Dorthe Kirkgaard Nielsen

Fre­elan­cejour­na­list

Dort­he er fre­elan­cejour­na­list hos Fun­dats. Hun har 16 års er­fa­ring som fre­elan­cejour­na­list – især som skri­ven­de jour­na­list for en ræk­ke fag­bla­de og dag­bla­de som So­ci­al­rå­d­gi­ve­ren, Fol­ke­sko­len, FOA SOSU, Bør­sen og Fyns Amts Avis. Ud over den skrev­ne jour­na­li­stik ar­bej­der Dort­he og­så som kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver for en ræk­ke virk­som­he­der og institutioner.

Før fre­elan­ce­kar­ri­e­ren var Dort­he an­sat hos Bør­sen og Folkeskolen.

Hun er ud­dan­net jour­na­list fra Dan­marks Jour­na­list­højsko­le i Aarhus.

Dorthe Kirkgaard Nielsens artikler