Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

I en tid, hvor vi står for­an nog­le af de mest pres­se­ren­de ud­for­drin­ger in­den for mil­jø og kli­ma, er det pa­ra­doksalt, at de dan­ske fon­des bi­drag til ci­vil­sam­fun­dets grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner hidtil har ud­gjort en ufor­holds­mæs­sig lil­le an­del af de sam­le­de fondsbevillinger. 

Lou­i­se Ler­­che-Gre­­dal, adm. di­rek­tør i mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Pla­stic Change
Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge ind­sat­sen i kli­ma­kam­pen med pro­jek­tet 70i30, som hen­ty­der til Dan­marks mål om 70 pro­cent Co2 re­duk­tion i 2030. Det vil de to fon­de gø­re med en vi­ta­min­sprøjt­ning på he­le 320 mil­li­o­ner kr. over fem år, hvoraf stør­ste­delen vil gå til en ræk­ke ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner i Danmark.

Fon­de­nes be­slut­ning om at ta­ge del i kli­ma­kam­pen fortje­ner stå­en­de ap­plaus, for op­rust­nin­gen er til­trængt og helt nødvendig.

For Dan­marks grøn­ne ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner skal væ­re med til at sik­re, at vi kom­mer godt fra start i den grøn­ne om­stil­ling, og får lagt skin­ner­ne til den lang­sig­te­de trans­for­ma­tion af sam­fun­det i en grøn­ne­re retning.

Nye tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger kan nem­lig ik­ke gø­re det ale­ne. Den grøn­ne om­stil­ling for­ud­sæt­ter og­så mo­bi­li­se­ring og bor­ge­ren­ga­ge­ment, un­der­vis­ning og for­mid­ling, lo­ka­le og re­gio­na­le ini­ti­a­ti­ver, grøn for­ta­ler­virk­som­hed og me­get me­re af det, som net­op er ci­vil­sam­fun­dets spidskompetencer.

Der er der­for plads til for­bed­ring, hvis de dan­ske fon­de skal til at ta­ge del i - og an­svar for - den grøn­ne trans­for­ma­tion af vo­res samfund

Lou­i­se Ler­­che-Gre­­dal – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Pla­stic Change

Vi, de grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner, er net­op sat i ver­den for at ska­be for­an­dring og for­ank­ring, bå­de lo­kalt, re­gio­nalt og nationalt.

I en tid, hvor vi står for­an nog­le af de mest pres­se­ren­de ud­for­drin­ger in­den for mil­jø og kli­ma, er det der­for pa­ra­doksalt, at de dan­ske fon­des bi­drag til ci­vil­sam­fun­dets grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner hidtil har ud­gjort en ufor­holds­mæs­sig lil­le an­del af de sam­le­de fondsbevillinger.

I en ar­ti­kel fra 8. sep­tem­ber 2020 ud­tryk­te for­mand for KR Fo­un­da­tion Con­nie He­de­gaard net­op den­ne po­in­te i et ind­læg på fun​dats​.dk:

”Det er en ud­for­dring, at der fort­sat er så få fon­de, der sen­der væl­dig man­ge filan­tro­pi­ske pen­ge i den grøn­ne ret­ning. Vi er ne­de i me­get små én­cif­re­de pro­cent­de­le. Så dér lig­ger et udæk­ket be­hov, hvis man ger­ne vil ha­ve et stærkt ci­vil­sam­fund på kli­ma­si­den,” sag­de Con­nie Hedegaard.

I 2019 ud­del­te de dan­ske fon­de he­le 19,7 mil­li­ar­der kro­ner, her­af gik ca. fem pro­cent el­ler 0,9 mil­li­ar­der kro­ner til Na­tur og mil­jø ind­sat­ser. Desvær­re frem­går det ik­ke, hvor stor en an­del af den­ne sum, der gik til ci­vil­sam­fun­dets or­ga­ni­sa­tio­ner, li­ge­som det hel­ler ik­ke frem­går, hvil­ke ty­per af ind­sat­ser be­vil­lin­ger­ne gik til.

Ved en gen­nem­gang af det filan­tro­pi­ske fo­kus hos Dan­marks stør­ste fon­de, er det desvær­re og­så ty­de­ligt, at det grøn­ne fo­kus fort­sat lig­ger langt un­der de so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål, hvil­ket na­tur­lig­vis er hi­sto­risk be­tin­get, og for­ment­lig skal ses i ly­set af, at man­ge fon­de er stif­tet i en tid, hvor fo­kus lå et an­det sted.

Der er der­for plads til for­bed­ring, hvis de dan­ske fon­de skal til at ta­ge del i - og an­svar for - den grøn­ne trans­for­ma­tion af vo­res sam­fund, som er helt af­gø­ren­de for os al­le sam­men. Og mon ik­ke be­vil­lin­gen fra Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne er et hint om, at det er på ti­de, at de dan­ske fon­de – over en bred kam – kom­mer ind i klimabevægelsen.

Bud­ska­bet fra Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af pro­jekt 70i30, var klart: Al­le fon­de kan bi­dra­ge, hvis de vil, og hvis de sæt­ter sig ind i problemstillingen.

For man­ge dan­ske fon­de vil det kræ­ve en ny stra­te­gi, må­ske end­da en ud­vi­del­se af fun­dat­sen, hvil­ket ik­ke er en let øvel­se. Men ti­den er mo­den til at ud­vi­de fo­kus, og fle­re fon­de bør på­ta­ge sig et grønt an­svar. For­hå­bent­lig vil fon­de­ne sam­ti­dig for­stå, at fon­de­nes styr­kel­se af ci­vil­sam­fun­dets or­ga­ni­sa­tio­ner, og der­i­gen­nem det bre­de fol­ke­li­ge en­ga­ge­ment, spil­ler en af­gø­ren­de rol­le for den grøn­ne omstilling.

spot_img

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer