Annoncespot_img

Debat: Vi er fælles om fremtidens udfordringer

Det danske fondslandskab er under forandring. Og det går stærkt. Den 2. december afholder Fondenes Videnscenter konferencen ’Fondsdanmark i forandring’ med fokus på, hvordan fonde og øvrige samfundsaktører sammen løfter komplekse udfordringer.

Bå­de be­folk­nin­gen og de øv­ri­ge ak­tø­rer i sam­fun­det reg­ner med, at fon­de­ne bi­dra­ger til den fæl­les løs­ning af kom­plek­se sam­fund­spro­ble­mer, som f.eks. hjem­løs­hed, ulig­hed i ud­dan­nel­se, en­som­hed, sund­hed og kli­ma, skri­ver fi­re fondsdirektører.
Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

 

Vi skal lø­se nu­ti­dens og frem­ti­dens pro­ble­mer i fæl­les­skab. Det står kun ty­de­li­ge­re, ef­ter at en glo­bal pan­de­mi har fe­jet hen over klo­den. Og sta­dig er nær­væ­ren­de. Al­le fik et ’wa­ke up call’ – og og­så fle­re filan­tro­pi­ske ak­tø­rer vi­ste sam­funds­sind ved at støt­te hur­tigt, me­get, og hvor be­ho­vet var størst.

Aku­t­hjæl­pen un­der cor­o­na-kri­sen er hel­dig­vis ik­ke hver­dagskost. Men det er et godt ek­sem­pel på, hvor­dan fon­de og filan­tro­pi­ske ak­tø­rer og­så bi­dra­ger til ud­vik­lin­gen af sam­fun­det. Sid­ste år ud­del­te de sam­let i alt 19,6 mil­li­ar­der kro­ner til et bredt ud­snit af pro­jek­ter og ind­sat­ser fra små lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver til lands­dæk­ken­de ind­sat­ser, der skal lø­se nog­le af vo­res mest kom­plek­se sam­fund­spro­ble­mer som for ek­sem­pel hjem­løs­hed, ulig­hed i ud­dan­nel­se, en­som­hed, sund­hed og klima.

Det sker ek­sem­pel­vis, når Bi­ku­ben­fon­den ind­går part­ner­ska­ber med kom­mu­ner om at nytæn­ke støt­ten til an­brag­te un­ge. Når Oak Fo­un­da­tion Den­mark og Drey­ers Fond sik­rer rets­hjælp og mad til ga­dens folk via Sten­bro­ens Juri­ster og Junk Food. Og når den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia gi­ver en grøn ind­sprøjt­ning, så byg­ge­bran­chen kan af­prø­ve nye bæ­re­dyg­tig­heds­værk­tø­jer som livs­cy­klus­a­na­ly­ser og DGNB-certificering

Fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er et vig­tigt tand­hjul i ud­vik­lin­gen af frem­ti­dens vel­færds­sam­fund i sam­ar­bej­de med det of­fent­li­ge, det pri­va­te mar­ked og ci­vil­sam­fun­det. Det for­plig­ter bå­de i for­hold til at ta­ge an­svar for sam­funds­ud­vik­lin­gen og i for­hold til åben­hed og trans­pa­rens. Beg­ge de­le har væ­ret i mar­kant ud­vik­ling i de se­ne­ste ti år.

Stor tillid og forventning

Som filan­tro­pi­ske bi­drag­sy­de­re kan vi spil­le en sær­lig rol­le, for­di vi har mu­lig­hed for at tæn­ke lang­sig­tet og bi­dra­ge med de ri­si­ko­vil­li­ge mid­ler, der i de øv­ri­ge sek­to­rer kan ska­be rum og øko­no­mi til at un­der­sø­ge og eks­pe­ri­men­te­re på ker­ne­om­rå­der. Den rig­ti­ge filan­tro­pi­ske støt­te kan hjæl­pe til nye ve­je og me­to­der. Og der bli­ver reg­net med os.

Bå­de be­folk­nin­gen og de øv­ri­ge ak­tø­rer i sam­fun­det reg­ner med, at fon­de­ne bi­dra­ger til den fæl­les pro­blem­løs­ning. Den se­ne­ste kend­skabs­må­ling fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vi­ser, at til­li­den til fon­de­ne er tæt på at væ­re på ni­veau med til­li­den til dom­sto­le­ne og po­li­ti­et.

Ved kom­plek­se pro­ble­mer, som ik­ke én en­kelt part kan lø­se ale­ne, kan vi bi­dra­ge med me­re end ka­pi­tal ved at sam­le ak­tø­rer på tværs af sek­to­rer for at sam­ar­bej­de bredt om nye løs­nin­ger. Et ek­sem­pel er Hjem til Al­le Al­li­an­cen, hvor fle­re fon­de er gå­et sam­men med bå­de myn­dig­he­der, den al­me­ne bo­ligsek­tor og pri­va­te ak­tø­rer for at sæt­te en stop­per for den sti­gen­de hjemløshed.

Forskellige mod fælles mål

Fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er i sa­gens na­tur for­skel­li­ge, og pen­ge­ne kom­mer for­skel­li­ge ste­der fra. Des­u­den er ar­bejds­fel­ter­ne og til­gan­gen langt­fra ens. Men fæl­lesnæv­ner er, at vi øn­sker at ta­ge me­dansvar for sam­fun­dets kom­plek­se problemer.

En del af de se­ne­ste års ud­vik­ling er da og­så, at fon­de er ble­vet me­get bed­re til at slå pjal­ter­ne sam­men, når ar­bejds­fel­ter kryd­ser. Det er po­si­tivt og styr­ker den sam­le­de ef­fekt, vi kan skabe.

Trods de di­lem­ma­er og ud­for­drin­ger, der kan væ­re i bå­de sek­to­rer­nes og de en­kel­te fon­des for­skel­li­ge ram­me­be­tin­gel­ser, tror vi på, at sam­ar­bej­de er en for­del, og at de svæ­re­ste op­ga­ver lø­ses bedst i fæl­les­skab. Og det gæl­der end­nu me­re i mor­gen end i går.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer