Opfordring til fondskommission: By- og lokalfonde styrker alle dele af Danmark

Den nye fondskommission bør fremkomme med anbefalinger til en smidig og moderne regulering af fondene i forhold til samfundets kontrol- og offentlighedskrav. Men kommissionen bør også levere anbefalinger, som fremhæver gevinsterne ved funktionelle by- og lokalfonde i hele landet.

Projekt World Craft Region ved Maker’s Island Bornholm (foto Kristoffer Linus)
Lan­dets by- og lo­kal­fon­de sig­ter ef­ter at frem­me de­res geo­gra­fi­ske om­rå­ders ud­vik­ling. Ved Spa­re­kas­sen Born­holm Fonds se­ne­ste ud­de­lings­run­de gik den stør­ste be­vil­ling til Pro­jekt Wor­ld Craft Re­gion ved Maker’s Island Born­holm (fo­to Kri­stof­fer Linus)

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

En til­trængt re­vi­sion af al­men­fon­de­ne i Dan­mark sy­nes at væ­re un­der­vejs. Det er der grund til at se po­si­tivt på: der er tu­sin­der af min­dre fon­de, le­ga­ter, te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver mv., som er for små til at kun­ne ad­mi­ni­stre­res ef­fek­tivt el­ler har mi­stet sin re­le­vans man­ge år ef­ter den op­rin­de­li­ge stif­ter­vil­je blev formuleret.

På le­der­plads i net­me­di­et Fun­dats 5. maj 2020 skøn­nes det på bag­grund af tal fra for­valt­nings­af­de­lin­ger­ne i de ti stats­god­kend­te pen­ge­in­sti­tut­ter, at der er op­løs­nings­mod­ne for­mu­er på an­slå­et 30-40 mil­li­ar­der kr. Be­hjer­te­de ord­fø­re­re fra fle­re fol­ke­tings­par­ti­er kom hur­tigt på ba­nen med idéer til, hvor­dan man kan bru­ge pen­ge­ne. Det bør po­li­ti­ker­ne hol­de sig for go­de til og i ste­det mo­der­ni­se­re fonds­vil­kå­re­ne, så der 1) bli­ver bed­re ad­gang til op­løs­ning, 2) ska­bes nye mu­lig­he­der for over­dra­gel­se, 3) sik­res of­fent­lig til­gæn­ge­lig in­for­ma­tion og­så om al­me­ne fon­de (ik­ke kun de er­hvervs­dri­ven­de), samt 4) etab­le­res langt smi­di­ge­re reg­ler for ka­pi­ta­lan­brin­gel­se, så min­dre og mel­lem­sto­re fon­de, som skal le­ve vi­de­re, kan dri­ves for fær­re omkostninger.

En fond­skom­mis­sion har læn­ge væ­ret øn­sket af man­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer og fag­folk, som ad­mi­ni­stre­rer fon­de. Men kom­mis­sio­nen må ik­ke be­græn­se sig til at dis­ku­te­re frem­ti­dens re­gu­la­to­ri­ske vilkår.

Sel­ve den filan­tro­pi­ske op­ga­ve for fon­de­ne, nem­lig at bi­dra­ge til bor­ger­ne, ci­vil­sam­fun­det og of­fent­lig­he­den i bre­de­ste for­stand kal­der på en grund­læg­gen­de dis­kus­sion af fondsland­kor­tet i Dan­mark, så fri­giv­ne mid­ler fra op­hø­ren­de el­ler over­dra­gel­ses­pa­ra­te fon­de kan fin­de de rig­ti­ge ste­der hen.

De op­hø­ren­de el­ler over­dra­gel­ses­pa­ra­te mid­ler fra utids­sva­ren­de fon­de kan i frem­ti­den fu­sio­ne­res vi­de­re i et te­ma­tisk fæl­les­skab med en bli­ven­de fond, men og­så med en by- el­ler lo­kal­fond, der sig­ter ef­ter at frem­me et be­stemt geo­gra­fisk om­rå­des udvikling.

Mar­tin Da­hl – di­rek­tør, Frederiksbergfonden

Re­al­da­nia, Nor­dea-fon­den og A.P. Møl­ler Fon­den hø­rer til dem, som ser mu­lig­he­der­ne i at ak­ti­ve­re by­sam­fund og lo­ka­l­om­rå­der. Se­ne­st har Re­al­da­nia re­de­gjort for en ny by­fond i Naks­kov, hvor in­nova­tion på lo­ka­le præ­mis­ser skal væ­re grund­la­get for en vækst­stra­te­gi i by­en. I Es­b­jerg har ti for­trins­vis fa­mi­lie­fon­de etab­le­ret en in­nova­tiv kul­tur­fond, Ung­doms­fon­den, for at mod­vir­ke ta­lent­flugt gen­nem ge­ne­ra­tio­ner, som by­ens mang­len­de uni­ver­si­tet me­nes at væ­re skyld i.

I sto­re fondslan­de som Stor­bri­tan­ni­en og Tys­kland har Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tions og Bür­ger­stiftun­gen i man­ge år væ­ret i kraf­tig ud­vik­ling. En­ten skabt med nye mid­ler top-down fra et na­tio­nalt ni­veau som i Naks­kov-ek­semp­let, el­ler skabt bot­tom-up som i Es­b­jerg-til­fæl­det, hvor lo­ka­le virk­som­he­der, bor­ge­re og vel­ha­ve­re ’crowd­fun­der’ sig til en Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tion som ny stærk ci­vil med­spil­ler i samfundsudviklingen.

Den nye fond­skom­mis­sion bør frem­kom­me med an­be­fa­lin­ger til en smi­dig og mo­der­ne re­gu­le­ring af fon­de­ne i for­hold til sam­fun­dets kon­trol- og of­fent­lig­heds­krav. Men kom­mis­sio­nen bør og­så le­ve­re an­be­fa­lin­ger, som frem­hæ­ver ge­vin­ster­ne ved funk­tio­nel­le by- og lo­kal­fon­de i he­le landet.

De op­hø­ren­de el­ler over­dra­gel­ses­pa­ra­te mid­ler fra utids­sva­ren­de fon­de kan i frem­ti­den fu­sio­ne­res vi­de­re i et te­ma­tisk fæl­les­skab med en bli­ven­de fond, men og­så med en by- el­ler lo­kal­fond, der sig­ter ef­ter at frem­me et be­stemt geo­gra­fisk om­rå­des udvikling.

Der­for bør fond­skom­mis­sio­nen sam­men­sæt­tes med kom­pe­ten­cer, som og­så ken­der det dan­ske filan­tro­pi­ske land­kort. Så­le­des at kul­tu­rel­le og so­ci­a­le in­nova­tø­rer, for­e­nin­ger, lo­kal­nyhe­der, sund­hed og man­ge an­dre støt­te­vær­di­ge for­mål i al­le de­le af lan­det kan bli­ve til­go­de­set af nye ud­de­len­de lokalfonde.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer