Ar­tik­ler tag­get med:

Berith Bjørnholm

Nobelpris-jubilæum markeres med fondsstøttet tv-julekalender

Det kom­mer næp­pe til at gå man­ge dan­ske­res næ­se for­bi i 2022, at det er 100 år si­den, fy­si­ke­ren Ni­els Bo­hr modt­og No­bel­pri­sen i…

Nyt call: Flere penge til naturvidenskab for børn og unge

No­vo Nor­disk Fon­den har suc­ces med at ud­by­de støt­te til me­re na­tur­vi­den­skab til børn og un­ge. I fe­bru­ar åb­ner en ny an­søg­nings­run­de in­den­for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og formidling. 

Ny afdeling i Novo Nordisk Fonden uddeler 100 mio. kr.

I alt 19 pro­jek­ter in­den for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og for­mid­ling på tværs af lan­det har sam­let mod­ta­get 100 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fonden.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…