Ar­tik­ler tag­get med:

Folkemøde

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Folkemødet 2019: Her bliver der zoomet ind på fondsbranchen og på fondene som aktører i samfundet

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har trev­let årets fol­ke­mø­de-pro­gram igen­nem og pe­ger her på ot­te ar­ran­ge­men­ter, hvor fonds­bran­chen og ik­ke mindst fon­de­nes rol­le i den dan­ske sam­funds­ud­vik­ling bli­ver sat til de­bat. Der­u­d­over gi­ver vi et over­blik over de ar­ran­ge­men­ter, hvor en ræk­ke fon­de er re­præ­sen­te­ret en­ten som ar­ran­gø­rer el­ler pa­nel­del­ta­ge­re i debatterne.

Folkemøde: Nordea-fonden sætter fokus på små børn

Nor­dea-fon­den vil på fol­ke­mø­det 2019 de­le ud af er­fa­rin­ger­ne fra en ræk­ke kon­kre­te pro­jek­ter og ind­sat­ser må­l­ret­tet børn un­der 7 år. 

Fondenes interessenter vil have mere dialog og lange penge

På årets fol­ke­mø­de i Al­lin­ge ef­ter­s­purg­te ngo’er, fri­vil­li­ge og po­li­ti­ke­re me­re di­a­log med fon­de­ne – blandt an­det i for­hold til fæl­les stra­te­gi­er for pro­jek­ter, som ik­ke har ud­vik­lings- el­ler innovationspræg.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…