Jesper Nygård svarer på kritik af Realdania

I dag brin­ger Dan­marks Fon­de et ind­læg skre­vet af Jørn Astrup Han­sen, hvor han om­ta­ler en sel­vud­gi­vet e-bog af Kri­sti­an Kri­sti­an­sen. Bo­gen in­de­hol­der kri­tik af Re­al­da­nia for en ræk­ke for­hold. Jørn Astrup Han­sen er enig i for­fat­te­rens kri­tik, der grund­læg­gen­de stil­ler spørgs­mål ved Re­al­da­ni­as må­de at ar­bej­de filan­tro­pisk på. Det er en kri­tik, som vi ta­ger al­vor­ligt – og­så selv om vi er ue­ni­ge i synspunktet. 

På årets generalforsamling i Warszawa blev Jesper Nygård valgt til styrelsesrådet for European Foundation Centre (foto: Niels Hougaard)
Jes­per Ny­gård, di­rek­tør i Re­al­da­nia, sva­rer her på en kom­men­tar af Jørn Astrup Han­sen. Sva­ret er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. (fo­to: Ni­els Hougaard)

Lad mig al­ler­først gø­re re­de for Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske stra­te­gi, hvor vi ar­bej­der med en bred­spek­tret pa­let­te af værk­tø­jer og ind­sat­ser. Li­ge fra helt tra­di­tio­nel­le filan­tro­pi­ske be­vil­ling­er til en­kelt­stå­en­de pro­jek­ter, over lands­dæk­ken­de ind­sat­ser som f.eks. lands­byklyn­ger og til stør­re part­ner­ska­ber med an­dre ak­tø­rer om stør­re, lang­sig­te­de ind­sat­ser i f.eks. yder­om­rå­der­ne el­ler ud­sat­te bo­lig­om­rå­der. Part­ner­ska­ber­ne gi­ver pro­jek­ter­ne for­ank­ring og hold­bar­hed og sik­rer, at er­fa­rin­ger­ne fra ét godt pro­jekt og­så kan spre­de sig ud til an­dre de­le af sam­fundet. Vi ar­bej­der og­så med red­ska­ber som f.eks. eksperimen­terende byg­ge­ri el­ler ejer­skab til f.eks. kul­tu­relt og hi­sto­risk vig­ti­ge byg­nin­ger, som vi som sam­fund el­lers ri­si­ke­rer at miste.

I Re­al­da­nia gør vi os hver gang uma­ge for at væl­ge det rig­ti­ge filan­tro­pi­ske værk­tøj til det sam­fundsproblem el­ler den ud­for­dring, som vi vil med­vir­ke til at lø­se. Vi stræ­ber der­for he­le ti­den ef­ter best pra­cti­ce og ef­ter at bli­ve dyg­ti­ge­re til det, vi gør. Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­di­rek­tør Pe­ter Jo­han­sen har tid­li­ge­re i to om­gan­ge sva­ret på Kri­sti­an Kri­sti­an­sens kri­tik på Al­tinget:Civilsamfund. Jeg vil ik­ke kom­men­te­re på det sam­me igen men ba­re hen­vi­se til de tid­li­ge­re svar.

Jeg vil dog kom­me med lidt fak­ta om Re­al­da­ni­as med­lem­s­de­mo­kra­ti, som Jørn Astrup Han­sen og­så adres­se­rer i sit ind­læg. Han skri­ver, at Re­al­da­nia er dø­en­de som for­e­ning, for­di med­lem­mer­ne ik­ke har det interesse­fællesskab, som ken­de­teg­ner an­dre for­e­nin­ger, og kon­klu­de­rer at med­lem­mer­ne ik­ke kan el­ler vil udø­ve de­mo­kra­tisk kon­trol med Re­al­da­nia. De har ik­ke no­get in­ci­ta­ment der­til, på­står han.

I beg­ge til­fæl­de ta­ger Jørn Astrup Han­sen af­gø­ren­de fejl. På­stan­den om, at med­lem­mer­ne ik­ke skul­le ha­ve et in­ter­es­se­fæl­les­skab, mod­sva­res ret en­ty­digt af det fak­tum, at vi har re­kor­d­an­tal til­mel­din­ger til de man­ge med­lem­s­ar­ran­ge­men­ter, vi hvert år af­hol­der rundt om i he­le Dan­mark. I 2017 gen­nem­før­te vi 100 med­lem­s­ar­ran­ge­men­ter af for­skel­lig ka­rak­ter, og i alt delt­og ca. 8.500. Der­til kom­mer, at næ­sten 80.000 med­lem­mer mod­ta­ger vo­res medlemsnyhedsbrev.

I 2017 fik vi 7.379 nye med­lem­mer, og ale­ne i før­ste kvar­tal af 2018 har vi få­et 2.475 nye medlemmer.

Hvis vi ser på del­ta­gel­sen i Re­al­da­ni­as valg­mø­der, hvor med­lem­mer­ne kan stil­le spørgs­mål til Re­al­da­ni­as ar­bej­de og væl­ge, hvem der skal væ­re en del af for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed, re­præ­sen­tant­ska­bet, er in­ter­es­sen for at del­ta­ge kun ble­vet stør­re gen­nem åre­ne. I 2017 del­tog me­re end 2.000 med­lem­mer, og det var en mar­kant stig­ning på me­re end 50 pro­cent i for­hold til valg­mø­de­r­ne i de sam­me valg­grup­per fi­re år tid­li­ge­re. Og ten­den­sen er den sam­me, når vi ser ud over al­le vo­res valggrupper.

Vi mær­ker og­så en stor in­ter­es­se for at stil­le op til re­præ­sen­tant­ska­bet. Det er for­kert, når Jørn Astrup Han­sen skri­ver, at der i fjor var fredsvalg i de fle­ste valg­grup­per. I 2017 var der kamp­valg i 3 ud af 4 valg­grup­per, og set over en år­ræk­ke op­le­ver vi i sti­gen­de grad, at med­lem­mer­ne er in­ter­es­se­re­de i at bli­ve valgt ind i repræsentantskabet.

Jeg me­ner, at Jørn Astrup Han­sen stil­ler sin di­ag­no­se på et helt for­kert grund­lag. Jeg må i hvert fald selv kon­sta­te­re, at vo­res for­e­nings­liv og med­lem­s­de­mo­kra­ti er me­re liv­ligt end nogensinde.

Jørn Astrup Han­sen er i sin go­de ret til at væ­re kri­tisk over for, hvor­dan vi ar­bej­der. Jeg er dog helt ue­nig i ud­læg­nin­ger­ne, der i stil med Kri­sti­an Kri­sti­an­sens bog in­de­hol­der en ræk­ke for­ker­te præ­mis­ser og an­tyd­nin­ger, der – som jeg ser det – går ef­ter at teg­ne et mistæn­ke­ligt bil­le­de af vo­res ind­sats og vo­res interesser.

At be­nyt­te sig af bå­de en dif­fe­ren­ti­e­ret og bredspek­t­ret filan­tro­pisk værk­tøjskas­se og at ind­gå i en ræk­ke for­plig­ten­de og lang­va­ri­ge part­ner­ska­ber med bl.a. kom­mu­ner, sta­ten og er­hvervs­li­vet er der en ræk­ke am­bi­tiø­se filan­tropiske ak­tø­rer, der gør. Det gør vi og­så i Re­al­da­nia med vo­res ind­sats i det byg­ge­de mil­jø – med det for­mål at ska­be mest mu­lig livs­kvalitet for så man­ge dan­ske­re som muligt.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…