Kat. Sekjær

Cand.mag. og fre­elan­cejour­na­list (DJ)

Kat. Sekjær, jour­na­list og cand. mag fra In­sti­tut for Kunst- og Kul­tur­vi­den­skab. Har i me­re end 10 år skre­vet for for­skel­li­ge dag­bla­de, ma­ga­si­ner, fag­bla­de og or­ga­ni­sa­tio­ner. Er ud­dan­net dra­ma­turg, hvil­ket har re­sul­te­ret i en for­kær­lig­hed for den for­tæl­len­de jour­na­li­stik. Har blandt an­det ar­bej­det med en se­rie for Dan­marks Fon­de (nu Fun­dats) om dan­ske fonds­mod­ta­ge­re og den be­tyd­ning fon­de­ne har for de­res projekter.

Kat. Sekjærs artikler

Danmarks Underholdningsorkester ude af eksistenskrisen

Der lød et ra­ma­skrig, da DR i 2014 med­del­te, at man vil­le ned­læg­ge Dan­marks Ra­dios Un­der­hold­nings­or­ke­ster. En af de po­li­ti­ke­re, der kæm­pe­de hår­dest for or­ke­strets over­le­vel­se var Lars Bar­fo­ed (K). Sto­re fon­de og en sær­be­vil­ling på fi­nans­lo­ven red­de­de i sid­ste ti­me det, der i dag er ble­vet til Dan­marks Un­der­hold­nings­or­ke­ster, som Bar­fo­ed nu er be­sty­rel­ses­for­mand for. Dan­marks Fon­de har talt med ham om skif­tet fra stats­lig in­sti­tu­tion til pri­vat­dre­vet virksomhed.

Lundbeckfonden løfter menneskebyrden på Det Kongelige Teater

For før­ste gang no­gen­sin­de støt­ter Lund­beck­fon­den et kunst­ne­risk forsk­nings­pro­jekt nem­lig te­a­ter­styk­ket ‘Men­ne­ske­byr­den’, som bli­ver sat op på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Det er en del af et forsk­nings­pro­jekt, som skal ska­be stør­re vi­den om de­pres­sion og af­stig­ma­ti­se­re sygdommen. 

Fundraiser i forskningens tjeneste

For­sker­støt­ten på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, SDU, er ind­delt i fem en­he­der, der re­præ­sen­te­rer hvert faku­l­tet. Her hjæl­per man for­ske­re med at sø­ge fon­de om forsk­nings­mid­ler, blandt an­det ved at til­by­de rå­d­giv­ning, ud­ar­bej­de an­søg­nin­ger, læg­ge bud­get og væ­re tov­hol­der i kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem for­ske­re, le­del­se og fon­de. For­sker­støt­te­en­he­der­ne bli­ver på den må­de fød­sels­hjæl­pe­re for for­sker­nes vi­sio­næ­re pro­jek­ter – en slags forsk­nin­gens agen­ter, hvis ar­bej­de ude­luk­ken­de be­står i at sør­ge for at fin­de mid­ler til at få den vig­ti­ge forsk­ning re­a­li­se­ret. Dan­marks Fon­de har talt med en af rå­d­gi­ver­ne og spurgt, hvor­dan man her hjæl­per for­ske­re og fon­de til at fin­de hinanden.

Kommune og ildsjæle skaber seniorfolkemøde

Festi­va­lu­gen, Vi­borg Snap­sting, mang­le­de no­get for de æl­dre i by­en. Der­for fik fri­vil­lig­heds­ko­or­di­na­tor, An­ne Gret­he Ni­el­sen idéen til et fol­ke­mø­de for se­ni­o­rer. Sam­men med den lo­ka­le af­de­ling af Æl­dre Sa­gen har hun si­den 2016 af­holdt et år­ligt Se­ni­o­r­fol­ke­mø­de. Driv­kraf­ten er en­ga­ge­ment og me­de­jer­skab hos de in­vol­ve­re­de – og så de fonds­mid­ler, der gør dem i stand til at re­a­li­se­re et fol­ke­mø­de for, med og i høj grad af seniorerne. 

”Fondene sikrer et lag af forskere og forfattere, der skriver til den brede offentlighed”

Det var et spe­ci­a­le om kom­mu­ni­sti­ske mod­stands­folk kom­bi­ne­ret med et job på Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek, der i sin tid gav Mor­ten Møl­ler mod på at skri­ve en hi­sto­risk bi­o­gra­fi. Men det var støt­ten fra en ræk­ke dan­ske fon­de, der gjor­de det mu­ligt. Si­den er det ble­vet et re­elt for­fat­ter­skab, hvor ev­nen til at for­mid­le og per­spek­ti­ve­re hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der, har gi­vet Mor­ten Møl­ler bå­de flot­te an­mel­del­ser og pri­ser. Selv er han tem­me­lig be­ske­den, når ta­len fal­der på hans for­fat­ter­skab, der for ham at se ude­luk­ken­de kan ek­si­ste­re på grund af fondsmidler.

Kulturarkitekt og fundraiser: “Fondene er blevet lettere at forstå“

Car­sten Mørch-Bentzen er ud­vik­lings­le­der på Ryt­misk Cen­ter i Kø­ben­havn og har i snart to år­ti­er rejst fonds­mid­ler til et hav af kul­tu­rel­le og so­ci­a­le pro­jek­ter. For ham hand­ler det om at ha­ve hjer­tet med: Det er det per­son­li­ge en­ga­ge­ment, vilj­en til at bru­ge et år på idé­ud­vik­ling, og ev­nen til at tæn­ke vi­dens­de­ling og bæ­re­dyg­tig­hed ind i et pro­jekt, der er ud­slags­gi­ven­de bå­de for pro­jek­tets re­a­li­sa­tion og fon­de­nes vil­je til at støt­te det. Dan­ske Fon­de har spurgt Car­sten Mørch-Bentzen om den be­tyd­ning, fonds­mid­ler­ne har haft for hans pro­jek­ter og for hans fagområde.