Ar­tik­ler tag­get med:

Cathrine Riegels Gudbergsen

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

Klaus Riskær Pedersen stiller op til Tryghedsgruppen

Val­ge­ne i Tryg­heds­grup­pen fort­sæt­ter med at sæt­te re­kor­der. Så­le­des og­så når der til ja­nu­ar skal væ­re valg til det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab i…

Norliv åbner nu for millioner til mental sundhed

For­e­nin­gen Nor­liv fik sid­ste år et over­skud på 460 mio. kr. Re­præ­sen­tant­ska­bet har be­slut­tet at for­de­le be­lø­bet mel­lem bonus til med­lem­mer­ne og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. De før­ste ud­de­lin­ger til pro­jek­ter in­den for men­tal sund­hed kan ske al­le­re­de in­den sommer.

Gæmelke i spidsen for TrygFondens søster

For­hen­væ­ren­de præ­si­dent for Lands­brugs­rå­det, Pe­ter Gæ­mel­ke, er valgt til be­sty­rel­ses­for­mand i For­e­nin­gen Nor­dea Liv & Pen­sion, som i dag blev stif­tet med de 8 mil­li­ar­der kr., som er ud­s­pal­tet fra Tryg­Fon­dens formue.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…