Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

Fondene har indtaget nye roller ved at tage meget stort samfundsansvar under covid-19-krisen. De videre implikationer for fondenes strategier vil være et fokus på mere fleksible strategier.

Markus Bjørn Kraft og Claus Richter
Stif­ter og part­ner, Mar­kus Bjørn Kraft, Kraft & Part­ners og Claus Ri­ch­ter, direktør

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det hjælp un­der coronakrisen. 

I Dan­mark har vi ik­ke set til­sva­ren­de, men Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn kun­ne væ­re om­dan­net til eks­po­ne­ring af de er­hvervs­dri­ven­de fonde. 

De dan­ske fon­de har nem­lig i kraft af de­res for­mu­er bi­dra­get til at lø­se nog­le af de ud­for­drin­ger, som cor­ona­kri­sen med­fø­rer for Dan­mark. Vi har set over 80 ek­semp­ler på, at fon­de­ne har re­a­ge­ret hur­tigt og be­vil­li­get pro­jek­ter til at imø­de­kom­me virk­nin­ger­ne af coronakrisen.

Lund­beck­fon­den og Carls­berg­fon­det har støt­tet forsk­ning i covid-19, samt test­ud­styr på Rigs­ho­spi­ta­let. No­vo Nor­disk Fon­den har støt­tet bå­de na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le covid-19-pro­jek­ter og har til­budt at op­ret­te et top­mo­der­ne virus­be­red­skab og virus­forsk­ning i Dan­mark. A.P. Møl­ler Fon­den har stå­et for den så­kald­te Ma­ersk Brid­ge med trans­port af vær­ne­mid­ler fra Ki­na til Danmark. 

Tryg­fon­den, Le­go Fon­den og an­dre fon­de har gi­vet akut hjælp til ngo’er som Plan­bør­ne­fon­den og Rø­de Kors. Eg­mont Fon­den og Leo Fon­det har li­ge­som an­dre fon­de gi­vet en ud­strakt hånd til de pro­jek­ter og for­ske­re, som de al­le­re­de støt­te­de gen­nem de­res stra­te­gi­ske pro­gram­mer. Fon­de har og­så gi­vet di­rek­te støt­te til er­hvervs­li­vet, så­som KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, som har be­talt for cor­o­na-af­skærm­ning hos de lo­ka­le købmænd.

Det er den­ne hur­ti­ge re­ak­tion, der vi­ser at fon­de­ne i dag er et helt an­det sted end i 2008-2009. Vi me­ner at fon­de­ne i dag be­fin­der sig i en helt an­den si­tu­a­tion end i 2008-2009. 

For det før­ste er for­mu­en hos de 30 mest ud­de­len­de fon­de ste­get med om­kring 130 pct. i pe­ri­o­den fra 2008 til 2018. Dis­se fon­de står for cir­ka 90-95 pct. af al­le al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i Danmark. 

For det an­det er de stør­ste fon­de væ­sent­ligt bed­re le­det i dag end i 2008. De fle­ste fon­de har en sam­men­hæn­gen­de og lang­sig­tet stra­te­gi og har af­sat mid­ler til at gen­nem­fø­re den­ne stra­te­gi. Og så er fon­de­nes se­kre­ta­ri­a­ter ble­vet styr­ket væ­sent­ligt, bå­de i an­tal og kompetencer. 

For det tred­je er fon­de­nes sam­ar­bejds­re­la­tio­ner med mod­ta­ger­ne af ud­de­lin­ger væ­sent­ligt for­an­dret fra 2008-2009. Den­gang var do­na­tio­ner den pri­mæ­re ud­de­lings­form, og der var let for fon­de­ne at skrue op og ned for de år­li­ge ud­de­lin­ger. I dag er den pri­mæ­re ud­de­lings­form lang­va­ri­ge part­ner­ska­ber, som bin­der fon­de­ne til år­li­ge ud­be­ta­lin­ger fle­re år frem. Det­te har fon­de­ne sat mid­ler af til og er der­for bed­re be­redt end i 2008-2009 til en kri­se. Nye sam­ar­bejds­re­la­tio­ner som al­li­an­cer og so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger un­der­støt­ter og­så den­ne udvikling.

De al­men­nyt­ti­ge fon­de har vist sig voks­ne til at un­der­støt­te og dri­ve en ud­vik­ling i vo­res sam­fund, og­så i kri­se­ti­der. Det vi­ser og­så, at fon­de­ne har ind­ta­get nye rol­ler ved at ta­ge me­get stort sam­funds­ansvar og løf­tet op­ga­ver, som det nor­malt for­ven­tes at myn­dig­he­der­ne i Dan­mark løfter.

De vi­de­re im­pli­ka­tio­ner for fon­de­nes stra­te­gi­er vil væ­re et fo­kus på me­re flek­sib­le (emer­gen­te) stra­te­gi­er med en klar or­ga­ni­sa­to­risk for­ank­ring, hvor der er plads til at hånd­te­re ufor­ud­se­te hæn­del­ser, om det er kri­ser som covid-19 el­ler an­dre plud­se­ligt op­stå­e­de mu­lig­he­der for at gø­re en mar­kant forskel.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer