Tema-magasin – juni 2020

Fonde og den offentlige sektor

For bå­de of­fent­li­ge top­le­de­re og fol­ke­valg­te kan det væ­re en ud­for­dring at ud­nyt­te mu­lig­he­der­ne og sam­ti­dig und­gå de sær­li­ge fald­gru­ber, der op­står, når kom­mu­ner, re­gio­ner og sty­rel­ser bli­ver en del af fon­de­nes ver­den. Men den of­fent­li­ge sek­tor er dybt in­vol­ve­ret med pri­va­te fon­de. Fak­tisk har of­fent­li­ge ak­tø­rer brik­ker på samt­li­ge fel­ter af fonds­sek­to­rens spil­le­pla­de: som do­na­tions­mod­ta­ge­re, som part­ne­re med fon­de­ne, som til­syn med fon­de, som ad­mi­ni­stra­to­rer af fon­de og som stif­te­re af fon­de. Nog­le gan­ge uden at vi­de det. På fun​dats​.dk dæk­ker vi lø­ben­de de for­skel­li­ge aspek­ter af det of­fent­lig fonds­li­ge sam­ar­bej­de. Bå­de når det går godt, men og­så når går galt. I den­ne di­gi­ta­le pu­bli­ka­tion har vi sam­let en ræk­ke af dis­se ar­tik­ler un­der te­ma­et ”Fon­de og den of­fent­li­ge sektor”.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: