Annoncespot_img

Jesper Nygård svarer på kritik af Realdania

I dag bringer Danmarks Fonde et indlæg skrevet af Jørn Astrup Hansen, hvor han omtaler en selvudgivet e-bog af Kristian Kristiansen. Bogen indeholder kritik af Realdania for en række forhold. Jørn Astrup Hansen er enig i forfatterens kritik, der grundlæggende stiller spørgsmål ved Realdanias måde at arbejde filantropisk på. Det er en kritik, som vi tager alvorligt – også selv om vi er uenige i synspunktet.

På årets generalforsamling i Warszawa blev Jesper Nygård valgt til styrelsesrådet for European Foundation Centre (foto: Niels Hougaard)
Jes­per Ny­gård, di­rek­tør i Re­al­da­nia, sva­rer her på en kom­men­tar af Jørn Astrup Han­sen. Sva­ret er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. (fo­to: Ni­els Hougaard)

Lad mig al­ler­først gø­re re­de for Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske stra­te­gi, hvor vi ar­bej­der med en bred­spek­tret pa­let­te af værk­tø­jer og ind­sat­ser. Li­ge fra helt tra­di­tio­nel­le filan­tro­pi­ske be­vil­ling­er til en­kelt­stå­en­de pro­jek­ter, over lands­dæk­ken­de ind­sat­ser som f.eks. lands­byklyn­ger og til stør­re part­ner­ska­ber med an­dre ak­tø­rer om stør­re, lang­sig­te­de ind­sat­ser i f.eks. yder­om­rå­der­ne el­ler ud­sat­te bo­lig­om­rå­der. Part­ner­ska­ber­ne gi­ver pro­jek­ter­ne for­ank­ring og hold­bar­hed og sik­rer, at er­fa­rin­ger­ne fra ét godt pro­jekt og­så kan spre­de sig ud til an­dre de­le af sam­fundet. Vi ar­bej­der og­så med red­ska­ber som f.eks. eksperimen­terende byg­ge­ri el­ler ejer­skab til f.eks. kul­tu­relt og hi­sto­risk vig­ti­ge byg­nin­ger, som vi som sam­fund el­lers ri­si­ke­rer at miste.

I Re­al­da­nia gør vi os hver gang uma­ge for at væl­ge det rig­ti­ge filan­tro­pi­ske værk­tøj til det sam­fundsproblem el­ler den ud­for­dring, som vi vil med­vir­ke til at lø­se. Vi stræ­ber der­for he­le ti­den ef­ter best pra­cti­ce og ef­ter at bli­ve dyg­ti­ge­re til det, vi gør. Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­di­rek­tør Pe­ter Jo­han­sen har tid­li­ge­re i to om­gan­ge sva­ret på Kri­sti­an Kri­sti­an­sens kri­tik på Al­tinget:Civilsamfund. Jeg vil ik­ke kom­men­te­re på det sam­me igen men ba­re hen­vi­se til de tid­li­ge­re svar.

Jeg vil dog kom­me med lidt fak­ta om Re­al­da­ni­as med­lem­s­de­mo­kra­ti, som Jørn Astrup Han­sen og­så adres­se­rer i sit ind­læg. Han skri­ver, at Re­al­da­nia er dø­en­de som for­e­ning, for­di med­lem­mer­ne ik­ke har det interesse­fællesskab, som ken­de­teg­ner an­dre for­e­nin­ger, og kon­klu­de­rer at med­lem­mer­ne ik­ke kan el­ler vil udø­ve de­mo­kra­tisk kon­trol med Re­al­da­nia. De har ik­ke no­get in­ci­ta­ment der­til, på­står han.

I beg­ge til­fæl­de ta­ger Jørn Astrup Han­sen af­gø­ren­de fejl. På­stan­den om, at med­lem­mer­ne ik­ke skul­le ha­ve et in­ter­es­se­fæl­les­skab, mod­sva­res ret en­ty­digt af det fak­tum, at vi har re­kor­d­an­tal til­mel­din­ger til de man­ge med­lem­s­ar­ran­ge­men­ter, vi hvert år af­hol­der rundt om i he­le Dan­mark. I 2017 gen­nem­før­te vi 100 med­lem­s­ar­ran­ge­men­ter af for­skel­lig ka­rak­ter, og i alt delt­og ca. 8.500. Der­til kom­mer, at næ­sten 80.000 med­lem­mer mod­ta­ger vo­res medlemsnyhedsbrev.

I 2017 fik vi 7.379 nye med­lem­mer, og ale­ne i før­ste kvar­tal af 2018 har vi få­et 2.475 nye medlemmer.

Hvis vi ser på del­ta­gel­sen i Re­al­da­ni­as valg­mø­der, hvor med­lem­mer­ne kan stil­le spørgs­mål til Re­al­da­ni­as ar­bej­de og væl­ge, hvem der skal væ­re en del af for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed, re­præ­sen­tant­ska­bet, er in­ter­es­sen for at del­ta­ge kun ble­vet stør­re gen­nem åre­ne. I 2017 del­tog me­re end 2.000 med­lem­mer, og det var en mar­kant stig­ning på me­re end 50 pro­cent i for­hold til valg­mø­de­r­ne i de sam­me valg­grup­per fi­re år tid­li­ge­re. Og ten­den­sen er den sam­me, når vi ser ud over al­le vo­res valggrupper.

Vi mær­ker og­så en stor in­ter­es­se for at stil­le op til re­præ­sen­tant­ska­bet. Det er for­kert, når Jørn Astrup Han­sen skri­ver, at der i fjor var fredsvalg i de fle­ste valg­grup­per. I 2017 var der kamp­valg i 3 ud af 4 valg­grup­per, og set over en år­ræk­ke op­le­ver vi i sti­gen­de grad, at med­lem­mer­ne er in­ter­es­se­re­de i at bli­ve valgt ind i repræsentantskabet.

Jeg me­ner, at Jørn Astrup Han­sen stil­ler sin di­ag­no­se på et helt for­kert grund­lag. Jeg må i hvert fald selv kon­sta­te­re, at vo­res for­e­nings­liv og med­lem­s­de­mo­kra­ti er me­re liv­ligt end nogensinde.

Jørn Astrup Han­sen er i sin go­de ret til at væ­re kri­tisk over for, hvor­dan vi ar­bej­der. Jeg er dog helt ue­nig i ud­læg­nin­ger­ne, der i stil med Kri­sti­an Kri­sti­an­sens bog in­de­hol­der en ræk­ke for­ker­te præ­mis­ser og an­tyd­nin­ger, der – som jeg ser det – går ef­ter at teg­ne et mistæn­ke­ligt bil­le­de af vo­res ind­sats og vo­res interesser.

At be­nyt­te sig af bå­de en dif­fe­ren­ti­e­ret og bredspek­t­ret filan­tro­pisk værk­tøjskas­se og at ind­gå i en ræk­ke for­plig­ten­de og lang­va­ri­ge part­ner­ska­ber med bl.a. kom­mu­ner, sta­ten og er­hvervs­li­vet er der en ræk­ke am­bi­tiø­se filan­tropiske ak­tø­rer, der gør. Det gør vi og­så i Re­al­da­nia med vo­res ind­sats i det byg­ge­de mil­jø – med det for­mål at ska­be mest mu­lig livs­kvalitet for så man­ge dan­ske­re som muligt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer