Sponsorer 2017

Fun­dats (tid­li­ge­re Dan­marks Fon­de) er et uaf­hæn­gigt net­me­die, der skri­ver om og for den ud­de­len­de fondsbranche.

I 2017 teg­ne­de fem fon­de sponsora­bon­ne­ment­er på Dan­marks Fon­de (25.000 kr. hver). Det gjor­de det mu­ligt for os at gi­ve fri ad­gang til hjem­mesi­den og nyheds­bre­vet i etableringsperioden.

Dan­marks Fon­de modt­og i 2017 des­u­den en én­gangs­be­vil­ling på 25.000 kr. fra Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond.

Fra 2018 er der ik­ker læn­ge­re sponsora­bon­nen­ter på Dan­marks Fonde.

"Vi støt­ter Dan­marks Fon­de, for­di vi ger­ne vil bi­dra­ge til stør­re trans­pa­rens og åben­hed om fon­des ar­bej­de og ind­fly­del­se på samfundsudviklingen."

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen
di­rek­tør i Eg­mont Fonden

"Vi vil ger­ne med­vir­ke til at ud­bre­de kend­ska­bet til de man­ge er­hvervs- og al­ment vel­gø­ren­de fon­de i Dan­mark. Der­for støt­ter vi Dan­marks Fonde."

Pe­ter Lin­de­gaard
adm. di­rek­tør i El­sass Fonden

"Dan­marks Fon­de bi­dra­ger til at ska­be me­re gen­nem­sig­tig­hed om fon­des ar­bej­de og bi­drag til sam­fun­det. Der­for spon­se­rer vi Dan­marks Fonde."

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen
di­rek­tør i Nordea-fonden

"Vi vil ger­ne væ­re med til at ska­be åben­hed og at ud­bre­de vi­den om det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, der fo­re­går i de filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger. Der­for støt­ter vi Dan­marks Fonde."

Jes­per Ny­gård
adm. di­rek­tør i Realdania