de bi­virk­nin­ger af de­res ak­ti­vi­te­ter. Det si­ger Ste­en Ri­is­gaard, som er næst­for­man­di to af lan­dets stør­ste fon­de. På PwC’s fond­s­kon­fe­ren­ce slog han til lyd for en me­re ho­li­stisk til­gang til løs­nin­gen af sam­fun­dets pro­ble­mer, og kom med ek­semp­ler på, hvor­dan No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den har gjort i praksis.