Carlsbergfondet støtter regeringens mål om 70 pct. CO2-reduktion

Formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher støtter regeringens mål om 70 pct. CO2-reduktion. Som et af verdens rigeste samfund bør Danmark vise vejen, og der er uomtvisteligt gyldne muligheder for både dansk erhvervsliv og det danske samfund, hvis vi lykkes med en cirkulær omstilling, skriver han i denne kommentar.

Flemming Besenbacher (foto: Jeanette Frank Nielsen)
"Med en så en­ty­dig po­li­tisk ret­ning får dansk er­hvervs­liv en klar ret­tes­nor, som de kan ba­se­re de­res frem­ti­di­ge lang­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger og forsk­ning på. Dét er det af­gø­ren­de," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher om re­ge­rin­gens kli­ma­mål (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Re­ge­rin­gens mål om en 70 pct. re­duk­tion af CO2-ud­led­nin­gen in­den 2030 er be­stemt me­get am­bi­tiøst, og der står ik­ke no­get i Pa­ris­af­ta­len om, hvor me­get hvert en­kelt land nød­ven­dig­vis skal re­du­ce­re sin CO2-ud­led­ning. Men nu­væ­ren­de be­reg­nin­ger vi­ser, at hvis vi i Dan­mark re­du­ce­rer vo­res CO2-ud­led­ning med 70 pct., kan vi fak­tisk nå at bli­ve CO2-neut­ra­le i 2040 og der­med bi­dra­ge til at ind­fri Pa­ris­af­ta­lens tem­pe­ra­tur­mål på mak­si­mum 1,5 gra­ders stig­ning, så vi kan hol­de klo­dens øko­sy­ste­mer i bed­re balance.

Vi bør der­for som et af ver­dens ri­ge­ste og mest vel­fun­ge­ren­de sam­fund gå for­an og vi­se vej­en, men vi skal selv­føl­ge­lig gø­re det på en in­tel­li­gent må­de. Må­let på de 70 pct. flug­ter med skif­ten­de re­ge­rin­gers po­li­ti­ske linje si­den 1990, selv­om det nye mål kræ­ver, at tem­po­et i re­duk­tio­nen me­re end for­dob­les frem mod 2030.

Tid til handling

For­de­len ved et vi­sio­nært po­li­tisk mål som re­ge­rin­gens er, at det sæt­ter en sam­let ret­ning for he­le det dan­ske sam­fund og gi­ver mu­lig­hed for at sik­re bed­re ram­me­vil­kår for dansk er­hvervs­liv, så vi kan lyk­kes med en trans­for­ma­tion af vo­res sam­fund til en CO2-lavø­ko­no­mi. En så­dan om­stil­ling er helt, helt af­gø­ren­de for al­le ver­dens lan­de, ik­ke mindst de ri­ge­ste, hvis vi skal und­gå de enor­me pro­ble­mer, som forsk­nin­gen pe­ger på, at der vil op­stå, hvis ik­ke vi hand­ler nu. Desvær­re kan det ik­ke si­ges ty­de­ligt nok, at vi har me­get travlt, hvis vi skal nå Pa­ris­af­ta­lens mål. Som FN’s ge­ne­ral­se­kre­tær Antó­nio Gu­ter­res sag­de ved FN’s se­ne­ste ge­ne­ral­for­sam­ling i New York i år: ”It is ti­me for action”. Der er brug for ra­di­ka­le trans­for­ma­tio­ner og ik­ke kun små trin­vi­se forandringer.

Desvær­re kan det ik­ke si­ges ty­de­ligt nok, at vi har me­get travlt, hvis vi skal nå Pa­ris­af­ta­lens mål.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet

For at få et ind­tryk af om­fan­get af den­ne trans­for­ma­tion kan jeg varmt an­be­fa­le at læ­se den nye FN-rap­port , som pro­fes­sor Kat­he­ri­ne Ri­chards­on fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har skre­vet sam­men med 14 an­dre in­ter­na­tio­na­le for­ske­re. Rap­por­ten vi­ser me­get klart, at vi desvær­re ik­ke er på ret­te vej med man­ge af ver­dens­må­le­ne, så det er umid­del­bart dy­ster læs­ning. Læg der­til, at fle­re og fle­re vi­den­ska­be­li­ge da­ta vi­ser, at det er tid til hand­ling. De pe­ger på smelt­ning af gletsje­re i f.eks. Al­per­ne og Hi­ma­laya og isen på Nord- og Syd­po­len, en stig­ning i klo­dens glo­ba­le tem­pe­ra­tu­rer, me­re ek­stre­me vej­r­for­hold og æn­drin­ger i klo­dens bi­o­di­ver­si­tet, som vi al­le­re­de nu er vid­ner til.

Hvis al­le men­ne­sker på klo­den har et for­brug, som det vi nu har i Dan­mark, kræ­ver det fi­re klo­der i for­hold til res­sour­cer, og der­for er det vig­tigt at om­stil­le den øko­no­misk vækst til en me­re cir­ku­lær øko­no­mi, hvor res­sour­cer­ne hol­des i et luk­ket kredsløb. Vi har en for­plig­tel­se som et rigt og res­sour­cestærkt land til at hjæl­pe med ud­vik­ling af in­tel­li­gen­te løs­nin­ger, der kan sik­re en bæ­re­dyg­tig glo­bal om­stil­ling i tråd med FN’s 17 verdensmål.

70 pct.-målsætning tager ansvar og giver muligheder

Jeg ser re­ge­rin­gens 70 pct.-målsætning net­op som et ud­tryk for, at man øn­sker at le­ve op til det­te glo­ba­le sam­funds­ansvar, og det kan ska­be kæm­pe mu­lig­he­der for dansk er­hvervs­liv, hvis vi gør det på in­tel­li­gent vis. Det er jo ik­ke blot re­ge­rin­gen, der støt­ter op om en 70 pct. CO2-re­duk­tion. Al­le par­ti­er med und­ta­gel­se af ét har ud­trykt me­get klart, at de og­så vil ar­bej­de for en bæ­re­dyg­tig trans­for­ma­tion af Dan­mark. Med en så en­ty­dig po­li­tisk ret­ning får dansk er­hvervs­liv en klar ret­tes­nor, som de kan ba­se­re de­res frem­ti­di­ge lang­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger og forsk­ning på. Dét er det af­gø­ren­de. Sam­ti­dig be­ty­der det for­hå­bent­lig og­så, at dansk er­hvervs­liv får bed­re ram­me­vil­kår til at fo­re­ta­ge de nød­ven­di­ge in­ve­ste­rin­ger og til at be­dri­ve den forsk­ning og ud­vik­ling, der skal til. For vi kom­mer ik­ke i mål uden mas­si­ve pri­va­te investeringer.

Hvis al­le men­ne­sker på klo­den har et for­brug, som det vi nu har i Dan­mark, kræ­ver det fi­re klo­der i for­hold til res­sour­cer, og der­for er det vig­tigt at om­stil­le den øko­no­misk vækst til en me­re cir­ku­lær øko­no­mi, hvor res­sour­cer­ne hol­des i et luk­ket kredsløb.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet

Sam­ti­dig vil jeg dog klart un­der­stre­ge, at vi skal und­gå sym­bol­po­li­tik. Med det me­ner jeg, som vis­se har lagt op, at vi ik­ke blot skal se på Dan­marks CO2-ud­s­lip, men der­i­mod an­skue vo­res be­slut­nin­ger og hand­lin­ger i et glo­balt per­spek­tiv. Det hjæl­per ik­ke, at dan­ske virk­som­he­der og dansk land­brug f.eks. flyt­ter til Po­len, og der pro­du­ce­rer un­der min­dre bæ­re­dyg­ti­ge for­hold. Det vil ik­ke hjæl­pe på klo­dens kli­ma­regn­skab, og end­da og­så re­sul­te­re i min­dre vækst og vel­stand i Dan­mark. Det he­le hand­ler om klo­dens bæ­re­dyg­tig­hed, ik­ke blot lil­le Danmarks.

Gyldne muligheder

Hvis vi gri­ber frem­ti­dens ud­vik­ling an på den rig­ti­ge og in­tel­li­gen­te må­de og går for­an og ud­vik­ler nye grøn­ne løs­nin­ger, som al­le ver­dens lan­de ef­ter­spør­ger li­ge nu, kan vi ska­be gyld­ne mu­lig­he­der for Dan­mark og dansk er­hvervs­liv. Vi er al­le­re­de ver­dens­før­en­de in­den for en lang ræk­ke vig­ti­ge sek­to­rer, som, f.eks. ener­gi, vand, ship­ping og fø­de­va­rer. Det gæl­der og­så dansk land­brug. Man­ge lan­des øko­no­mi af­hæn­ger fort­sat af land­brugs­sek­to­ren, så kan vi i Dan­mark for­må at kom­me med grøn­ne og in­nova­ti­ve løs­nin­ger til land­bru­get, kan vi ik­ke blot med­vir­ke til at for­bed­re kli­ma­et i he­le ver­den, men og­så hjæl­pe dansk land­brug rig­tig me­get. Vi har al­le­re­de set det med vind, hvor vi i dag er blandt ver­dens bedste.

Med en så en­ty­dig po­li­tisk ret­ning får dansk er­hvervs­liv en klar ret­tes­nor, som de kan ba­se­re de­res frem­ti­di­ge lang­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger og forsk­ning på. Dét er det afgørende.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – be­sty­rel­ses­for­mand, Carlsbergfondet

Vi er og­så et fo­re­gang­sland in­den for cir­ku­lær øko­no­mi, og det skal vi fort­sæt­te med at væ­re. Vi skal vi­de­re med en om­stil­ling fra li­ne­ær til cir­ku­lær øko­no­mi ba­se­ret på de fi­re R’er; re­du­ce, reu­se, re­cyc­le og ret­hink. El­lers kom­mer vi ik­ke i mål med re­ge­rin­gens 70 pct.-målsætning – el­ler Pa­ris­af­ta­len for den sags skyld. Vi kan ik­ke kom­me i mål, hvis vi kun fo­ku­se­rer på ved­va­ren­de ener­gi og ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet. En ny rap­port vi­ser, at dis­se to om­rå­der ”kun” adres­se­rer 55 pct. af CO2-ud­led­nin­gen. De sid­ste 45 pct. skal hen­tes ved at æn­dre den må­de, som vi pro­du­ce­rer på. Der­for er over­gan­gen til en me­re cir­ku­lær øko­no­mi helt af­gø­ren­de. Jeg var for­mand for den tid­li­ge­re re­ge­rings ad­visory bo­ard for cir­ku­lær øko­no­mi, og jeg valg­te en gyl­den for­si­de til vo­res rap­port. Hvor­for? For­di der uomt­vi­ste­ligt er gyld­ne mu­lig­he­der for dansk er­hvervs­liv og det dan­ske sam­fund, hvis vi lyk­kes med en cir­ku­lær om­stil­ling med fo­kus på de fi­re R’er.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Flemming Besenbacher
Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer