Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

Fon­de­ne har ind­ta­get nye rol­ler ved at ta­ge me­get stort sam­funds­ansvar un­der covid-19-kri­sen. De vi­de­re im­pli­ka­tio­ner for fon­de­nes stra­te­gi­er vil væ­re et fo­kus på me­re flek­sib­le stra­te­gi­er.

Markus Bjørn Kraft og Claus Richter
Stif­ter og part­ner, Mar­kus Bjørn Kraft, Kraft & Part­ners og Claus Ri­ch­ter, di­rek­tør

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning.

I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det hjælp un­der cor­ona­kri­sen.

I Dan­mark har vi ik­ke set til­sva­ren­de, men Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn kun­ne væ­re om­dan­net til eks­po­ne­ring af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de.

De dan­ske fon­de har nem­lig i kraft af de­res for­mu­er bi­dra­get til at lø­se nog­le af de ud­for­drin­ger, som cor­ona­kri­sen med­fø­rer for Dan­mark. Vi har set over 80 ek­semp­ler på, at fon­de­ne har re­a­ge­ret hur­tigt og be­vil­li­get pro­jek­ter til at imø­de­kom­me virk­nin­ger­ne af cor­ona­kri­sen.

Lund­beck­fon­den og Carls­berg­fon­det har støt­tet forsk­ning i covid-19, samt test­ud­styr på Rigs­ho­spi­ta­let. No­vo Nor­disk Fon­den har støt­tet bå­de na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le covid-19-pro­jek­ter og har til­budt at op­ret­te et top­mo­der­ne virus­be­red­skab og virus­forsk­ning i Dan­mark. A.P. Møl­ler Fon­den har stå­et for den så­kald­te Ma­ersk Brid­ge med trans­port af vær­ne­mid­ler fra Ki­na til Dan­mark.

Tryg­fon­den, Le­go Fon­den og an­dre fon­de har gi­vet akut hjælp til ngo’er som Plan­bør­ne­fon­den og Rø­de Kors. Eg­mont Fon­den og Leo Fon­det har li­ge­som an­dre fon­de gi­vet en ud­strakt hånd til de pro­jek­ter og for­ske­re, som de al­le­re­de støt­te­de gen­nem de­res stra­te­gi­ske pro­gram­mer. Fon­de har og­så gi­vet di­rek­te støt­te til er­hvervs­li­vet, så­som KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, som har be­talt for cor­o­­na-af­skærm­­ning hos de lo­ka­le køb­mænd.

Det er den­ne hur­ti­ge re­ak­tion, der vi­ser at fon­de­ne i dag er et helt an­det sted end i 2008-2009. Vi me­ner at fon­de­ne i dag be­fin­der sig i en helt an­den si­tu­a­tion end i 2008-2009.

For det før­ste er for­mu­en hos de 30 mest ud­de­len­de fon­de ste­get med om­kring 130 pct. i pe­ri­o­den fra 2008 til 2018. Dis­se fon­de står for cir­ka 90-95 pct. af al­le al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i Dan­mark.

For det an­det er de stør­ste fon­de væ­sent­ligt bed­re le­det i dag end i 2008. De fle­ste fon­de har en sam­men­hæn­gen­de og lang­sig­tet stra­te­gi og har af­sat mid­ler til at gen­nem­fø­re den­ne stra­te­gi. Og så er fon­de­nes se­kre­ta­ri­a­ter ble­vet styr­ket væ­sent­ligt, bå­de i an­tal og kom­pe­ten­cer.

For det tred­je er fon­de­nes sam­ar­bejds­re­la­tio­ner med mod­ta­ger­ne af ud­de­lin­ger væ­sent­ligt for­an­dret fra 2008-2009. Den­gang var do­na­tio­ner den pri­mæ­re ud­de­lings­form, og der var let for fon­de­ne at skrue op og ned for de år­li­ge ud­de­lin­ger. I dag er den pri­mæ­re ud­de­lings­form lang­va­ri­ge part­ner­ska­ber, som bin­der fon­de­ne til år­li­ge ud­be­ta­lin­ger fle­re år frem. Det­te har fon­de­ne sat mid­ler af til og er der­for bed­re be­redt end i 2008-2009 til en kri­se. Nye sam­ar­bejds­re­la­tio­ner som al­li­an­cer og so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger un­der­støt­ter og­så den­ne ud­vik­ling.

De al­men­nyt­ti­ge fon­de har vist sig voks­ne til at un­der­støt­te og dri­ve en ud­vik­ling i vo­res sam­fund, og­så i kri­se­ti­der. Det vi­ser og­så, at fon­de­ne har ind­ta­get nye rol­ler ved at ta­ge me­get stort sam­funds­ansvar og løf­tet op­ga­ver, som det nor­malt for­ven­tes at myn­dig­he­der­ne i Dan­mark løf­ter.

De vi­de­re im­pli­ka­tio­ner for fon­de­nes stra­te­gi­er vil væ­re et fo­kus på me­re flek­sib­le (emer­gen­te) stra­te­gi­er med en klar or­ga­ni­sa­to­risk for­ank­ring, hvor der er plads til at hånd­te­re ufor­ud­se­te hæn­del­ser, om det er kri­ser som covid-19 el­ler an­dre plud­se­ligt op­stå­e­de mu­lig­he­der for at gø­re en mar­kant for­skel.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.