Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

I en tid, hvor vi står foran nogle af de mest presserende udfordringer inden for miljø og klima, er det paradoksalt, at de danske fondes bidrag til civilsamfundets grønne organisationer hidtil har udgjort en uforholdsmæssig lille andel af de samlede fondsbevillinger.

Lou­i­se Ler­che-Gre­dal, adm. di­rek­tør i mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Pla­stic Change
Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge ind­sat­sen i kli­ma­kam­pen med pro­jek­tet 70i30, som hen­ty­der til Dan­marks mål om 70 pro­cent Co2 re­duk­tion i 2030. Det vil de to fon­de gø­re med en vi­ta­min­sprøjt­ning på he­le 320 mil­li­o­ner kr. over fem år, hvoraf stør­ste­delen vil gå til en ræk­ke ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner i Danmark.

Fon­de­nes be­slut­ning om at ta­ge del i kli­ma­kam­pen fortje­ner stå­en­de ap­plaus, for op­rust­nin­gen er til­trængt og helt nødvendig.

For Dan­marks grøn­ne ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner skal væ­re med til at sik­re, at vi kom­mer godt fra start i den grøn­ne om­stil­ling, og får lagt skin­ner­ne til den lang­sig­te­de trans­for­ma­tion af sam­fun­det i en grøn­ne­re retning.

Nye tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger kan nem­lig ik­ke gø­re det ale­ne. Den grøn­ne om­stil­ling for­ud­sæt­ter og­så mo­bi­li­se­ring og bor­ge­ren­ga­ge­ment, un­der­vis­ning og for­mid­ling, lo­ka­le og re­gio­na­le ini­ti­a­ti­ver, grøn for­ta­ler­virk­som­hed og me­get me­re af det, som net­op er ci­vil­sam­fun­dets spidskompetencer.

Der er der­for plads til for­bed­ring, hvis de dan­ske fon­de skal til at ta­ge del i - og an­svar for - den grøn­ne trans­for­ma­tion af vo­res samfund

Lou­i­se Ler­che-Gre­dal – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Pla­stic Change

Vi, de grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner, er net­op sat i ver­den for at ska­be for­an­dring og for­ank­ring, bå­de lo­kalt, re­gio­nalt og nationalt.

I en tid, hvor vi står for­an nog­le af de mest pres­se­ren­de ud­for­drin­ger in­den for mil­jø og kli­ma, er det der­for pa­ra­doksalt, at de dan­ske fon­des bi­drag til ci­vil­sam­fun­dets grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner hidtil har ud­gjort en ufor­holds­mæs­sig lil­le an­del af de sam­le­de fondsbevillinger.

I en ar­ti­kel fra 8. sep­tem­ber 2020 ud­tryk­te for­mand for KR Fo­un­da­tion Con­nie He­de­gaard net­op den­ne po­in­te i et ind­læg på fun​dats​.dk:

”Det er en ud­for­dring, at der fort­sat er så få fon­de, der sen­der væl­dig man­ge filan­tro­pi­ske pen­ge i den grøn­ne ret­ning. Vi er ne­de i me­get små én­cif­re­de pro­cent­de­le. Så dér lig­ger et udæk­ket be­hov, hvis man ger­ne vil ha­ve et stærkt ci­vil­sam­fund på kli­ma­si­den,” sag­de Con­nie Hedegaard.

I 2019 ud­del­te de dan­ske fon­de he­le 19,7 mil­li­ar­der kro­ner, her­af gik ca. fem pro­cent el­ler 0,9 mil­li­ar­der kro­ner til Na­tur og mil­jø ind­sat­ser. Desvær­re frem­går det ik­ke, hvor stor en an­del af den­ne sum, der gik til ci­vil­sam­fun­dets or­ga­ni­sa­tio­ner, li­ge­som det hel­ler ik­ke frem­går, hvil­ke ty­per af ind­sat­ser be­vil­lin­ger­ne gik til.

Ved en gen­nem­gang af det filan­tro­pi­ske fo­kus hos Dan­marks stør­ste fon­de, er det desvær­re og­så ty­de­ligt, at det grøn­ne fo­kus fort­sat lig­ger langt un­der de so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål, hvil­ket na­tur­lig­vis er hi­sto­risk be­tin­get, og for­ment­lig skal ses i ly­set af, at man­ge fon­de er stif­tet i en tid, hvor fo­kus lå et an­det sted.

Der er der­for plads til for­bed­ring, hvis de dan­ske fon­de skal til at ta­ge del i - og an­svar for - den grøn­ne trans­for­ma­tion af vo­res sam­fund, som er helt af­gø­ren­de for os al­le sam­men. Og mon ik­ke be­vil­lin­gen fra Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne er et hint om, at det er på ti­de, at de dan­ske fon­de – over en bred kam – kom­mer ind i klimabevægelsen.

Bud­ska­bet fra Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af pro­jekt 70i30, var klart: Al­le fon­de kan bi­dra­ge, hvis de vil, og hvis de sæt­ter sig ind i problemstillingen.

For man­ge dan­ske fon­de vil det kræ­ve en ny stra­te­gi, må­ske end­da en ud­vi­del­se af fun­dat­sen, hvil­ket ik­ke er en let øvel­se. Men ti­den er mo­den til at ud­vi­de fo­kus, og fle­re fon­de bør på­ta­ge sig et grønt an­svar. For­hå­bent­lig vil fon­de­ne sam­ti­dig for­stå, at fon­de­nes styr­kel­se af ci­vil­sam­fun­dets or­ga­ni­sa­tio­ner, og der­i­gen­nem det bre­de fol­ke­li­ge en­ga­ge­ment, spil­ler en af­gø­ren­de rol­le for den grøn­ne omstilling.

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer