Opfordring til fondskommission: By- og lokalfonde styrker alle dele af Danmark

Den nye fond­skom­mis­sion bør frem­kom­me med an­be­fa­lin­ger til en smi­dig og mo­der­ne re­gu­le­ring af fon­de­ne i for­hold til sam­fun­dets kon­trol- og of­fent­lig­heds­krav. Men kom­mis­sio­nen bør og­så le­ve­re an­be­fa­lin­ger, som frem­hæ­ver ge­vin­ster­ne ved funk­tio­nel­le by- og lo­kal­fon­de i he­le lan­det.

Projekt World Craft Region ved Maker’s Island Bornholm (foto Kristoffer Linus)
Lan­dets by- og lo­kal­fon­de sig­ter ef­ter at frem­me de­res geo­gra­fi­ske om­rå­ders ud­vik­ling. Ved Spa­re­kas­sen Born­holm Fonds se­ne­ste ud­de­lings­run­de gik den stør­ste be­vil­ling til Pro­jekt Wor­ld Craft Re­gion ved Maker’s Island Born­holm (fo­to Kri­stof­fer Li­nus)

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning.

En til­trængt re­vi­sion af al­men­fon­de­ne i Dan­mark sy­nes at væ­re un­der­vejs. Det er der grund til at se po­si­tivt på: der er tu­sin­der af min­dre fon­de, le­ga­ter, te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver mv., som er for små til at kun­ne ad­mi­ni­stre­res ef­fek­tivt el­ler har mi­stet sin re­le­vans man­ge år ef­ter den op­rin­de­li­ge stif­ter­vil­je blev for­mu­le­ret.

På le­der­plads i net­me­di­et Fun­dats 5. maj 2020 skøn­nes det på bag­grund af tal fra for­valt­nings­af­de­lin­ger­ne i de ti stats­god­kend­te pen­ge­in­sti­tut­ter, at der er op­løs­nings­mod­ne for­mu­er på an­slå­et 30-40 mil­li­ar­der kr. Be­hjer­te­de ord­fø­re­re fra fle­re fol­ke­tings­par­ti­er kom hur­tigt på ba­nen med idéer til, hvor­dan man kan bru­ge pen­ge­ne. Det bør po­li­ti­ker­ne hol­de sig for go­de til og i ste­det mo­der­ni­se­re fonds­vil­kå­re­ne, så der 1) bli­ver bed­re ad­gang til op­løs­ning, 2) ska­bes nye mu­lig­he­der for over­dra­gel­se, 3) sik­res of­fent­lig til­gæn­ge­lig in­for­ma­tion og­så om al­me­ne fon­de (ik­ke kun de er­hvervs­dri­ven­de), samt 4) etab­le­res langt smi­di­ge­re reg­ler for ka­pi­ta­lan­brin­gel­se, så min­dre og mel­lem­sto­re fon­de, som skal le­ve vi­de­re, kan dri­ves for fær­re om­kost­nin­ger.

En fond­skom­mis­sion har læn­ge væ­ret øn­sket af man­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer og fag­folk, som ad­mi­ni­stre­rer fon­de. Men kom­mis­sio­nen må ik­ke be­græn­se sig til at dis­ku­te­re frem­ti­dens re­gu­la­to­ri­ske vil­kår.

Sel­ve den filan­tro­pi­ske op­ga­ve for fon­de­ne, nem­lig at bi­dra­ge til bor­ger­ne, ci­vil­sam­fun­det og of­fent­lig­he­den i bre­de­ste for­stand kal­der på en grund­læg­gen­de dis­kus­sion af fondsland­kor­tet i Dan­mark, så fri­giv­ne mid­ler fra op­hø­ren­de el­ler over­dra­gel­ses­pa­ra­te fon­de kan fin­de de rig­ti­ge ste­der hen.

De op­hø­ren­de el­ler over­dra­gel­ses­pa­ra­te mid­ler fra utids­sva­ren­de fon­de kan i frem­ti­den fu­sio­ne­res vi­de­re i et te­ma­tisk fæl­les­skab med en bli­ven­de fond, men og­så med en by- el­ler lo­kal­fond, der sig­ter ef­ter at frem­me et be­stemt geo­gra­fisk om­rå­des ud­vik­ling.

Mar­tin Da­hl – di­rek­tør, Fre­de­riks­berg­fon­den

Re­al­da­nia, Nor­­dea-fon­­den og A.P. Møl­ler Fon­den hø­rer til dem, som ser mu­lig­he­der­ne i at ak­ti­ve­re by­sam­fund og lo­ka­l­om­rå­der. Se­ne­st har Re­al­da­nia re­de­gjort for en ny by­fond i Naks­kov, hvor in­nova­tion på lo­ka­le præ­mis­ser skal væ­re grund­la­get for en vækst­stra­te­gi i by­en. I Es­b­jerg har ti for­trins­vis fa­mi­lie­fon­de etab­le­ret en in­nova­tiv kul­tur­fond, Ung­doms­fon­den, for at mod­vir­ke ta­lent­flugt gen­nem ge­ne­ra­tio­ner, som by­ens mang­len­de uni­ver­si­tet me­nes at væ­re skyld i.

I sto­re fondslan­de som Stor­bri­tan­ni­en og Tys­kland har Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tions og Bür­ger­stiftun­gen i man­ge år væ­ret i kraf­tig ud­vik­ling. En­ten skabt med nye mid­ler top-down fra et na­tio­nalt ni­veau som i Naks­kov-ek­­semp­let, el­ler skabt bo­t­tom-up som i Es­b­jerg-til­­­fæl­­det, hvor lo­ka­le virk­som­he­der, bor­ge­re og vel­ha­ve­re ’crowd­fun­der’ sig til en Com­mu­ni­ty Fo­un­da­tion som ny stærk ci­vil med­spil­ler i sam­funds­ud­vik­lin­gen.

Den nye fond­skom­mis­sion bør frem­kom­me med an­be­fa­lin­ger til en smi­dig og mo­der­ne re­gu­le­ring af fon­de­ne i for­hold til sam­fun­dets kon­trol- og of­fent­lig­heds­krav. Men kom­mis­sio­nen bør og­så le­ve­re an­be­fa­lin­ger, som frem­hæ­ver ge­vin­ster­ne ved funk­tio­nel­le by- og lo­kal­fon­de i he­le lan­det.

De op­hø­ren­de el­ler over­dra­gel­ses­pa­ra­te mid­ler fra utids­sva­ren­de fon­de kan i frem­ti­den fu­sio­ne­res vi­de­re i et te­ma­tisk fæl­les­skab med en bli­ven­de fond, men og­så med en by- el­ler lo­kal­fond, der sig­ter ef­ter at frem­me et be­stemt geo­gra­fisk om­rå­des ud­vik­ling.

Der­for bør fond­skom­mis­sio­nen sam­men­sæt­tes med kom­pe­ten­cer, som og­så ken­der det dan­ske filan­tro­pi­ske land­kort. Så­le­des at kul­tu­rel­le og so­ci­a­le in­nova­tø­rer, for­e­nin­ger, lo­kal­nyhe­der, sund­hed og man­ge an­dre støt­te­vær­di­ge for­mål i al­le de­le af lan­det kan bli­ve til­go­de­set af nye ud­de­len­de lo­kal­fon­de.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…